Státní zkouška v doktorském studiu religionistiky

Obecné podmínky

 • Státní doktorská závěrečná zkouška (SDZK) probíhá dle čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, dle čl. 30 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 • K SDZK je třeba se přihlásit nejpozději dva měsíce před uplynutím tří roků studia.
 • K SDZK se student přihlašuje nejpozději dva měsíce před předpokládaným termínem konání zkoušky. Ve výjimečných odůvodněných případech může děkan lhůtu pro přihlášení změnit. Lhůtu však nelze zkrátit na méně než jeden měsíc. Doporučujeme, aby student přihlášku podával až po odevzdání tezí.
 • SDZK lze skládat až po splnění všech povinností stanovených individuálním studijním plánem  v sekci "základních studijní povinnosti".

Volba témat („tezí“) ke SDZK

 • Kandidát si ke zkoušce po dohodě se svým školitelem zvolí celkem tři témata, jejichž obsah by se neměl zcela překrývat s tématem jeho disertační práce, tj. nemělo by jít o výtah z nějaké kapitoly disertace. Může však jít o témata, kterými se student zabýval během svého předcházejícího studia či která s disertací souvisí.
 • Témata se buď mohou týkat obecné teorie náboženství (např. problém definice náboženství, otázka náboženské zkušenosti, pojetí rituálu, apod.) nebo mohou být historická, kandidát se zde bude zabývat interpretací konkrétního náboženského jevu v jeho historickém kontextu (např. problém náboženství a magie ve starém Egyptě, vítězství křesťanství nad pohanstvím v pozdní antice apod.). I tato témata musí mít nicméně obecně religionistickou dimenzi, tj. měla by se týkat problémů, jejichž řešení nespočívá v předkládání nových pramenů, nýbrž v lepší interpretaci stávajících pramenů na základě nějakých jasně formulovaných metodických principů. Jinými slovy, jádro teze musí být koncipováno tak, aby o něm mohli detabovat všichni religionisté bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou odborníky na dané náboženství.
 • Školitel po dohodě s kandidátem určí ke každému tématu konzultanta. Konzultant by měl být primárně z oborové rady (OR), je však možný i konzultant mimo ni, musí ho však schválit předseda OR. Ten také schvaluje návrhy témat a jejich konzultanty.
 • Příklad obecně religionistické teze je k dispozici zde, příklad historické teze zde.

Obsah a zpracování tezí

 • Kandidát si vybere jeden konkrétní problém, jenž jasně a srozumitelně formuluje. Prokáže znalost různých interpretací či řešení daného problému. Na základě argumentace se vůči problému vymezí, pokusí se zformulovat vlastní hypotézu a nabídnout řešení. Kandidátův názor bude základem pro následující diskusi, v níž by měl kandidát svoji pozici zdůvodnit, zodpovědět položené otázky a vyrovnat se s případnými námitkami.
 • Kandidát při zpracovávání tezí úzce spolupracuje se svými konzultanty, kteří dbají na kvalitu tezí a pomáhají kandidátovi s výběrem literatury. Optimální rozsah jednotlivých písemných tezí je dvě až čtyři normostrany (kromě seznamu použité literatury).
 • Nejpozději dva měsíce před plánovaným termínem SDZK odevzdá kandidát vytištěné teze, podepsané školitelem, ke schválení předsedovi OR. (Kandidát zašle své teze také elektronicky.)
 • Teze, které budou po odborné či pravopisné stránce zpracovány nekvalitně, budou vráceny kandidátovi k přepracování.

Ústní zkouška

 • Komise a termín SDZK se stanoví individuálně na základě odevzdaných tezí (komise se skládá ze tří až pěti členů, kteří vyučují na ÚFaRu, popřípadě externistů, školitel je obvykle pouze přísedícím členem).
 • Komise vybere z odevzdaných tezí dvě.
 • Kandidát představí každou tezi v délce cca 10 minut. Poté následuje diskuse, v níž kandidát odpovídá na otázky členů komise, prokazuje své znalosti a schopnost orientace v daném tématu.
 • SDZK je veřejně přístupná.