Hodnocení dovedností ve výuce filosofie

Nabízíme vyučujícím filosofie, případně dalších oborů v rámci společenskovědního základu, dvoudenní akreditovaný workshop zaměřený na možné způsoby hodnocení filosofických dovedností s důrazem na hodnocení pomocí kritérií. Workshop chápeme jako inspirativní dílnu, založenou z velké části na společném řízeném sdílení zkušeností s hodnocením. Součástí programu bude i společná tvorba úloh a hodnotících kritérií zaměřených na vybrané dovednosti.

Vzhledem k málému počtu účastníků pro červnový termín bude konání workshopu přesunuto na podzim 2017 /říjen-listopad). Přesný termín bude stanoven do začátku července.

 

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Podmínky absolvování kurzu:

- aktivní účast na obou dnech workshopu

- písemná příprava ukázky vlastního způsobu hodnocení na druhý den workshopu

Workshop navazuje na předchozí kurzy k výuce filosofie, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky. Vycházíme z předpokladu, že smyslem výuky filosofie není jen představit studentům její dějiny, nýbrž jim i zprostředkovat filosofickou činnost samu, tedy reflektování obecných problémů i konkrétních situací, promýšlení jejich předpokladů a důsledků, kladení otázek a hledání odpovědí na ně v textech či v kultivované a věcné diskusi, podložené věcnými argumenty. Tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí, uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu. Takovéto pojetí výuky filosofie vyvolává otázku, jak uvedené dovednosti hodnotit.

První den workshopu nabídneme účastníkům několik příkladů rozpracování filosofických dovedností do dílčích složek, které umožňují formulaci jak cvičebních úloh, tak návrh kritérií pro jejich hodnocení. Podrobněji se budeme věnovat hodnocení písemných prací a propojení referátů s prací s textem. Uvedené příklady budou vycházet z praxe lektorů i zahraniční didaktiky filosofie.

Druhý den bude založen na řízeném sdílení zkušeností účastníků, reflexi problémů spojených s hodnocením a tvorbě návrhu vlastních úloh a způsobů hodnocení.

 

Workshop bude rozvíjet dovednost účastníků

  • analyzovat filosofické dovednosti a stanovit jejich dílčí složky
  • formulovat hodnotící kritéria a indikátory pro zvolené hodnocené dovednosti
  • nahlížet na způsob hodnocení jako nástroj poskytování zpětné vazby

 

Workshop předpokládá aktivní zapojení účastníků. Účastníci budou pracovat ve skupinách, diskutovat a aplikovat představované formy hodnocení do vlastních návrhů pro hodnocení ve školní výuce.

 

Podrobnější program

1. den

  • Filosofické dovednosti –rozpracování vybraných filosofických dovedností do dílčích složek; příklady úloh pro nácvik a hodnocení, příklady hodnotících kritérií pro vybrané dovednosti (Petra Šebešová)
  • Hodnocení u přijímacích zkoušek na ÚFaRu (Jakub Jirsa)
  • Hodnocení písemných prací – práce s ukázkami studentských prací (Matěj Král)
  • Referáty a práce s textem – aktivizující podoba referátů (Daniela Vejvodová)

 

2. den

  • Sdílení domácích prací - způsoby hodnocení ve výuce jednotlivých účastníků
  • Práce s hodnotícími kritérii – nácvik a diskuse (Petra Šebešová)
  • Návrh vlastních kritérií či jiného způsobu hodnocení

Drobná změna programu vyhrazena.

Lektoři:

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. - ředitel ÚFaR

Mgr. Matěj Král, Ph.D. – výuka ZSV na Gymnáziu Na Vítězné pláni, výuka didaktiky filosofie na ÚFaR

Mgr. Daniela Vejvodová – výuka filosofie na Arcibiskupském gymnáziu

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. – výuka didaktiky filosofie na ÚFaR