Státní závěrečná zkouška v magisterském studiu

 

Státní závěrečná zkouška (SZZK) v navazujícím magisterském studiu se skládá z následujících předmětů:

 1. Obhajoba diplomové práce
 2. Metodologie religionistiky
 3. Primární náboženský okruh
 4. Sekundární náboženský okruh

Součástí zkoušky z náboženských okruhů je též zkouška z překladu a interpretace textů ve dvou primárních jazycích.

V pětiletém magisterském studiu je obsah zkoušky stejný, ale "Metodologie religionistiky" se v něm nazývá "Fenomén náboženství z interdisciplinárního hlediska" a oba náboženské okruhy jsou spojeny v jednu otázku s názvem "Dva zvolené náboženské systémy".

Obecná pravidla (termíny, přihláška)

 • SZZK probíhá ve třech termínech: v lednu/únoru, květnu/červnu a v září. Přesné rozmezí těchto termínů je vždy specifikováno aktuálním harmonogramem akademického roku.
 • Přihlášku je třeba podat elektronicky v SIS k datu stanoveném aktuálním harmonogramem akademického roku.
 • V okamžiku podávání přihlášky je nutné mít splněny všechny studijní povinnosti na oboru religionistika.
 • Zvolené okruhy a jazyky konzultujte s pedagogy ÚFaR.
 • Obhajobu diplomové práce není nutné absolvovat společně se zbytkem zkoušky, lze ji skládat i samostatně v pozdějším termínu.
 • SZZK lze opakovat nejvýše dvakrát, a to nejdříve v nejbližším následujícím řádném termínu.
 • V rámci každého předmětu dostává student na výběr ze dvou otázek.

I. Obhajoba bakalářské práce

 • Při obhajobě nejprve student během 5-10 minut shrne svou práci.
 • Následně vedoucí a oponent shrnou své posudky (popř. to za ně některý z členů komise učiní v zastoupení, nemohou-li být přítomni).
 • Student má poté za úkol zareagovat na všechny připomínky, které byly proti jeho práci vzneseny, případně odpovědět na jakékoli dotazy.
 • Pokud se oba posudky shodují na hodnocení, bývá obhajoba krátká a spíše formální. Větší význam má jen v případech, kdy se vedoucí a oponent ve svém hodnocení rozcházejí.
 • Bližší informace k samotné bakalářské práci naleznete zde.

II. Metodologie religionistiky

 • Student volí jeden z následujících pěti předmětů: filosofie náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství, fenomenologie náboženství, antropologie náboženství.
 • U filosofie, psychologie a sociologie náboženství spočívají okruhy v jednotlivých klasických postavách (student si při zkoušce volí jednu ze dvou nabízených), přičemž se předpokládá, že kromě obecného přehledu o zvolené postavě bude schopen hlouběji hovořit o jejích dílech dle seznamu předepsané literatury.
 • U antropologie náboženství dostává student na výběr dvě otázky ze souboru čtyř postav a pěti témat.

III. Primární náboženský okruh

 • Student volí jeden následujících okruhů: judaismus, křesťanství, islám, náboženství Germánů, řecké náboženství, římské náboženství, hinduismus, buddhismus, náboženství Syropalestiny a Mezopotámie, egyptské náboženství, náboženství Číny.
 • U okruhů, u nichž není uvedena literatura, kontaktujte přímo předpokládaného zkoušejícího.

IV. Sekundární náboženský okruh

V. Překlad a interpretace primárního textu

 • Cílem zkoušky je prověřit, že student je schopen pracovat s pramennými náboženskými texty v jednom pramenném jazyce.
 • Jazyk si student volí tak, aby se vztahoval k alespoň jednomu ze zvolených náboženských okruhů. Výběr jazyka je třeba předem konzultovat s pedagogy ústavu.
 • Během zkoušky dostane student v daném jazyce krátký text v rozsahu jednoho odstavce. Zvolený text pak bude mít možnost si připravit, přičemž bude mít k dispozici příslušné slovníky a gramatiky dle vlastní volby. V případě velmi obtížných jazyků (klasická řečtina, klasická latina, sanskrt) bude mít student k danému textu u SZK k dispozici i překlad, jazyky o něco snazší (hebrejština, staroseverština, koránská arabština, novozákonní řečtina, latina novozákonní nebo středověká teologicko-filosofická) musí ovládnout tak, aby mohl text v nich u SZK překládat bez pomoci překladu. Bude-li student mít jiný jazyk než některý z výše uvedených, budeme otázku překladu řešit vždy ad hoc (z části i po dohodě s vyučujícím daného jazyka).
 • Text bude vybírán tak, aby se jeho obsah týkal některé z otázek v rámci jednoho z náboženských okruhů, které si student zvolil. Jeho úkolem pak bude text přeložit a vztáhnout jej k širším souvislostem daného tématu. Hlavním předmětem zkoušky nicméně nebudou studentovy interpretační dovednosti jako takové, nýbrž především jeho schopnost zadanému textu porozumět na základě znalosti relevantních náboženských reálií v rozsahu definovaném pro jednotlivé okruhy. V mnoha případech bude text volen tak, aby byl srozumitelný právě jen tomu, kdo má dostatečné vědomosti o tématu, jehož se text týká.