Přijímací řízení do bakalářského studia filosofie

Přijímací řízení pro jednooborové a dvouoborové bakalářské studium filosofie má shodnou formu a probíhá ve dvou kolech:

1. První kolo (talentová zkouška)má podobu překladu a interpretace odborných textů.

Úkolem uchazečů je:

  • přeložit do českého nebo slovenského jazyka zadaný cizojazyčný text
  • interpretovat v českém nebo slovenském jazyce zadaný český text

V případě cizojazyčného textu uchazeč volí ze tří jazykových variant: anglické, francouzské a německé.

Při překladu je možno používat standardní překladové slovníky, nikoli však slovníky encyklopedického charakteru a další literaturu. Používání mobilních telefonů, notebooků a obdobných elektronických zařízení není dovoleno (s výjimkou zdravotně postižených osob, které o možnost použití přenosných PC či jiných elektronických kompenzačních pomůcek předem požádají). Povolena pochopitelně není ani spolupráce s dalšími osobami.

Na vypracování překladu a interpretace mají uchazeči k dispozici cca 4 hodiny.

Pokud se uchazeč zároveň hlásí na obor Religionistika, skládá první kolo přijímací zkoušky jen na jednom z oborů. Bodový zisk se mu pak započítává pro druhé (ústní) kolo zkoušky i na další obor.

2. Druhé kolo se obvykle koná v období od konce května do poloviny června (přesná data pro daný rok jsou uvedena v informační brožurce) a má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury.

Uchazeč si nastuduje nejméně dva tituly odborné literatury dle vlastní volby z každého z následujících souborů (tj. nejméně dva tituly ze souboru „klasická četba“ a nejméně dvou titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“)

 

  • klasická četba:

a) Platón: Faidón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafysiky mravů

  • texty 19. a 20. století:

a) M. Foucault: Diskurs, autor, genealogie
b) W. James: Pragmatismus
c) S. Kierkegaard: Bázeň a chvění
d) T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí
e) F. Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby
f) B. Russell: Problémy filosofie
g) J. P. Sartre: Existencialismus je humanismus

 

Komise položí uchazeči dvě otázky:

  • jedna otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „klasická četba“
  • druhá otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“

Uchazeč musí prokázat vážný zájem o obor a schopnost základní práce s primární a sekundární literaturou. Komise hodnotí především to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a je schopen reprodukovat jejich základní myšlenky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: žádnou část přijímací zkoušky nelze za žádných okolností prominout.

Zde nabízíme komentář k jednotlivým částem přijímacího řízení.

 

Texty z minulých talentových přijímacích zkoušek

rok  - Český text k interpretaci / Cizojazyčné texty k překladu

2017 - H. Bergson: Esej o bezprostředních danostech vědomí / Boethius: Útěcha z filosofie, kn. V

2016 - Tomáš Akvinský: Komentář k Aristotelově Metafyzice, Předmluva / Aristotelés: Metafyzika 5, 25

2015 - H. Arendtová: Co je svoboda / G.W. Leibniz: Metafyzické pojednání, § 1

2014 - R. Descartes: Rozprava o metodě, kap. 5 / B. Spinoza: Theologicko-politický traktát, kap. 6

2013 - J. Locke: Esej o lidském chápání, kn. IV, kap. iii, §6 / Jehuda ha-Levi: Kuzari, I,1.

2012 - G. Berkeley: Třetí dialog mezi hyladem a Filonóem / G.W. Leibniz: Z korespondence s Clarkem.

2011 - H. Putnam: Otázka realismu / G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 1. Einleitung in die Philosophie der Religion. Der Begriff der Religion.

2010 - Platón: Theaitetos, 155e -157c / B. Spinoza: Etika, poznámka k 15. tvrzení

2009 - F.W.J. Schelling: Úvod k náčrtu soustavy přírodní filosofie / Platón: Zákony, 903b-e

2008 - B. Russell / Maimonides: Průvodce zbloudilých, II, 1.

2007 - George Berkeley: Pojednání o principech lidského poznání, Úvod, § 20. / Sextus Empiricus: Náčrt pyrrhonismu, kniha 2, odst. 31

2006 - G.W.F.Hegel: Základy filosofie práva (dodatek k předmluvě). / Aristotelés: De generatione et corruptione 1.8, 325a2-12