Zkouška z filosofie v doktorském studiu

Zkouška z filosofie v doktorském studiu

Atest z filosofie pro neoborové studenty doktorského studia na FF UK má podobu písemné práce v rozsahu 10-20 normostran. Práce musí být po obsahové i formální stránce korektní, tj. měla by obsahově i formálně dosahovat úrovně článku ve vědeckém, resp. populárně vědeckém periodiku.

Téma práce je nutné konzultovat jak se školitelem, tak také s kontaktní osobou na Ústavu filosofie a religionistiky. Nejlépe osobně, lze i e-mailem nebo telefonicky.

Kontaktní osoba pro akademický rok 2016/2017:

Mgr. Dita Válová, Ph.D.

  • E-mail: dita.valova@ff.cuni.cz
  • Konzultace v září 2017: čtvrtek 7. září 11-12h; pondělí 11. září 13-14h.; čvtrtek 21. září 11-12h. Popřípadě jindy po domluvě e-mailem. 
  • Telefon: +420-221-619-355, místnost 220

Při konzultaci se stanoví takové téma, které se bude, pokud možno, bezprostředně týkat dizertačního projektu konkrétního doktoranda. Jde nám o synergický postup. Práce, která bude vynaložena na psaní textu z filosofie, tak může být využita zároveň buď (a) jako součást dizertace, tj. jako část úvodu či závěru, nebo (b) jako samostatný publikační výstup, který má doktorand předepsaný ISP.

Z tohoto důvodu doporučujeme školitelům, aby předepisovali atest nejdříve ve 2. roce studia.

Po první konzultaci doktorand pošle kontaktní osobě kratší anotaci vč. orientačního seznamu literatury (tj. cca 1/2 ns textu). Na základě anotace kontaktní osoba doporučí vhodného konzultanta z Ústavu filosofie a religionistiky, pod jehož vedením doktorand práci dovede do finální podoby. Výsledný text zašle doktorand kontaktní osobě e-mailem; tištěný exemplář není třeba. Hodnotit jej budou dva pedagogové z ÚFaRu a napíší na něj posudky, které budou zaslány doktorandovi a školiteli.

Účelem atestu z filosofie je tak nabídnout doktorandům možnost překročit hranice vlastního oboru a získat nový pohled na otázky vlastní dizertace. Nabízíme de facto ekvivalent recenzního řízení k přijímání článku v odborném časopise a záleží na svobodné vůli doktoranda, nakolik této možnosti využije.

Práce doporučené konzultantem k odevzdání je možné zasílat v průběhu celého akademického roku 2016/2017, nejpozději však do 31. července 2017. Práce doručené po tomto datu budou hodnoceny až v následujícím akademickém roce.

Každá písemná práce musí obsahovat:

  • jméno a titul(y) studenta
  • jméno a titul(y) školitele
  • e-mail doktoranda
  • e-mail školitele
  • seznam použité literatury a standardní poznámkový aparát
  • stručné résumé práce (5–7 řádek) ve stejném jazyce, v němž je práce napsána
  • souhlas školitele s odevzdáním (stačí zpráva e-mailem kontaktní osobě. Např.: „Práci jsem četl/a a souhlasím, aby ji doktorand/ka v této podobě odevzdal k hodnocení.“)

Uznání zkoušky:
Studenti, kteří složili státní zkoušku z oboru filosofie v bakalářském či magisterském programu, mohou požádat o její uznání jako ekvivalentu zkoušky v programu doktorském.