Martin Ritter, Ph.D.

česky

Martin Ritter, Ph.D.

mritter@seznam.cz
Office hours
day from to room telephone
Current Semester Courses

   

  Martin Ritter, PhD, is Senior Lecturer at the Faculty of Arts of Charles University, Prague, and Research Assistant Professor at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. His main areas of teaching and research are phenomenology, critical theory and contemporary philosophy. Martin Ritter focuses on Jan Patočka´s phenomenology and is a leading Czech expert on Walter Benjamin´s thinking. He edited and translated two volumes of the Selected Writings of Walter Benjamin and took part in editing Jan Patočka´s Collected Works. He translated other significant philosophical books into Czech including those written by Adorno, Bhabha, Rorty or Žižek.

   

   

  Publications

   

  Monograph

  Filosofie jazyka Waltera Benjamina [Walter Benjaminʼs Philosophy of Language], Filosofia, Praha 2010, 282 pages

   

  Studies in scientific journals and chapters in collective monographs 

  "Approaching the Absolute in Jan Patočka’s Phenomenology", in: Tijdschrift voor Filosofie, 3, 2017, pp. 499-516

  „Co říká duha?“ [What does the rainbow tell?], in: Svět literatury, č. 54, roč. XXVI, 2016, pp. 28–35.

  „Fenomenologie z příhodného?“ [Phenomenology from Enowning?], in: Filosofický časopis, roč. 61, č. 6, 2013, pp. 877–888.

  „Goethova imanentní pravda mýtu navzdory“ [Goetheʼs Immanent Truth in Defience of Myth], in: Filosofické reflexe uměleckého díla, Praha, 2010, pp. 393-410.

   „Historicko-systematický rámec Patočkova negativního platonismu“ [Historic and Systematic Framework of Patočka´s Negative Platonism], in: M. Ješič, V. Leško a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice 2013, s. 243–265.

  „Hölderlinovy figury básně W. Benjamina“ [Hölderlinʼs Poetic Figures of Walter Benjamin] , in: Svět literatury, 33, 2006, pp. 147-160.

  „Hölderlinova vzpomínka. K romantickému myšlení W. Benjamina“ [Hölderlinʼs Memory. To Romantic Thinking of Walter Benjamin], in: Svět literatury, 39, 2009, pp. 39-41.

  "The Hubris of Transcendental Idealism. Understanding Patočka's Early Concept of the Lifeworld", in: Journal of the British Society for PhenomenologyVolume 49, 2018, Issue 2, 171-181. 

  „K filosofii dějin W. Benjamina: model překladu” [Walter Benjaminʼs Philosophy of History: Model of Translation], in: Svět literatury, 43, 2011, pp. 89-100.

  „K ontologii pohybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí člověka” [Towards an Ontology of the Movement of Existence: A Comparison of Plato's and Patočka's Visions of Human Being], in: Filozofia, 70, 2015, No. 6, pp. 440-448.

  „Konstitutivní rysy Platónova Timaia“ [Constitutive Characteristics of Platoʼs Timaeus], in: Reflexe, 29, 2006, pp. 9–24.

  „Movement of/to Inwardness. Intersubjectivity in Jan Patočka's Concept of the Movements of Existence“, In: Affectivity, Agency and Intersubjectivity, Budapest: L'Harmattan, 2012, pp. 173-186.

  „Nad Althusserovou Budoucností” [About Althusserʼs Future] , in: Aluze, 2005, 3, pp. 198–201.

  „Nejranější estetika Waltera Benjamina” [The Earliest Aesthetics of Walter Benjamin], in: Svět literatury, 32, 2005, pp. 39–54.

  „Nitro a jeho základ” [Inwardness and its Ground], in: Reflexe, 40, 2011, pp. 99-104.

  „Nitro a záhada hyletické vrstvy“ [Inwardness and Mystery of Hyletic Strata], in: Filosofický časopis, roč. 50, 2011, mimořádné číslo, pp. 81-98.

  „Odcizené nitro“ [Alienated Inwardness], in: Reflexe, č. 38, 2010, Praha, pp. 99-107.

  "Patočka's Care of the Soul Reconsidered: Performing the Soul Through Movement", in: Human Studies, 40(2), 2017, s. 233-247 (http://link.springer.com/article/10.1007/s10746-017-9425-9)

  „Patočkova fenomenologie jako první filosofie a přísná věda” [Patočkaʼs Phenomenology as the First Philosophy and Rigorous Science], in: Filosofický časopis, 62, 5, 2014, pp. 711-724.

  „Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu“ [Patočka between Socrates and Plato. Towards an Interpretation of Negative Platonism], in: Reflexe, 34, 2008, pp. 81-97.

