Středověká filosofie II

Garanti / zkoušející:

prof. Lenka Karfíková, dr. Václev Němec, dr. Lukáš Novák, dr. Dita Válová

Zkouška ze středověké filosofie má tři části: jedna z otázek v seznamu A, interpretace jedné ukázky ze seznamu B (min. deset minut na přípravu), rozhovor o jednom z titulů, které si kandidát/ka zvolil/a jako svou četbu (seznam C).

Předpokladem přistoupení ke zkoušce ze středověké filosofie je pro studenty bakalářského studia získání dvou zápočtů za domácí eseje z předmětu Středověká filosofie I.  Posluchač/ka si ke zkoušce připravuje trojí typ úkolů: A) tematické okruhy, B) interpretace vybraných pasáží, C) četba.

A) Tematické okruhy

a literatura k nim (tituly uvedené „příp.“ jsou fakultativní)

1. Filosofické motivy křesťanských Alexandrijců (Klement Alexandrijský, Origenes), Armstrong 198–226, příp. Ivánka 107–157.
2. Filosofické motivy Kappadočanů (kosmologie, rozlišení úsia–energeiai, způsoby vypovídání o Bohu, teologie dějin, epektasis), Armstrong 481–511, text 1, příp. Ivánka 161–196.
3. Marius Victorinus (trojina bytí–život–myšlení a její význam pro ontologii, trojiční nauku a pojetí duše), Miscellanea 37–52, příp. Marius Victorinus.
4. Augustin (kosmogonie, čas, dějinnost, antropologie, lidská mysl, nauka o poznání), Armstrong 406–418 a 443–469, text 2, příp. Armstrong 384–405 a 419–442, příp. Křesťanství a filosofie 9–25, příp. Ivánka 199–235.
5. Boethius (charakteristika díla, bytí a jsoucno, kategorie, Boethiův odkaz), de Libera 248–264, příp. Pieper, Scholastika, 23–34, příp. Floss 24–39, příp. Křesťanství a filosofie 27–41.
6. Dionysius Areopagita (moné–prohodos–epistrofé, hierarchické universum, způsoby vypovídání o Bohu), Armstrong 512–531, text 3, příp. Floss 60–77, příp. Ivánka 239–306.
7. Jan Eriugena (čtyřčetné dělení natura), Křesťanství a filosofie 42–62, příp. Floss 79–99. příp. Jan Scotus Eriugena 83–141.
8. Anselm z Canterbury (fides quaerens intellectum, důkaz Boží existence, pravda, svoboda rozhodování), Křesťanství a filosofie 79–90, text 4, příp. Floss 101–147, příp. de Libera 292–304, příp. Anselm.
9. Školy 12. století (Petr Abélard, škola v Chartres, příp. škola Sv. Viktora), Kobusch 49–64, 139–148 a 151–161, příp. Kobusch 83–120; příp. Floss 149–184; příp. de Libera 281–282, 305–333, 340–341; příp. Thierry; příp. Hugo.
10. Avicenna (základní pojmy metafyziky a kosmologie, západní a východní moudrost), Kobusch 237–244, příp. de Libera 124–128, příp. Nasr 239–243.
11. Averroes (jednota intelektu, rozum jakožto završení věci, otázka dimenzí), Kobusch 244–256, příp. de Libera 170–188, příp. Nasr 336–337 a 341–343.
12. Maimonides (alegorický výklad Písma a intertextualita, stvoření versus věčnost světa, teorie proroctví), Kobusch 259–267, příp. de Libera 218–227, příp. Nasr 727–734.
13. Vrcholná scholastika (universita, Albert Veliký, Siger z Brabantu, Bonaventura), Kobusch 283–284, 319–337 a 357–370, příp. Kobusch 284–318, příp. Pieper, Scholastika, 85–117, příp. Floss 185–201, 268–298; příp. de Libera 352–413.
14. Tomáš Akvinský (metafyzika, filosofická teologie, etika) Křesťanství a filosofie 91–138, texty 5–12, příp. Kobusch 338–356, příp. Kenny, příp. Pieper, Tomáš Akvinský; příp. Sousedík, Jsoucno a bytí, 7–47; příp. Svoboda, 13–71;
15. Duns Scotus (metafyzika, problém obecnin, důkaz Boží existence) Kobusch 467–484, texty 13–16, příp. Sousedík, Jan Duns Scotus, 17-132, příp. Chabada.
16. Vilém Ockham (problém obecnin, termín, supozice, teorie vědy) Kobusch 567–585, texty 17–18, příp. de Libera 424–443, příp. Saxlová.
17. Pozdněstředověká platonská metafyzika (Mistr Eckhart, Mikuláš Kusánský), Kobusch 497–524, Hankins 240–255, text 19, příp. Floss 372–377, příp. Eckhart, příp. Kusánský.

