Hodnocení dovedností ve výuce filosofie

Nabízíme vyučujícím filosofie, případně dalších oborů v rámci společenskovědního základu, dvoudenní akreditovaný workshop zaměřený na možné způsoby hodnocení filosofických dovedností s důrazem na hodnocení pomocí kritérií. Workshop chápeme jako inspirativní dílnu, založenou z velké části na společném řízeném sdílení zkušeností s hodnocením. Součástí programu bude i společná tvorba úloh a hodnotících kritérií zaměřených na vybrané dovednosti.

Termín konání: sobota 14. 10. a 11. 11. 2017, vždy 10-17 hodin

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Přihlášky prosím pošlete emailem Petře Šebešové do 17. 9. 2017.

Podmínky absolvování kurzu:

- aktivní účast na obou dnech workshopu

- písemná příprava ukázky vlastního způsobu hodnocení na druhý den workshopu

Workshop navazuje na předchozí kurzy k výuce filosofie, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky. Vycházíme z předpokladu, že smyslem výuky filosofie není jen představit studentům její dějiny, nýbrž jim i zprostředkovat filosofickou činnost samu, tedy reflektování obecných problémů i konkrétních situací, promýšlení jejich předpokladů a důsledků, kladení otázek a hledání odpovědí na ně v textech či v kultivované a věcné diskusi, podložené věcnými argumenty. Tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí, uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu. Takovéto pojetí výuky filosofie vyvolává otázku, jak uvedené dovednosti hodnotit.

První den workshopu nabídneme účastníkům několik příkladů rozpracování filosofických dovedností (zejména interpretace a psaní filosofického textu, diskuse, argumentace a práce s pojmy) do dílčích složek, které umožňují formulaci jak cvičebních úloh, tak návrh kritérií pro jejich hodnocení. Podrobněji se budeme věnovat hodnocení písemných prací a propojení referátů s prací s textem. Uvedené příklady budou vycházet z praxe lektorů i zahraniční didaktiky filosofie.

Druhý den bude založen na řízeném sdílení zkušeností účastníků, reflexi problémů spojených s hodnocením a tvorbě návrhu vlastních úloh a způsobů hodnocení.

 

Workshop bude rozvíjet dovednost účastníků

  • analyzovat filosofické dovednosti a stanovit jejich dílčí složky
  • formulovat hodnotící kritéria a indikátory pro zvolené hodnocené dovednosti
  • nahlížet na způsob hodnocení jako nástroj poskytování zpětné vazby

 

Workshop předpokládá aktivní zapojení účastníků. Účastníci budou pracovat ve skupinách, diskutovat a aplikovat představované formy hodnocení do vlastních návrhů pro hodnocení ve školní výuce.

 

Podrobnější program

1. den

  • Filosofické dovednosti –rozpracování vybraných filosofických dovedností do dílčích složek (zejména interpretace a psaní filosofického textu, diskuse, argumentace a práce s pojmy); příklady úloh pro nácvik a hodnocení, příklady hodnotících kritérií pro vybrané dovednosti (Petra Šebešová)
  • Hodnocení u přijímacích zkoušek na ÚFaRu (Jakub Jirsa)
  • Hodnocení písemných prací – práce s ukázkami studentských prací (Matěj Král)
  • Referáty a práce s textem – aktivizující podoba referátů (Daniela Vejvodová)

 

2. den

  • Sdílení domácích prací - způsoby hodnocení ve výuce jednotlivých účastníků
  • Práce s hodnotícími kritérii – nácvik a diskuse (Petra Šebešová)
  • Návrh vlastních kritérií či jiného způsobu hodnocení

Drobná změna programu vyhrazena.

Lektoři:

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. - ředitel ÚFaR

Mgr. Matěj Král, Ph.D. – výuka ZSV na Gymnáziu Na Vítězné pláni, výuka didaktiky filosofie na ÚFaR

Mgr. Daniela Vejvodová – výuka filosofie na Arcibiskupském gymnáziu

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. – výuka didaktiky filosofie na ÚFaR, výuka ZSV na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích