Formální náležitosti prací k BZK a SZZK z oboru religionistika

Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (čl. 9) a v aktuálním Opatření děkana k organizaci studia, stejně jako Opatření děkana k zadávání diplomových a bakalářských prací. Dále uvádíme bližší specifikaci pro obor religionistika.

I. Zadání práce

 • Vedoucího práce si student volí samostatně a domluví se s ním na tématu své práce. Zvolí-li si student za vedoucího práce odborníka, který není zaměstnancem ÚFaRu, musí předem o schválení požádat vedení religionistické sekce ústavu.
 • Nejpozději jeden rok před konáním obhajoby je třeba podat zadání bakalářské/diplomové práce, a to elektronicky následujícím způsobem:
 1. Student navrhne český a anglický název, napíše stručnou anotaci plánované práce, sestaví předběžný seznam literatury a obojí konzultuje s vedoucím práce.
 2. Jakmile vedoucí schválí název, anotaci i literaturu, student dodá knihovnici Kláře Choulíkové, která má za ÚFaR na starosti vkládání závěrečných prací do SISu, tyto údaje: jméno vedoucího práce, jazyk práce, název práce v češtině a angličtině, anotaci v češtině a seznam literatury.
 3. Následně K. Choulíková vytiskne zadání, zařídí podpis vedoucího práce a ředitele ÚFaRu a zajistí předání na studijní oddělení, které zadání zhruba do 14 dnů od vložení do SISu potvrdí.
 4. Od okamžiku, kdy je zadání potvrzeno studijním oddělením (políčko s datem potvrzení SO se objeví ve formuláři zadání práce v SISu v sekci Témata prací), je práce zadána. 
 • Změnu názvu bakalářské/diplomové práce může provést vedoucí práce po dohodě se studentem, a to v případě, že se jedná o změnu dílčí, např. specifikující, nikoli takovou, kterou by se název odchýlil od tématu. Téma bakalářské/diplomové práce je oproti názvu závazné, jeho změnu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti (srov. část I, čl. 2, odst. 5 a 6 Opatření děkana č. 10/2014 – věnujte pozornosté též změně tohoto opatření, vyjádřenou Opatřením děkana č. 18/2016, obsaženým v tomtéž odkazu).

II. Odevzdání práce

 • Práci je nutné odevzdat nejpozději 1 měsíc před konáním BZK či SZZK, a to v elektronické podobě v PDF prostřednictvím SISu (viz manuál) a ve dvou tištěných exemplářích v pevných deskách. Jeden z těchto exemplářů Vám bude po obhajobě vrácen (pokud Vám ho zapomeneme předat, vyžádejte si ho).
 • Doporučujeme zkusit si nahrát texty závěrečných prací do SIS (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy se práce dopisuje (viz níže #Doporučení).
 • Před odevzdáním práce je student povinen v SISu doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál).
 • Oponenta stanoví vedení ústavu po odevzdání práce.
 • Není-li vedoucí práce z ÚFaRu, budeme rádi, pokud s ním dohodnete vypracování posudku.
 • Posudek vedoucího práce a oponenta bude k dispozici v SIS nejpozději 5 pracovních dnů před termínem SZK (SIS Vás na vložení posudku upozorní e-mailem).
 • Pokud oba posudky nedoporučují práci k obhajobě, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
 • Pokud se student nedostaví k obhajobě, aniž by od ní z důvodu neodporučujících posudků odstoupil, nemá možnost práci přepracovat a musí ji při příštím termínu obhajoby obhajovat v identické podobě.

Doporučení při přípravě a vkládání textů:

 • Dle Opatření rektora 13/2017 je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu. Nově již SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů.
 • Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-7987.html .
 • Problémy při vkládání textů řešte primárně s Poradnou zřízenou k tomuto účelu ÚVT.
 • Všechna písma v dokumentu použitá musejí mít licenci umožňující jejich export do PDF (ve Windows lze ověřit v Průzkumníku ve složce C:\Windows\Fonts, v podrobném zobrazení ve sloupci Možnost vložení písma nesmí být uvedeno „Omezená licence“). Tento problém se týká především neobvyklých řezů písma, historických písem, písem pro nelatinkové abecedy včetně písem fonetických.
 • Doporučujeme nepoužívat průhlednost či stínování grafických prvků.
 • Doporučujeme nepoužívat méně obvyklé odrážky typu čtverečku.
 • Pokud si přejete zkontrolovat validitu souborů, aniž byste je museli nahrávat do SIS, a zároveň vás zajímají konkrétní chyby, které SIS při kontrole nezobrazuje, můžete pro menší soubory využít online validátor Národního archivu, pro větší soubory si můžete stáhnout a nainstalovat validační software VeraPdf (zip).
 • Pokud se vám problém nepodaří vyřešit ani s Poradnou ÚVT, obraťte se na koordinátora odevzdávání závěrečných prací za FF (ondrej.tichy@ff.cuni.cz).

