Doktorské studium religionistiky

Doktorské studium religionistiky je akreditováno jako čtyřleté, je realizováno v prezenční (denní) nebo kombinované formě a je upraveno Studijním a zkušebním řádem UK (Část III), stejně jako aktuálními opatřeními děkana vztahujícími se k doktorskému studiu. Absolvent doktorského studia obdrží titul Ph.D.

Konečným cílem doktorského studia je složení Státní doktorské zkoušky (SDZK) a vytvoření a obhájení původní a vědecky přínosné disertační práce. K dosažení tohoto cíle postupuje doktorand podle individuálního studijního plánu.

Postup studiem je vymezen pouze přesným výčtem povinností specifikovaných pro každý v individuálním studijním plánu.

Charakteristika studijního programu

Studijní program umožňuje individuální profilaci studenta v rámci religionistických specializací pěstovaných v Ústavu filosofie a religionistiky FFUK, tj. zejména: judaismus, buddhismus, hinduismus, náboženství antického Řecka, náboženství starověkého Předního východu, fenomenologie náboženství, antropologie náboženství, sociologie náboženství a psychologie náboženství. Cílem je příprava vysoce vzdělaných odborníků v oboru religionistika, kteří během studia osvědčili schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet.

I) Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu

Předpokladem přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání, a to optimálně v oboru religionistika, případně v příbuzném humanitním oboru (filologie, historie, filosofie, teologie apod.). Uchazeč musí v rámci přijímací zkoušky prokázat:

  1. Hlubší znalost alespoň jednoho náboženského okruhu v rozsahu literatury předepsané pro předmět Vybraný náboženský okruh u BZK z religionistiky na našem ústavu (absolventům bakalářského studia religionistiky na ÚFaR je tato část prominuta).
  2. Praktickou znalost alespoň jednoho pramenného jazyka tam, kde si to žádá povaha projektu. Nebude-li uchazeč s to ji doložit odpovídajícími atesty z předchozího studia, budou jeho znalosti ověřeny u přijímací zkoušky. V odůvodněných případech je možné znalost pramenného jazyka nahradit jinou odborností potřebnou pro studium (psychologie, sociologie apod.).
  3. Znalost alespoň dvou světových jazyků, přičemž se musí jednat o jazyky ve vztahu k danému projektu relevantní (tj. takové, v nichž je k danému tématu k dispozici zásadní akademická literatura). Nebude-li uchazeč s to tuto znalost doložit odpovídajícími atesty z předchozího studia ani přečtením namátkou vybraných cizojazyčných textů přímo u přijímací zkoušky, bude studium druhého jazyka zahrnuto do jeho individuálního studijního plánu. Výjimkou jsou případy, kdy  se přijímací komisi znalost dvou jazyků pro daný projekt nebude jevit jako nepostradatelná.
  4. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je předložení projektu budoucí disertační práce, nad kterým je veden odborný rozhovor, jenž má prověřit jak znalosti obecně teoretických základů oboru, tak i orientaci v problematice vážící se k připravovanému tématu disertační práce. Projekt musí kromě jiného obsahovat souhrn stavu bádání v daném tématu, seznam dosud prostudované literatury k tématu a metodu a nástin směru bádání. Uchazečům se důrazně doporučuje, aby se předem spojili s vedením religionistické sekce našeho ústavu a konzultovali s ním svůj projekt, stejně jako možné školitele.
  5. V rámci zkoušky bude posuzouzena též diplomová práce, kterou je uchazeč je povinen do 31. 5. 2015 odevzdat na sekretariát ÚFaR (standardně obhájenou práci i s posudky, případně práci připravenou k podání či obhájenou a následně přepracovanou).

Před podáním přihlášky si prostudujte též Obecné podmínky k přijímacím zkouškám do doktorského studia na FFUK.

II) Zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním programu

Doktorské studijní programy se na FFUK realizují formou individuálního studijního plánu (viz Rámcový studijní plán oboru religionistika, který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí potřebných k napsání doktorské disertační práce. Individuální studijní plán sestavuje doktorand ve spolupráci se svým školitelem a je schvalován oborovou radou.

III) Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia

U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace s vedoucím práce, spolupráce na výzkumech realizovaných pracovníky katedry, případně na grantových úkolech apod. Pokud si to školitel vyžádá, je doktorand povinen mu pomáhat s výukou. U denních doktorandů jsou předpokládány zahraniční kontakty, případně stáže. Individuálně vykonávají práci pro katedru (např. dozor nad studovnou v knihovně, vedení internetových stránek katedry, pomoc při přijímacích zkouškách, služby, podíl na organizační i odborné přípravě konferencí a symposií, příprava testů pro různé druhy atestací, podíl na jejich vyhodnocování apod.)