Patristika a scholastika na ÚFARu

Náplň bádání a studia

Výuka a bádání, které jsou na ÚFaRu soustředěny pod hlavičkou „středověké filosofie“, má ve skutečnosti širší rozsah: na jedné straně zahrnuje i pozdně antické křesťanské myšlení, tj. tzv. patristiku a celou linii křesťanského platonismu; na druhé straně se zabývá nejen středověkou, ale též raně novověkou scholastikou 16. a 17. století. Předmětem zájmu přitom není pouze tradice myšlení křesťanského, ale též středověká filosofie islámská a židovská, která zásadním způsobem přispěla k formaci vrcholné latinské scholastiky a stala se tak neodmyslitelnou součástí dějin specificky evropské racionality.

Zájemce o studium si může vytvořit základní představu o středověké filosofii, jak je  předmětem zájmu na ÚFaRu, z následujících českých knih:

Primární literatura

 • Radislav Hošek (ed.): Aurelius Augustinus: Říman–člověk–světec, Praha: Vyšehrad, 2000
 • Anselm z Canterbury, Fides quaerens intellectum, Praha: Kalich, 1990
 • Tomáš Akvinský, O stvoření, Praha: Krystal OP, 2008
 • Tomáš Akvinský, Rozdělení a metody vědy, Praha: Krystal OP, 2005
 • Stanislav Sousedík (ed.): Texty k studiu dějin středověké filosofie, Praha: Karolinum, 1994.

Sekundární literatura

 • L. Karfíková, Řehoř z Nyssy: Boží a lidská nekonečnost,  Praha: OIKOYMENH,1999.
 • F. Karfík, V. Němec, F. Vilím (ed.): Křesťanství a filosofie: postavy latinské tradice, Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
 • Josef Pieper, Scholastika, Praha: Vyšehrad, 1993.
 • Josef Pieper, Tomáš Akvinský, Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Stanislav Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha: Česká křesťanská akademie, 1992.

Pro náročnější

 • Václav Němec (ed.), Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice, Praha: OIKOYMENH, 2006.
 • Lenka Karfíková, Studie z patristiky a scholastiky, Praha: OIKOYMENH, 1997
 • Lenka Karfíková, Studie z patristiky a scholastiky II, Praha: OIKOYMENH, 2003
 • Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris, Praha: OIKOYMENH, 2007
 • Lenka Karfíková,Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Praha: OIKOYMENH,2010
 • Stanislav Sousedík, Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad, 1989
 • Lukáš Novák, Scire Deum esse. Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy, Praha: Kalich 2011
 • Petr Dvořák, Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Praha: Krystal OP, 2010

Vyučující

Lenka Karfíková se zabývá filosofickými implikacemi křesťanství, nejdůležitější oblastí jejího zájmu je recepce platonské tradice u raně křesťanských a středověkých myslitelů. Podílí se na vydávání řad Knihovna raně křesťanské tradice a Knihovna středověké tradice v nakladatelství Oikúmené Praha.    

Václav Němec věnuje především pozdně antické a středověké filosofii; mimoto přednáší v rámci kurzů společného základu pro studenty nefilosofických oborů a vede výběrové semináře věnované latinské četbě, četbě a interpretaci textů z oblasti patristiky a středověké filosofie, moderní filosofické antropologie, filosofie práva, filosofie existence aj. Příležitostně přednáší i pro veřejnost v rámci Jednoty filosofické v Praze, České křesťanské akademie, Evropského festivalu filosofie ve Velkém Meziříčí, cyklu „modrých pondělků“ na FHS UK v Praze atd.

Lukáš Novák se zabývá především obdobím vrcholné a pozdní (včetně raně novověké) scholastiky, a to zejména myšlení Jana Dunse Scota a jeho žáků, ale i dalších myslitelů. V systematickém bádání se snaží myšlenkový odkaz scholastiky propojovat s přístupy současné analytické filosofie. Je redaktorem časopisu Studia Neoaristotelica, A Journal of Analytical Scholasticism.

Výzkumné projekty a jejich výstupy

 1. Možnosti realistické epistemologie tváří v tvář novověké kritice
  (Grantový projekt GA ČR č. 401/11/0906, 2011–2013, řešitel Lukáš Novák)
 2. Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE, hlavní nositel FF UK, hlavní řešitel Štěpán Špinka, členové týmu mj. Lenka Karfíková jako senior, Lukáš Novák a Václav Němec jako junioři)
 3. Centrum excelence Historie a interpretace Bible (nositelé ETF UK, FLÚ AV ČR, CMTF UP Olomouc, P401/12/G168, hlavní řešitel Jan Dušek, členka týmu Lenka Karfíková)