Zkouška z filosofie v doktorském studiu/ Philosophy Exam in Ph.D. Programme

For Guidelines in English scroll down!

Atest z filosofie pro neoborové studenty doktorského studia na FF UK má podobu písemné práce v rozsahu 10-20 normostran. Práce by měla obsahově i formálně dosahovat úrovně článku ve vědeckém periodiku.

Téma práce je nutné konzultovat jak se školitelem, tak také s kontaktní osobou na Ústavu filosofie a religionistiky.

Kontaktní osoba pro akademický rok 2018/2019:

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.

 • E-mail: tereza.matejckova@ff.cuni.cz
 • konzultační hodiny: úterý 11.00–12.00. Popřípadě jindy po domluvě e-mailem.
 • místnost 222

Po první konzultaci doktorand pošle kontaktní osobě kratší anotaci (tj. cca jednu normostranu textu) vč. orientačního seznamu literatury.

Doporučujeme, aby se doktorandi hlásili nejpozději do konce února roku, v němž plánují získat atest.

Na základě anotace kontaktní osoba doporučí vhodného konzultanta z Ústavu filosofie a religionistiky, pod jehož vedením doktorand práci dovede do finální podoby.

Podmínkou pro získání zápočtu je zaslání první verze rukopisu konzultantovi tak, aby dotyčný mohl text opoznámkovat, případně autora upozornit na možné nedostatky. Práce, které autor nezkonzultuje, nebudou postoupeny do posudkového řízení. Doporučujeme, aby doktorandi první verzi rukopisu konzultovali nejpozději v červnu roku 2019.

Doktorand zašle výsledný text na emailovou adresu Terezy Matějčkové; tištěný exemplář není třeba. Hodnotit jej budou dva pedagogové z ÚFaRu a napíší na něj posudky, které budou zaslány doktorandovi a školiteli.

Práce doporučené konzultantem k odevzdání je možné zasílat v průběhu celého akademického roku 2018/2019, nejpozději však do 31. července 2019. Práce doručené po tomto datu budou hodnoceny až v následujícím akademickém roce.

Každá písemná práce musí obsahovat:

 • jméno a titul(y) studenta
 • jméno a titul(y) školitele
 • e-mail doktoranda
 • e-mail školitele
 • seznam použité literatury
 • standardní poznámkový aparát
 • korektně, tj. především jednotně aplikovanou citační normu (autor si ji zvolí sám podle obvyklých postupů ve svém oboru)
 • stručné résumé práce (5–7 řádek) ve stejném jazyce, v němž je práce napsána

Uznání zkoušky:
Studenti, kteří složili státní zkoušku z oboru filosofie v bakalářském či magisterském programu, mohou požádat o její uznání jako ekvivalentu zkoušky v programu doktorském.

 

Exam in Philosophy for Ph.D. students: Basic Requirements

To pass the philosophy exam as a Ph.D. student not graduating in philosophy, the concerned student must submit a paper of about 3000‒6000 words. The paper should maintain the quality-required of an article published in a scientific journal, both in terms of content and form.

The student shall consult with his or her supervisor and with the contact person at the Institute of Philosophy and Religious Studies regarding their topic. For the academic year 2018–2019, the contact person is

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.

 • E-mail: tereza.matejckova@ff.cuni.cz
 • Office Hours: Tuesday, 11.00–12.00.
 • room 222, main building FF UK

After the first consultation at the Institute of Philosophy and Religious Studies, the student must send, via email, an abstract of about 350 words, including a short bibliography. It is highly recommended that the student contacts us by the end of February 2019 in case he or she wants to gain credits during the same academic year.

On the basis of this short abstract, Dr Matějčková will recommend a consultant from the Institute of Philosophy and Religious Studies under whose supervision the student will finish his or her paper.

The student is obliged to consult the assigned consultant on a working version of his or her paper at least once. Papers that are not put through consultation will not be considered for evaluation. We highly recommend that students finish consultations on their papers by the end of June 2019 latest, in case they seek to gain credits for the academic year 2018–2019.

The student must send a soft copy of the final version of the paper to Dr Matějčková’s email address, and a printed version of the paper is not required. Upon this submission, the paper will be evaluated by two pedagogues from the Institute of Philosophy and Religious Studies. Each person will write a review that will subsequently be sent to both the student and the Ph.D. supervisor.

Papers which have undergone consultation can be sent in at any time during the academic year 2018–2019 and the deadline for the same is July 31, 2019. Any papers sent after this date will be considered in the subsequent academic year.

All papers need to include the following:

 • Author’s name and his or her titles
 • Supervisor’s name and his or her titles
 • The email address of the Ph.D. student
 • The email address of the supervisor
 • A bibliography
 • An accurately applied citation norm chosen by the student
 • Footnotes with all due formal criteria considered
 • A résumé of five to seven lines written in the same language as the paper itself

In the case the student has passed a state-exam in philosophy at the BA- or MA-level, the student can submit an official request for the acknowledgment of this exam as an equivalent. All requests will be evaluated individually.