Filosofie 19. a 20. stol. II

 

Garanti/zkoušející:

prof. Pavel Kouba, prof. Miroslav Petříček, doc. Jakub Čapek, Martin Ritter Ph.D., Ondřej Švec, Ph.D.

Průběh zkoušky:

V rámci zkoušky jsou položeny dvě otázky na základě seznamu povinné literatury. Pak má studující 10 minut na to, aby si připravil/a své odpovědi na obě otázky. Během této doby je zakázáno používat textové podklady nebo elektronická zařízení. 

Důležité upozornění:

Studující se ke zkoušce musí dostavit přesně podle rozpisu stanoveného v SISu. V případě pozdního příchodu nebo neomluvené absence termín zkoušky propadá.

Primární literatura (povinná)

•    L. Feuerbach:  Zásady filosofie budoucnosti. In: L. F.: Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce, Praha, NČAV 1959, str. 98-140.
•    K. Marx:  Odcizená práce, Teze o Feuerbachovi. In: K. M.: Odcizení a emancipace člověka, Praha, MF 1967, str. 79-90, 131-134.
•    S. Kierkegaard:  Nemoc k smrti, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 str. 136-176.
•    F. Nietzsche:  O užitku a škodlivosti historie pro život, in: Nečasové úvahy I, Praha 1992, str. 83 – 165; Mimo dobro a zlo, 1. Hlava (Předsudky filosofů) a 2. Hlava (Svobodný duch), přel. Věra Koubová, Praha 1996, str. 9 – 29, 31 – 49; Antikrist, Praha, Votobia 1995, přel. Josef Fischer,  odstavce 29-43, str. 63-98.
•    W. Windelband:  Dejiny a prirodne vedy. In: Antológia z diel filozofov, sv. VII, Bratislava , str. 524-537.
•    H. Bergson:  Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, kap. II; Praha, Filosofia, str. 49-80.
•    G. Frege, O smyslu a významu, Scientia & Filosofia 4/1992, str. 4-75 (bilingva).
•    E. Husserl:  Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, Praha 2004, Úvod, §§ 1-4, 18-24, 27-46, str. 13–18, 21-27, 46-57, 61-97.
•    M. Heidegger:  Bytí a čas §§ 1-13, 28-41, Praha, OIKOYMENH 2002 (2., opr. vyd.), str. 17-84, 161-231.
•    H.-G. Gadamer:  Pravda a metoda. Nárys filosofické hermeneutiky, Praha 2010, str. 301–327, 331–348.
•    P. Ricoeur, Struktura, slovo, událost, in: P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, OIKOYMENH, Praha 1993, str. 203 - 219.
•    L. Wittgenstein:  Filosofická zkoumání (I. část: 1. - 140.) Praha, Filosofia 1993, str. 9-73.
•    J. L. Austin: Jak udělat něco slovy, Praha, Filosofia 2000, přel. Jiří Pechar. (přednáška 1, 2, 8 a 9), str. 19-39, 101-122.
•    M. Merleau-Ponty:  Viditelné a neviditelné (kapitola Chiasmus) Praha, Oikúmené 1998, str. 127-151.
•    J. Patočka:  Negativní platonismus. Praha, ČS 1990, str. 7-58.
•    J. Patočka, Epoché a redukce, in: E. Husserl:  Idea fenomenologie, str. 69 – 77.
•    H. Arendt:  Vita activa, Praha, Oikúmené 2007, §1-4, str. 7-39.
•    M. Foucault:  Řád diskursu. In: Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda 1994, str. 7-40.
•    Th. W. Adorno, Minima Moralia, Věnování a §§ 152 a 153 (str. 17-20 a 241-244), přel. M. Ritter, Praha 2009.

Sekundární literatura (doporučená)

•    Filosofie 19. a 20. století III, Thurnher, R. - Röd, W. – Schmidinger. H., Praha, Oikúmené 2009, kap. VIII (o Heideggerovi, str. 263-321).
•    Holzhey, Röd, Filosofie 19. a 20. století, Praha, Oikúmené 2006, kap. III/1, V. a VI (110 stran.)
•    V. Descombes:  Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978). Praha, Oikúmené 1995. 180 str.
•    R. Barbaras:  Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném. Praha, Filosofia 2002. 60 str.
•    M. Frank:  Co je neostrukturalismus. Praha, SOFIS 2000.
•    P. Michalovič, P. Minár:  Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Bratislava, Iris 1997.
•    M. Petříček, Úvod do (současné) filosofie. Praha  Herrmann & synové 1997.
•    W. Janke:  Filosofie existence. Praha, MF 1995, 240 stran.

Texty ke skeletové zkoušce jsou zde v Moodle.