Navazující magisterské studium

I. Obecná charakteristika

Studijní plán navazujícího magisterského studia je koncipován tak, aby studenty připravoval ke státní závěrečné zkoušce, při níž se předpokládá:

 1. Velmi dobrá znalost primárního náboženského okruhu. Typicky volí studenti z následujících možných: judaismus, křesťanství, islám, náboženství Germánů, řecké náboženství, římské náboženství, indická náboženství, buddhismus, náboženství Syropalestiny a Mezopotámie, egyptské náboženství, čínská náboženství; výjimečně lze individuálně dohodnout i jiné specializace.
 2. Slušná znalost druhého náboženského okruhu z následujících možných: judaismus, křesťanství, islám, náboženství Keltů+Germánů+Slovanů, řecké náboženství, římské náboženství, indická náboženství, buddhismus, náboženství Syropalestiny a Mezopotámie, náboženství Dálného východu.
 3. Znalost jednoho pramenného jazyka s jedním nebo oběma těmito okruhy spojeným. V případě velmi obtížných jazyků (klasická řečtina, klasická latina, sanskrt) bude mít student k danému textu u SZK k dispozici i překlad, jazyky o něco snazší (hebrejština, staroseverština, koránská arabština, novozákonní řečtina, latina novozákonní nebo středověká teologicko-filosofická) musí ovládnout tak, aby mohl text v nich u SZK překládat bez pomoci překladu. Bude-li student mít jiný jazyk než některý z výše uvedených, budeme otázku překladu řešit vždy ad hoc (z části i po dohodě s vyučujícím daného jazyka).
 4. Dobrá orientace v některé z následujících obecně religionistických discpiplin: antropologie náboženství, fenomenologie náboženství, filosofie náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství.

II. Tutorský systém

 • Studium je individuální a má formu tutorského systému. Jediným povinným předmětem společným pro všechny studenty je Diplomní seminář, ostatní předměty studijního plánu jsou vymezeny jen velmi obecnými skupinami povinně volitelných předmětů, jejichž konkrétní náplň má každý student jinou v závislosti na tom, z jakých oblastí a jazyků hodlá skládat státní závěrečnou zkoušku. Předměty této zkoušky je proto třeba si promyslet na samém počátku studia.
 • Každý student je po nástupu do studia povinen se před začátkem prvního semestru sejít s Radkem Chlupem, který funguje jako obecný (meta)tutor pro všechny studenty. Ve spolupráci s ním si student vybere všechny své specializace (viz bod I.1–4). Pro každou dílčí specializační oblast bude mít poté dílčího tutora, s nímž bude domlouvat konkrétní studijní náplň.
 • Tutorem musí být interní zaměstnanec ÚFaRu. Dílčími tutory jsou typicky Milan Lyčka pro judaismus a islám, Tereza Matějčková pro křesťanství, Dalibor Antalík pro starověký Přední východ a pro Kelty/Germány/Slovany, Jan Kozák pro Germány, Lubomír Ondračka pro indická náboženství, Martin Pehal pro Egypt a Marek Zemánek pro buddhismus a Dálný východ. Individuálně lze dohodnout i jiné přiřazení, popř. lze kromě oficiálního tutora mít též konzultanta externistu (např. Jiří Starý pro Germány).
 • Úkolem tutora je zjistit, jaké znalosti a dovednosti studentovi ve zvolených specializacích schází, a na základě toho mu pomoci vymyslet, jak přesně studijní plán naplnit, ať už absolvováním některých ze standardně vypisovaných kursů na ÚFaRu či jiných ústavech nebo plněním individuálních studijních úkolů (např. písemných prací) šitých studentovi na míru.
 • Na začátku každého semestru je student povinen se se svými tutory sejít, podat jim zprávu o činnosti za minulý semestr a naplánovat si práci na semestr nadcházející. V případě potřeby lze pochopitelně s tutorem dohodnout i jinou periodicitu schůzek.

III. Individuální studijní plány

 • Přehled všech individuálních studijních plánů je k dispozici online, je ovšem chráněn heslem, které všem přijatým studentům sdělí Radek Chlup.

IV. SIS

 • Studijní povinnosti lze plnit dvěma způsoby:
 1. Absolvováním reálně vyučovaných kurzů (ať už na ÚFaRu, nebo na jiných ústavech), které si student v SIS zapisuje pod jejich standardními kódy. Je-li nějaký kurz vypisován pod vícero kódy, zapisujte si jej ve variantě, která se kreditově a atestačně co nejvíce blíží obecnému předmětu, jejž tímto kurzem máte plnit.
 2. Plněním individuálních povinností, které si student domluví s tutorem – např. písemné práce či individuální zkoušky ze zadané literatury. Tyto individuální atestace si student v SIS zapisuje pomocí virtuálních předmětů s kódem ARL5 (Písemná práce z řeckého náboženství apod.).
 • Výsledky zapisuje do indexu příslušný vyučující, do SIS u typu (1) rovněž příslušný vyučující, u typu (2) příslušný tutor.
 • U typu (1) musíte s Radekm Chlupem dohodnout, aby kód daného kurzu přidal do příslušné skupině PVP, do níž má daný kurz patřit.
 • Vzhledem k tomu, že SIS není schopen zachytit individuální odlišnosti při plnění všech skupin PVP, bude pro Vás základní evidenci plnění plánu představovat naše online tabulka. Na závěr každého semestru si proto do ní nechte od Radka Chlupa všechny udělené atestace zapsat.
 • U kurzů typu (1) může docházet k tomu, že reálně v SIS získáte méně kreditů, než kolik byste jich podle studijního plánu za daný předmět získat měli. V takovémto případě je důležité v online tabulce reálně získaný počet kreditů evidovat ve sloupečku "SIS kr.". Tabulka automaticky počítá, o kolik kreditů jste v SIS získali méně, než jste získat měli (viz údaj "Kreditový doplněk" pod tabulkou). Pro vyrovnávání tohoto kreditového rozdílu budou sloužit virtuální předměty typu Kreditový doplněk, které si budete průběžně zapisovat dle instrukcí Radka Chlupa (bude ale nutné si je zapsat vždy na začátku semestru, zápis ex post na konci semestru není možný).

V. Povinné hodnocení kurzů jiných ústavů

 • Pokud student některou ze svých studijních povinností plní absolvování kurzu na jiném ústavu či fakultě, je povinen po absolvování tento kurz hodnotit v recenzní databázi, kterou provozuje Pražský religionistický spolek a která má za cíl studentům usnadnit výběr při hledání potenciálně zajímavých religionistických kurzů mimo rámec ÚFaRu.
 • Své recenzní hodnocení zasílejte emailem správkyni databáze Kláře Popovové a svému tutorovi, který Vám teprve na jeho základě zapíše atest do SIS.
 • Databáze je určena  pouze pro potřebu studentů religionistiky, nikomu jinému heslo být sděleno nemůže.