doc. Radek Chlup, Ph.D.

česky

doc. Radek Chlup, Ph.D.

radek.chlup@ff.cuni.cz
Office hours
day from to room telephone
St/Wed 15.00 16.00 225M 221 619 356
Current Semester Courses

  CV

  • born 1972
  • 1996 M.A. in Philosophy at the Institute for Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague (with English Language and Literature as the second subject)
  • 1996–2003 PhD. at the Department of Philosophy and History of Sciences, Faculty of Science, Charles University, Prague (interrupted by the civil military service in 1998–9)
  • 1998–2000 lecturer  at the Department of Philosophy and History of Sciences, Faculty of Arts, Charles University, Prague
  • since 2001 lecturer at the Institute for Philosophy and Religious Studies, Charles University, Prague
  • since 2010 "docent" of philosophy idem

  Research Interests

  • Contemporary political myths
  • Contemporary rituals
  • Greek Religion (myth, ritual)
  • Anthropology of Religion
  • Ancient Platonism and Neoplatonism

  Publications

  Monographs

  • Proclus: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 327 pages (ISBN 978-05-21761-48-2) [Googlebooks]
  • Proklos, Praha: Herrmann a synové, 2009, 456 stran (ISBN 978-80-87054-16-1)
  • Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007, 440 stran (ISBN 978-80-87054-09-3)

  English Articles and Book Chapters

  • „On the Nature of the Gods: Methodological Suggestions for the study of Greek Divinities”, History of Religions 58.2 (2018): 101–127. ISSN: 0018-2710
  • Illud Tempus in Greek Myth and Ritual“, in Mihaela Gligor and Sherry Sabbarwal (eds.), Patterns in Philosophy and Sociology of Religions, Jaipur: Rawat Publications, 2011, 91–126 (ISBN 81-316-0388-1) [an expanded version of the paper published in Religion 38 (2008)]
  •  „Proclus' Theory of Evil: An Ethical Perspective“, The International Journal of the Platonic Tradition 3 (2009): 26–57 (ISSN 1872-5082)
  • „Illud Tempus in Greek Myth and Ritual“, Religion 38 (2008): 355–365 (ISSN 0048-721X)
  • The Ritualization of Language in the Hermetica“, Aries: Journal for the Study of Western Esotericism 7 (2007): 133–159 (ISSN 1567-9896)
  • The Semantics of Fertility: Levels of Meaning in the Thesmophoria“, Kernos: Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique 20 (2007): 69–95 (ISSN 0776-3824)
  • „Plutarch's Dualism and the Delphic Cult“, Phronesis: A Journal for Ancient Philosophy 45 (2000): 138–158 (ISSN 0031-8868)
  • „Ordered Freedom: Freedom and Providence in Origen”, Hermathena: A Trinity College Dublin Review 169 (2000): 189–209 (ISSN 0018-0750)
  • „The Neoplatonic Notion of Justice and Inequality and its Contemporary Relevance“, Journal of Neoplatonic Studies 8 (1999): 75–119 (ISSN 1065-5840)
  • „Two Kinds of Necessity in Plato’s Dialogues“, Listy filologické 120 (1997): 204–216 (ISSN 0024-4457)