  „Péče o duši a otázka zjevování“ [Care for the Soul and the Question of Appearing], in: Reflexe, 36, 2009, pp. 35-55.

  „Pohyb existence jako jádro asubjektivní fenomenologie“ [The Movement of Existence as the Core of Asubjective Phenomenology], in: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, pp. 89-103, Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2015. 

  „Průniky absolutna. Vztah konečna a nekonečna v Patočkově filosofii” [Intersections of the Absolute. The Finite-Infinity Relation in Patočkaʼs Philosophy], in: Filosofický časopis, 65, 6, 2017, pp. 911-923. 

  "Rortyho pojetí poznání" [Rorty´s Conception of Knowledge], in: Filosofický časopis, 60, 6, 2012, pp. 869-883.

  "Tajemství uměleckého díla a idea kritiky" [The Mystery of Artwork and the Idea of Criticism], in: Svět literatury, 50, 2014, pp. 205–220.

  „Tělo jako mez fenomenologie” [The Body as Limit of Phenomenology], in: Filosofie dnes, vol. 5, no 1, 2013, pp. 3–18.

  "Tělo za daností. Patočkova fenomenologie těla" [The Body Beyond the Given], in: Živá fenomenologie, mimořádné číslo Filosofického časopisu 2015, pp. 61-73.

  "Time of the Dialectical Image", in: Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag, 2015, pp. 31-42. 

  „Transcendence u Jana Patočky a problém oběti“ [Transcendence in Jan Patočka and the Problem of Sacrifice], in: Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, eds. Johann P. Arnason, Ladislav Benyovsky, Marek Skovajsa, pp. 201-215, Togga Praha 2010.

  „Vom Sinn der Übersetzung“ [On Meaning of Translation], in: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 9, 2010, pp. 311-326.

  „Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi“ [Becoming out of Neccessity in Platoʼs Timaeus], in: Reflexe, 31, 2006, pp. 45-60.

  „Walter Benjamins Jugendschriften“ [Walter Benjaminʼs Early Writings], in: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 6, 2007, pp. 239-258.

   

  Forewords and Afterwords

  „Adornova minimální dialektika” [Adornoʼs Minimal Dialectics], in: Adorno, Theodor, Minima Moralia, Academia, Praha 2009, pp. 9–14 

  "K Benjaminovu psaní obrazů" [On Benjamin's Image-Writing], in: Benjamin, Walter, Výbor z díla III, Psaní vzpomínání, Oikúmené, Praha 2016, pp. 155–​156

  „Cesta teoretickými pasážemi“ [Way through the Theoretical Passages], in: Benjamin, Walter, Výbor z díla II, Teoretické pasáže, Oikúmené, Praha 2011, pp. 327–331

  „Rortyho zrcadlo pravdy“ [Rortyʼs Mirror of Truth], with Tomáš Marvan, in: Rorty, Richard, Filosofie a zrcadlo přírody, Academia, Praha 2012, pp. 369–375

   

  Translations (selected)

  Adorno, Theodor, Minima Moralia, Academia, Praha 2009 (from German)

  Bauman, Zygmunt, Individualizovaná společnost, Mladá Fronta, Praha 2005 (from English, original title The Individualized Society)

  Bauman, Zygmunt – Lyon, David, Tekutý dohled, Broken Books, Olomouc 2013 (from English, original title Liquid Surveillance)

  Benjamin, Walter, Výbor z díla I, Literárněvědné studie [Selected Writings I, Literary studies], Oikúmené, Praha 2009 (from German, selection of texts from Benjaminʼs Gesammelte Schriften)

  Benjamin, Walter, Výbor z díla II, Teoretické pasáže [Selected Writings II, Theoretical Passages], Oikúmené, Praha 2011 (from German, selection of texts from Benjaminʼs Gesammelte Schriften)

  Benjamin, Walter, Výbor z díla III, Psaní vzpomínání [Selected Writings III], Oikúmené, Praha 2016 (from German, selection of texts from Benjaminʼs Gesammelte Schriften)​

  Bhabha, Homi, Místa kultury, Tranzit, Praha 2013 (from English, original title The Location of Culture)

  Brzezinski, Zbigniew, Volba. Globální nadvláda nebo globální vedení, Mladá Fronta, Praha 2005 (from English, original title The Choice: Global Domination or Global Leadership)

  Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Komunistické postscriptum, AVU, Praha 2010 (from two books in German, original titles Gesamtkunstwerk Stalin and Das kommunistische Postskriptum)

  Rorty, Richard, Filosofie a zrcadlo přírody, Academia, Praha 2012 (from English, original title Philosophy and the Mirror of Nature)

  Žižek, Slavoj, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, Tranzit, Praha 2007 (from English, original title Did somebody say totalitarianism?)