Doktorské studium religionistiky

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním programu

Doktorské studijní programy se na FFUK realizují formou individuálního studijního plánu (viz Rámcový studijní plán oboru religionistika), který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí potřebných k napsání doktorské disertační práce. Individuální studijní plán sestavuje doktorand ve spolupráci se svým školitelem a je schvalován oborovou radou.

Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia

U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace s vedoucím práce, spolupráce na výzkumech realizovaných pracovníky katedry, případně na grantových úkolech apod. Pokud si to školitel vyžádá, je doktorand povinen mu pomáhat s výukou. Individuálně vykonávají doktorandi práci pro katedru (např. dozor nad studovnou v knihovně, vedení internetových stránek katedry, pomoc při přijímacích zkouškách, služby, podíl na organizační i odborné přípravě konferencí a symposií, příprava testů pro různé druhy atestací, podíl na jejich vyhodnocování apod.)

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby tří doktorandem vypracovaných tezí. Bližší informace naleznete zde.