Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška

Volba témat („tezí“) ke SDZK

Kandidát si ke zkoušce v dohodě se svým školitelem zvolí pět témat, z nichž tři se nesmějí krýt s tématem jeho disertace (může však jít o témata, jimiž se kandidát zabýval dříve během svého studia či která s disertací souvisí volně). Tato témata musí být zvolena z různých oblastí dějin filosofie, resp. systematické filosofie. Školitel určí ke každému z témat konzultanta čili garanta (seznam garantů tezí). Skladbu těchto témat i se jmény kolzultantů předloží kandidát ke schválení oborové radě.

Příprava témat

Ve spolupráci s jednotlivými konzultanty kandidát zpracuje jednotlivá témata tak, že se pokusí pokaždé formulovat problém, o nějž mu jde, a zaujmout k němu na základě argumentace vlastní stanovisko. Je důležité, aby šlo vskutku o jasnou formulaci filosofického problému, která se bude moci stát východiskem diskuse, a nikoli o obecný výklad nějakého tématu (učebnicové pojednání), nebo o technický rozbor detailů některé dílčí teorie. Celek „teze“ by měl daný problém představit formou srozumitelnou filosoficky vzdělanému čtenáři (i tomu, který není odborníkem na dané téma). Konzultant dbá na dostatečnou odbornou obeznámenost kandidáta se zvoleným tématem a základní literaturou k němu (příp. doporučí literaturu další), zároveň však i na vhodnost tématu pro diskusi při SDZK. Písemná podoba teze má mít maximálně dvě strany (nepočítaje v to seznam užité literatury).

Nejpozději dva měsíce před termínem, kdy by chtěl složit SDZK, kandidát odevzdá teze ke schválení oborové radě, a to vytištěné (každou podepsanou školitelem nebo příslušným konzultantem) i v elektronické podobě. Teze, které neobsahují problém vhodný k diskusi při SDZK, budou vráceny k přepracování. Rovněž budou vráceny teze přesahující dvě strany při písmu velikosti 12 bodů a teze obsahující pravopisné chyby či neuplné údaje v bibliografii. [Příklad souboru tezí zde.]

Ústní zkouška

Komise a termín SDZK se stanoví individuálně na základě odevzdaných tezí (komise je tří- až pětičlenné grémium složené z vyučujících ÚFaR, příp. externistů, školitel je obvykle pouze přísedícím členem). Komise vybere z odevzdaných tezí dvě. Kandidát každou prezentuje v patnácti až dvaceti minutách, po jeho prezentaci následuje vždy diskuse, v níž kandidát reaguje na otázky členů komise. V diskusi má prokázat nejen orientaci ve zvoleném tématu, ale zároveň schopnost promýšlet otázky s ním spojené a reagovat na jiné přístupy. V případě potřeby může komise kandidáta vyzvat ještě k prezentaci třetího ze zvolených témat nebo mu k němu položit otázky. SDZK je veřejně přístupná.