Komentář k přijímacímu řízení na filosofii

1. Prvé, písemné kolo (talentová zkouška):

a) Práce s odborným textem v cizím jazyce

Studium filosofie spočívá z velké části ve studiu a interpretaci odborných textů, ať již jde o primární filosofické texty či o sekundární literaturu. Překladová část přijímacích zkoušek má za úkol ověřit, zda ovládáte alespoň jeden moderní světový jazyk natolik spolehlivě, abyste byli této náročné práce s cizojazyčnými texty schopni.

Upozorňujeme, že vybíráme texty se složitou myšlenkovou strukturou, při jejichž překladu je zapotřebí smysl jednotlivých slov, vazeb a širších mluvnických celků pečlivě promýšlet a které nelze úspěšně přeložit mechanickým převodem z cizího jazyka do češtiny. Volíme přitom texty jazykově spíše náročné, na nichž se má osvědčit, zda jste schopni se zvoleným jazykem pracovat v celé jeho šíři včetně překladu odborných textů.

Zkušenost minulých let ukázala, že mnozí uchazeči překladovou zkoušku podceňují a spoléhají na to, že jsou-li schopni v daném jazyce ústně komunikovat, nebude jim překlad činit problémy. Běžná mluvená komunikace však zpravidla pracuje pouze s omezeným výsekem daného jazyka, zatímco v písemné formě nabývá jazyk mnohem bohatších a složitějších podob. Chcete-li proto u překladové části zkoušek uspět, musíte si co nejdříve osvojit schopnost četby cizojazyčných textů včetně textů odborných.

Doporučujeme také, abyste si s sebou přinesli kvalitní jazykový slovník.

b) Interpretace textu

V rámci interpretace je Vaším úkolem vystihnout celkovou intenci, strukturu a hlavní myšlenky zadaných textů. Měli byste se pokusit zrekonstruovat, jaké jsou nejdůležitější vyslovené i nevyslovené předpoklady celé argumentace a za pomoci jakých myšlenkových kroků dospívá autor ke svým závěrům. Pokud text v tomto ohledu podle Vašeho názoru dovoluje více výkladů, měli byste se snažit vystihnout přednosti a slabiny každého z nich.

Na základě zkušeností z minulých let považujeme za důležité zdůraznit, že Vaším úkolem není ani podat prostou parafrázi zadaného textu, ani nezávisle na něm formulovat Vaše názory na problémy, o nichž se v textech mluví. Pro interpretaci zpravidla vybíráme pasáže z důležitých a časem prověřených filosofických děl, a doporučujeme proto přistupovat k nim s určitou interpretační pokorou.

Upozorňujeme rovněž, že cílem interpretace není určit, kdo daný text napsal. Chybný odhad autorství může snadno způsobit, že zasadíte text do nepatřičného kontextu a budete v něm hledat problémy, které v něm nejsou. Je proto nutné, abyste se soustředili na text samotný, který je vždy volen tak, aby byl srozumitelný sám o sobě.

Texty k překladu a interpretacím z minulých let jsou k dispozici na předchozí stránce. Vřele doporučujeme se s nimi důkladně seznámit.

 

2. Druhé, ústní kolo:

Jedna otázka, kterou Vám přijímací komise položí, se bude týkat čtyř předepsaných titulů klasické filosofické literatury (viz předchozí stránku). Další otázka se bude týkat sedmi předepsaných titulů z filosofické literatury 19. a 20. století (viz předchozí stránku).

Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.

U ústní zkoušky byste měli být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.