Literatura (relevantní kapitoly dle tematických okruhů):

• Armstrong, A. H. (vyd.), Filosofie pozdní antiky, Oikúmené, Praha 2002.
• Hankins, J. (vyd.), Renesanční filosofie, Oikúmené, Praha 2011.
• Kobusch, Th., Filosofie vrcholného středověku, Oikúmené, Praha 2013.
Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Křesťanská akademie, Praha 1994.
• de Libera, A., Středověká filosofie, Oikúmené, Praha 2001.
Miscellanea patristica, vyd. V. Hušek, L. Chvátal, J. Plátová, CDK, Brno 2007.


Příp.

• Elders, L., Filozofie přírody u sv. Tomáše Akvinského, Oikúmené, Praha 2003.
• Floss, P., Cesty evropského myšlení I: Architekti křesťanského středověkého vědění, Vyšehrad, Praha 2004.
• Chabada, Michal, Ján Duns Scotus : vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky, Bratislava: UK, 2007.
• Ivánka, E. von, Plato christianus, Oikúmené, Praha 2003.
• Jan Scotus Eriugena, Homilie a Komentář k Janovu evangeliu, přel. I. Zachová, doslov L. Karfíková, Vyšehrad, Praha 2005.
• Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice, překlad, úvod a komentář V. Němec, Oikúmené, Praha 2006.
• Nasr, S. H. a Leaman, O. (ed), History of Islamic Philosophy, Routledge, 2001 (studovna UFaR: D3.0-Lea-2)
• Kenny, A., Tomáš Akvinský, Oikúmené, Praha 1993.
• Pieper, J., Tomáš Akvinský, život a dílo, Vyšehrad, Praha 1997.
• Pieper, J., Scholastika, Vyšehrad, Praha 1991.
• Saxlová, T. „Povaha obecného pojmu u Viléma Ockhama. Od teorie představy (fictum) k teorii rozumového aktu (intellectio).“ Filosofický časopis 45, č. 2, (1997): 179–203.
• Sousedík, S., Jan Duns Scotus: doctor subtilis a jeho čeští žáci, Vyšehrad, Praha 1989.
• Sousedík, S., Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského
• Svoboda, Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského, Praha: Krystal OP, 2012

Viz dále tituly doporučené v oddílu „četba“. V části A zkoušky se rovněž předpokládá znalost všech textů k interpretaci předepsaných pro část B.

B) Interpretace vybraných pasáží

(texty jsou k dispozici v databázi moodle, při zkoušce se vychází z českého překladu):

1. Řeč podle Řehoře z Nyssy: Contra Eunomium II (391-392; 395-402; 406-409; 544-553).
2. Čas podle Augustina: Vyznání XI (Kalich, Praha 1990, str. 387-417).
3. Katafatická a apofatická teologie Dionysia Areopagity: Mystická teologie (Listy. O mystické theologii, Oikúmené, Praha 2005, str. 168-181).
4. Anselmův důkaz Boží existence: Proslogion 2-4 (Fides quaerens intellectum, Kalich, Praha 1990, str. 34-39).
5. Věčnost světa podle Tomáše Akvinského: De aeternitate mundi (De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě, přel. T. Machula, Krystal, Praha 2003, str. 62-75).
6. Tomášova nauka o esenci: De ente et essentia kap. 2-3 (§ 11-53) (S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Úvod do četby Tomáše Akvinského, ČKA, Praha 1992, str. 70-85).
7. Tomášova nauka o ipsum esse: Summa theologiae I,3,4.
8. Tomášovy důkazy Boží existence: Summa theologiae I,2,1-3.
9. Vypovídání o Bohu a nauka o analogii podle Tomáše: Summa theologiae I,13,5-6.
10. Boží předvědění, possibilia, budoucí nahodilé události podle Tomáše: Summa theologiae I,14,2.9.13.
11. Duše podle Tomáše: Summa theologiae I,75,2-6.
12. Přirozený zákon podle Tomáše: Summa theologiae I-II,90.91.94.
13. Metafyzika Dunse Scota: In Sententias P. Lombardi, ord. I,8,1,3 a I,3,1,2-3 (S. Sousedík, Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Vyšehrad, Praha 1989, str. 209-214).
14. Scotova pozice v otázce obecnin (formální distinkce): In Metaphysicam Aristotelis VII,19.
15. Scotův důkaz Boží existence: In Sententias P. Lombardi, ord. I,2,1,1 (S. Sousedík, Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Vyšehrad, Praha 1989, str. 235-241).
16. Svoboda a modalita podle Dunse Scota: In Sententias P. Lombardi, lect. I,39,1-5.
17. Ockhamova logika: Summa logicae I,1-4; I,63-65; I,67-71 (Texty ke studiu dějin středověké filosofie, ed. S. Sousedík, Karolinum, Praha 1994, str. 141-158).
18. Ockhamovo pojetí vědy: In Physicam Aristotelis 1, prolog (Texty ke studiu dějin středověké filosofie, ed. S. Sousedík, Karolinum, Praha 1994, str. 159-168).
19. Kusánského pojetí universa jako maximum contractum: Vědění o nevědění II,4 (J. Patočka – P. Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Vyšehrad, Praha 2001, str. 163-166).

