Zkouška z filosofie v doktorském studiu

Atest z filosofie pro neoborové studenty doktorského studia na FF UK má podobu písemné práce v rozsahu 10-20 normostran. Práce by měla obsahově i formálně dosahovat úrovně článku ve vědeckém periodiku.

Téma práce je nutné konzultovat jak se školitelem, tak také s kontaktní osobou na Ústavu filosofie a religionistiky.

Kontaktní osoba pro akademický rok 2017/2018:

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.

  • E-mail: tereza.matejckova@ff.cuni.cz
  • úterý 11.00–12.00. Popřípadě jindy po domluvě e-mailem.
  • místnost 221

Po první konzultaci doktorand pošle kontaktní osobě kratší anotaci vč. orientačního seznamu literatury (tj. cca půl normostrany textu). Na základě anotace kontaktní osoba doporučí vhodného konzultanta z Ústavu filosofie a religionistiky, pod jehož vedením doktorand práci dovede do finální podoby.

Podmínkou pro získání zápočtu je zaslání první verze rukopisu konzultantovi tak, aby dotyčný mohl text opoznámkovat, případně autora upozornit na možné nedostatky. Práce, které autor nezkonzultuje, nebudou postoupeny do posudkového řízení.

Doktorand zašle výsledný text na emailovou adresu Terezy Matějčkové; tištěný exemplář není třeba. Hodnotit jej budou dva pedagogové z ÚFaRu a napíší na něj posudky, které budou zaslány doktorandovi a školiteli.

Práce doporučené konzultantem k odevzdání je možné zasílat v průběhu celého akademického roku 2017/2018, nejpozději však do 31. července 2018. Práce doručené po tomto datu budou hodnoceny až v následujícím akademickém roce.

Doporučujeme, aby se doktorandi hlásili nejpozději do konce února roku, v němž plánují získat zápočet.

Každá písemná práce musí obsahovat:

  • jméno a titul(y) studenta
  • jméno a titul(y) školitele
  • e-mail doktoranda
  • e-mail školitele
  • seznam použité literatury a standardní poznámkový aparát
  • stručné résumé práce (5–7 řádek) ve stejném jazyce, v němž je práce napsána
  • souhlas školitele s odevzdáním (stačí zpráva e-mailem kontaktní osobě. Např.: „Práci jsem četl/a a souhlasím, aby ji doktorand/ka v této podobě odevzdal k hodnocení.“)

Uznání zkoušky:
Studenti, kteří složili státní zkoušku z oboru filosofie v bakalářském či magisterském programu, mohou požádat o její uznání jako ekvivalentu zkoušky v programu doktorském.