III. Jazyk

 • Bakalářské a diplomové práce mohou být psány v jazyce českém, slovenském či anglickém. Psaní prací v angličtině ÚFaR srdečně doporučuje.

IV. Rozsah

 • U bakalářské práce je minimální rozsah stanoven na 40 normostran (jedna normostrana = 30 řádků po 60 znacích), tj. celkem 72 000 znaků v počítačové sazbě, u diplomové práce je stanoven na 60 normostran, tj. 108 000 znaků.
 • Maximální rozsah je u bakalářské práce je 60 normostran, tj. 108 000 znaků, u diplomové práce na 80 normostran, tj. 144 000 znaků.

V. Grafická úprava

 • Doporučená velikost písma je 12 bodů pro základní text a 10–11 bodů pro poznámkový aparát.
 • Doporučené okraje stránky (horní, dolní, pravý, levý) jsou 2,0–2,5 cm.
 • Doporučené řádkování je 1–1,1. Obsahuje-li práce ve větší míře transliterované výrazy se složitější diakritikou, je vhodné použít řádkování 1,1–1,2.
 • Stránky musí být číslovány, a to včetně příloh. Ty je vhodné číslovat průběžně jako pokračování textu samotné práce.
 • Práci lze tisknout oboustranně, a s ohledem na úsporu papíru to i doporučujeme.

VI. Členění práce

 • Titulní vazebný list obsahuje název univerzity a fakulty, uprostřed umístěné označení Bakalářská/Diplomová práce, v pravém dolním rohu jméno a příjmení autora, v levém dolním rohu rok odevzdání práce.
 • Titulní list obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu; označení Bakalářská/Diplomová práce; plný název práce; jméno autora; jméno vedoucího práce; obor studia; rok odevzdání.
 • Na samostatném listě za titulním listem musí být vlastnoručně podepsané prohlášení autora o původnosti práce potvrzující, že: a) student vypracoval práci samostatně; b) všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány; c) práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.
 • Práce musí obsahovat český a anglický abstrakt, který představuje stručnou anotaci předkládané práce (max. 250 slov). Jeho cílem je (a) začlenit tematiku práce do širšího kontextu, který je srozumitelný i nespecialistovi, (b) vymezuje cíl a metodiku práce, (c) shrnout dosažené výsledky a závěry.
 • Obsah stojí na počátku práce, je přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky obsahu nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.
 • Úvod obsahuje podrobné vymezení cíle práce, význam zvolené tematiky, důvod její volby a popis metodiky. Může obsahovat též stručnou anotaci jednotlivých kapitol práce.
 • Součástí práce by měla být rešerše, která přináší komentovaný přehled zásadní sekundární (a v případě potřeby i primární) literatury k zpracovávanému tématu. Rešerše nemusí tvořit samostatnou kapitolu a může být začleněna do samotné práce či do úvodu.
 • Samotnou práci je vhodné přehledně členit do kapitol, oddílů a pododdílů.
 • Závěr shrnuje dosažené poznatky a odpovídá na otázku, zda byly splněny cíle práce vytčené v jejím úvodu. Může též navrhovat postupy a směry dalšího bádání.
 • Bibliografie by měla obsahovat všechny primárně citované materiály. Je-li opodstatněné zařadit do bibliografie i přehled sekundárně citovaných prací (tzv. „citace z druhé ruky"), je nutné tyto položky výrazně označit. Syntax bibliografických údajů doporučujeme vytvářet dle našeho manuálu.
 • Jsou-li v práci používány zkratky (časopisů, textů apod.), je nutné připojit jejich seznam.

VII. Poznámkový aparát

 • Poznámky umisťujeme pod čáru na příslušné stránce, nikoli dozadu za text.
 • Při odkazování doporučujeme používat metodu prvního úplného a dalších zkrácených odazů (opět v souladu s bibliografickým manuálem). Pouze v případech, kdy to bude vzhledem k charakteru práce výrazně výhodnější, lze používat též metodu autora a roku vydání (Freud 1905: 13).