Plné znění textů k interpretaci

 

C) Četba

Posluchač/ka si volí z každé uvedené skupiny vždy jeden titul. Dílo charakterizuje jako celek nebo interpretuje jeho důležitou část podle zadání zkoušejících. Podle možnosti přinese zvolená díla s sebou. Při zkoušce se vychází z českého překladu.

I
• Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice, Oikúmené, Praha 2006.
• Augustin, O Boží obci I–II, Vyšehrad, Praha 1950; Karolinum, Praha 2007 (zejm. kniha VIII–X).
• Augustin, O nesmrtelnosti duše, Oikúmené, Praha 2013.
• Augustin, O pořádku, in: K. Svoboda, Estetika sv. Augustina a její zdroje, Karolinum, Praha 2000.
• Augustin, O svobodném rozhodování, in: Aurelius Augustinus. Říman – člověk – světec, Vyšehrad, Praha 2000.
• Augustin, O učiteli, in: K. Svoboda, Estetika sv. Augustina a její zdroje, Karolinum, Praha 2000.
• Augustin, Vyznání, Kalich, Praha 1990.

II
• Anselm z Canterbury, Polemika s Gaunilonem, in: Fides quaerens intellectum, Kalich, Praha 1990, str. 78–121.
• Anselm z Canterbury, O pravdě, in: Fides quaerens intellectum, Kalich, Praha 1990, str. 124–189.
• Anselm z Canterbury, O svobodě rozhodování, in: Fides quaerens intellectum, Kalich, Praha 1990, str. 192–241.
• Petr Abélard, Logica „Ingredientibus“ (Glosy k Porfyriově Isagoge, prolog), in: Lenka Karfíková, Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Oikúmené, Praha, str. 164–199.
• Tomáš Akvinský, O separovaných substancích, Praha: Krystal OP, 2010
• Ibn Rušd (Averroes), Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, Academia, Praha 2012.
• Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Kuzari), Academia, Praha 2013.
• Maimonides, Výběr z korespondence, Academia, Praha 2010.
 

III

• Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, Oikúmené, Praha 2004.
• Řehoř z Nyssy, Proč neříkáme, že jsou tři bohové, Oikúmené, Praha 2009.
• Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, Oikúmené, Praha 2013.
• Řehoř z Nyssy, Lidská řeč a pojmenování Boha (výňatky ze spisu Contra Eunomium, II), in: Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris, Oikúmené Praha 2007, str. 119–146.
• Dionysios Areopagita, Listy, Oikúmené, Praha 2005.
• Boethius, Filosofie utěšitelkou, in: A. Vidmanová (vyd.), Boethius – poslední Říman, Vyšehrad, Praha 1981; Filosofie utěšitelka, Praha 1942 (znovu Olomouc 1995).
• Jan Scotus Eriugena, Homilie a Komentář k Janovu evangeliu, Vyšehrad, Praha 2005.
• Hugo ze Sv. Viktora, De tribus diebus / O třech dnech, Oikúmené, Praha 1997.
• Thierry ze Chartres, Tractatus de sex dierum operibus / O stvoření světa, Oikúmené, Praha 2000.
• Mistr Eckhart a středověká mystika, uspořádal Jan Sokol, Vyšehrad, Praha 2000, výbor z Eckhartova díla, str. 133–325.
• Mikuláš Kusánský, Vědění o nevědění I–II, in: J. Patočka – P. Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Vyšehrad, Praha 2001, str. 123–184.