  Czech Articles and Book Chapter

  • Olga Věra Cieslarová – Radek Chlup, „Liminalita na druhou: Dynamika rituálních změn v basilejské Fasnacht“, Religio: Revue pro religionistiku 26.2 (2018): 133–166 (ISSN 1210-3640)
  • „Symbolická účinnost v Sametovém posvícení“, in Alena Rybníčková, Radek Chlup, Martin Pehal a Evelyne Koubková, Happening: Mezi záměrem a hrou, Praha: AMU, 2015, s. 168–188 (ISBN 978-80-7331-377-7) [Symbolic Efficacy in the Velvet Carnival]
  • „Doslov: Humanistická religionistika Daniela Palse a její úskalí“, in Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, přel. Lucie Valentinová, Praha: ExOriente, 2015, s. 425–455 (ISBN 978-80-905211-2-4) [Afterword: Daniel Pals’ Humanistic Reading of Religious Studies and Its Limitations]
  • „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1 (2011): 51–83 (ISSN 1210-3640) [The Logic of Symbols: The Functionalist Structuralism of Edmund Leach]
  • „Tělo a látka v Berkeleyho Seiridě“, in Petr Glombíček, James Hill et al., George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha: Filosofia, 2009, s. 287–317 (ISBN 978-80-7007-277-6) [Body and Matter in Berkeley's Seiris]
  • Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I–II“, Religio: Revue pro religionistiku 17/1–2 (2009): 3–35, 155–184 (ISSN 1210-3640) [Structural Anthropology Past and Present: One Hundred Years of Claude Lévi-Strauss]
  • „Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla“, Reflexe: Filosofický časopis 33 (2008): 55–82 (ISSN 0862-6901) [Allegorical Exegesis and its Defence by Proclus the Neoplatonist]
  • „Illud tempus v řeckém rituálu“, Religio: Revue pro religionistiku 15 (2007): 185–210 (ISSN 1210-3640) [Illud Tempus in Greek Myth and Ritual]
  • „Potíže s duší“, in R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 7–38 (ISBN 978-80-86685-82-3) [Troubles with Soul]
  • „Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby“, in R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 38–88 (ISBN 978-80-86685-82-3) [The Rise of the Concept of the Soul in Archaic and Classical Greece]
  • Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I–II“, Religio: Revue pro religionistiku 13/1 (2005): 3–28; 13/2 (2005): 179–197 (ISSN 1210-3640) [Structure and Antistructure: Victor Turner's Theory of Ritual]
  • „Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum“, Religio: Revue pro religionistiku 13/2 (2005): 261–280 (ISSN 1210-3640) [Jokes and Religion: The Sacred as a Mysterium Ludicrum et Ridiculum]
  • „Pojetí božství v Řecku“, in R. Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2004, s. 31–57 (ISBN 80-86685-42-X) [The Concept of Divinity in Ancient Greece]
  • „Antická pojetí svobodné volby“, in M. Havrda – R. Chlup – T. Vítek (eds.), Mediterranea, Praha: ÚFaR, 2002, s. 112–136 [Greek Concepts of Free Choice]
  • „Teorie planetárních pohybů v interpretaci novoplatonika Prokla“, Dějiny věd a techniky 32 (1999): 155–168 (ISSN 0300-4414) [The Theory of Planetary Movements as Interpreted by Proclus the Neoplatonist]
  • „Apollón a Dionýsos v myšlení Plútarcha z Chairóneie“, in Plútarchos, O delfském E, Praha: Herrmann a synové, 1995, s. 63–205 [Apollo and Dionysus in the Thought of Plutarch]

  Popularizing articles

  • Politické mýty“, Dingir 22/3 (2019): 86–88 (ISSN 1212-1371) [Political Myths]
  • Evropě schází společné mýty a rituály“, Tvar 12/2017: 4–5 (ISSN 0862-657X) [Europe is Lacking Common Myths and Rituals]
  • Rituální žertování“, Dějiny a současnost 12/2016: 23–25 (ISSN 0418-5129) [Ritual Joking]
  • Claude Lévi-Strauss, Evropa a neutralizace mýtu“, Nomádva 13/2012 [Claude Lévi-Strauss, Europe, and the Neutralisation of Myth]
  • Dionýsos aneb rozumné šílenství“, Nomádva 3/2007 [Dionysos, or Reasonable Madness]
  • „Mystické výklady alfabéty“, Souvislosti 03 (2004): 118–125 (ISSN 0862-6928) [Mystic Interpretations of the Alphabet]
  • „Člověk v síti: Tři příspěvky k Oresteii“ (spolu s M. Havrdou), in Aischylos, Oresteia, Praha: Národní divadlo, 2002, s. 13–29 [Man in a Net: Three Essays on the Orestaia]
  • „Oko jako aktivní orgán v raně řeckém myšlení“, Souvislosti 48 (2001): 15–19 (ISSN 0862-6928) [The Eye as an Active Organ in Early Greek Thought]

  Edited Books

  • R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007 (ISBN 978-80-86685-82-3)  [The Concept of the Soul in World's Religious Traditions]
  • R. Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2004 (ISBN 80-86685-42-X) [God and the gods: The Concept of the Divine in the World's Religious Traditions]
  • M. Havrda – R. Chlup – T. Vítek (eds.), Mediterranea: Sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla, Praha: ÚFaR, 2002 [A Festschrift for Zdeněk Kratochvíl]

  Textbooks

  • R. Chlup – Filip Horáček, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012,  448 stran (ISBN 978-80-200-2123-6) [A Textbook of Classical Greek]

  Translations from Ancient Greek

  • Proklos, O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění, in Radek Chlup, Proklos, Praha: Herrmann a synové, 2009, s. 292–417 (ISBN 978-80-87054-16-1) [On the Objections of Plato Against Homer and the Art of Poetry]
  • Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007 (ISBN 978-80-87054-09-3)
  • Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších, Praha: Oikúmené, 2006 (ISBN 80-7298-187-0) [The Oracles at Delphi no Longer Given in Verse]
  • Plútarchos, O delfském E, Praha: Hermann a synové, 1995 [On the E at Delphi]

  Theses Supervision

  B.A. theses
  M.A. theses
  Ph.D. theses

   

  Teaching

  Courses Taught Regularly

  Courses Taught Regularly in the Past

  Irregular Seminars

  Greek Reading Classes

  • Plotinus, Enn. III 2-3 - 2011/12
  • Plutarch, On Isis and Osiris - 2010/11
  • Epictetus - 2009/10
  • Sallustius, On the Gods and the Cosmos - 2008/09
  • Proclus, On the Objections of Plato Against Homer - 2006/07
  • Plato's Myths - 2005/06, 2012/13
  • Sapiential Poetry - 2015/16