Pravidla týkající se bakalářských a diplomových prací pro obor filosofie

Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (čl. 12) a v Opatření rektora 72/2017 a v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK

Zadání práce

Postup

 • Student navrhne český a anglický název, napíše stručnou anotaci plánované práce, sestaví předběžný seznam literatury a vše konzultuje s vedoucím práce.

 • Jakmile vedoucí název, anotaci i literaturu schválí, dodá student prostřednictvím e-mailu sekretářce ÚFaRu Mgr. Evě Mokrejšové tyto údaje: jméno vedoucího práce, jazyk práce, název práce v češtině a angličtině, anotaci v češtině a seznam literatury (pokud možno formálně sjednocený, např. podle citační normy ČSN ISO nebo pokynů pro přispěvatele časopisu Reflexe).

 • Vytištěné zadání opatřené podpisem vedoucího práce a ředitele ÚFaRu je následně předáno na studijní oddělení, které zadání zhruba do 14 dnů od vložení do SISu potvrdí.

 • Od okamžiku, kdy je zadání potvrzeno studijním oddělením (políčko s datem potvrzení SO se objeví ve formuláři zadání práce v SISu v sekci Témata prací), je práce zadána. 

Doplňující informace

 • Vedoucího práce si student volí samostatně a domluví se s ním na tématu své práce. Zvolí-li si student za vedoucího práce odborníka, který není interním zaměstnancem ÚFaRu, musí předem požádat o souhlas vedení ústavu. Souhlas může být vyjádřen např. prostřednictvím e-mailu, zaslaného na adresu paní sekretářky Mgr. Evy Mokrejšové

 • Téma diplomové práce se musí lišit od tématu bakalářské práce. Diplomová práce nesmí obsahovat bakalářskou práci ani žádnou její část. Pokud se téma práce překrývá se staršími seminárními nebo klasifikovanými písemnými pracemi, musí to student v práci deklarovat a příslušné práce předložit posuzovatelům.

 • Zadání bakalářské/diplomové práce je třeba podat nejpozději půl roku před konáním obhajoby. Pokud student zadává práci, s níž má přistoupit k obhajobě v kratší lhůtě, musí současně podat odůvodněnou Žádost o zkrácení lhůty mezi zadáním a obhajobou práce. 

 • Změnu názvu bakalářské/diplomové práce může provést vedoucí práce po dohodě se studentem, a to v případě, že se jedná o změnu dílčí, např. specifikující, nikoli takovou, kterou by se název odchýlil od tématu. Téma bakalářské/diplomové práce je oproti názvu závazné, jeho změnu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti.

Odevzdání práce

 • Práci je nutné odevzdat nejpozději 1 měsíc před konáním obhajoby v rámci BZK či SZZK, a to v elektronické podobě v PDF prostřednictvím SISu (viz manuál) a ve dvou tištěných vlastnoručně podepsaných exemplářích v rychlovazbě. Oba exempláře Vám budou po obhajobě vráceny (pokud se tak nestane, vyžádejte si ho).

 • Doporučujeme zkusit si nahrát texty závěrečných prací do SIS (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy se práce dopisuje (viz níže #Doporučení).

 • Před odevzdáním práce je student povinen v SISu doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál).

 • Oponenta stanoví vedení ústavu po odevzdání práce.

 • Posudek vedoucího práce a oponenta bude k dispozici v SIS nejpozději 5 pracovních dnů před termínem SZK (SIS Vás na vložení posudku upozorní e-mailem).

 • Pokud oba posudky nedoporučují práci k obhajobě, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

 • Pokud se student nedostaví k obhajobě, aniž by od ní z důvodu neodporučujících posudků odstoupil, nemá možnost práci přepracovat a musí ji při příštím termínu obhajoby obhajovat v identické podobě.

Doporučení při přípravě a vkládání textů

 • Dle Opatření rektora 13/2017 je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu. Nově již SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů.

 • Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-7987.html .

 • Problémy při vkládání textů řešte primárně s Poradnou zřízenou k tomuto účelu ÚVT.

 • Všechna písma v dokumentu použitá musejí mít licenci umožňující jejich export do PDF (ve Windows lze ověřit v Průzkumníku ve složce C:\Windows\Fonts, v podrobném zobrazení ve sloupci Možnost vložení písma nesmí být uvedeno „Omezená licence“). Tento problém se týká především neobvyklých řezů písma, historických písem, písem pro nelatinkové abecedy včetně písem fonetických.

 • Doporučujeme nepoužívat průhlednost či stínování grafických prvků.

 • Doporučujeme nepoužívat méně obvyklé odrážky typu čtverečku.

 • Pokud si přejete zkontrolovat validitu souborů, aniž byste je museli nahrávat do SIS, a zároveň vás zajímají konkrétní chyby, které SIS při kontrole nezobrazuje, můžete pro menší soubory využít online validátor Národního archivu, pro větší soubory si můžete stáhnout a nainstalovat validační software VeraPdf.

 • Pokud se vám problém nepodaří vyřešit ani s Poradnou ÚVT, obraťte se na koordinátora odevzdávání závěrečných prací za FF (ondrej.tichy@ff.cuni.cz).

Jazyk

 • Bakalářské a diplomové práce mohou být psány v jazyce českém, slovenském či anglickém.

 • V odůvodněných a schválených případech smí být práce napsána v některém z dalších světových jazyků.

Formální a grafická úprava, rozsah práce

 • Metodické pokyny  k doporučené formální úpravě závěrečných kvalifikačních prací zde.

 • Rozsah bakalářské práce je stanoven od 40 do 80 normovaných stran a diplomové práce od 60 do 120 normovaných stran.

 • Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text a 10–11 pt pro poznámkový aparát.

 • Stránky musí být číslovány, a to včetně případných příloh.

 • Doporučené okraje stránky jsou 2,0–2,5 cm.

Poznámkový aparát

 • Je-li to technicky možné a vyhovuje-li to charakteru práce, pak poznámky umisťujeme zásadně pod čáru na příslušné stránce. Nevyhovuje-li charakter poznámek umístění pod čarou (přílišná délka, obtížná sazba delších pasáží v neromanizovaném písmu apod.), je možné poznámky umístit na konec práce.

 • V práci lze použít jednu z níže uvedených metod bibliografických odkazů, které nelze kombinovat.

  • a. Metoda průběžných poznámek. Odkaz má podobu poznámky pod čarou, případně poznámky na konci práce. Při první citaci je vhodné uvést plný bibliografický údaj včetně strany, na kterou odkazujete. Při druhé a další citaci postačují základní údaje (autor, název, strana).

  • b. Metoda prvního prvku a roku. Odkaz může mít podobu poznámky pod čarou, nebo je zařazen přímo v textu, např.: „Podle jiného názoru (Brisson, 1994, s. 44) ..." Struktura odkazu je: první prvek (autor, editor, název textu), rok vydání, citovaná strana. Citujeme-li od stejného autora více děl ze stejného roku, odlišíme je malým písmenem u roku, např.: Burkert, 1983b. Při této metodě následuje v soupisu úplné bibliografie za prvním prvkem rok vydání.

 • Bibliografické údaje uvádějte vždy co možná nejpřesněji, tj. včetně stránkování, a formálně sjednocené, nejlépe na základě pravidel uvedených zde nebo dle platné citační normy.

Cizojazyčné citace a termíny

 • Cizojazyčné citace a termíny píšeme kurzívou, právě tak jako termíny transkribované z jazyků, které nepoužívají latinku (např. z řečtiny).