Přijímací řízení do bakalářského studia filosofie

Přijímací řízení pro samostatné (jednooborové) a sdružené (dvouoborové) bakalářské studium filosofie je jednokolové a probíhá ústní formou.

Koná se obvykle v období od konce května do poloviny června a má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury.

Uchazeč si nastuduje nejméně dva tituly odborné literatury dle vlastní volby z každého z následujících seznamů (tj. nejméně dva tituly ze seznamu „klasická četba“ a nejméně dva tituly ze seznamu „texty 19. a 20. století“)

  • klasická četba:

a) Platón: Menón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii i (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafysiky mravů
e) J. Rousseau, Společenská smlouva 

  • texty 19. a 20. století:

a) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8
b) H. Bergson, Smích
c) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)
d) W. James, Pragmatismus
e) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
f) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
g) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
h) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus

Komise položí uchazeči dvě otázky:

  • jedna otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „klasická četba“
  • druhá otázka se bude týkat uchazečem nastudovaných titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“

Komise bude hodnotit zejména to, zda jste textům, na něž budete tázáni, skutečně porozuměli, a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. Je proto důležité, abyste měli tyto texty nejen přečtené, ale skutečně nastudované a promyšlené.

Měli byste být schopni zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih a prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují. Vítaná je také schopnost zasadit tematizované problémy a způsob použité argumentace do širšího kontextu.

---------------

Přípravný workshop pro uchazeče:

Pro zájemce o studium filosofie nabízíme čtyřdenní přípravný workshop, který proběhne online. Workshop je zaměřený na rozvoj dovedností spojených s interpretací filosofických textů a pomůže zájemcům nejen s přípravou na přijímací zkoušku, ale usnadní i počátky náročného studia, které z velké části spočívá právě v četbě filosofických textů. Účastníci si tak začnou osvojovat formu práce, kterou budou během studia opakovaně potřebovat.

Během čtyř 2-4hodinových setkání budeme pracovat různými způsoby s ukázkami textů z prvního okruhu povinné literatury. Účastníci si pod vedením lektorů (absolventů filosofie na ÚFaRu) budou osvojovat následující interpretační dovednosti: shrnout text, vystihnout jeho hlavní myšlenku, popsat strukturu textu, analyzovat jednotlivé argumenty i celkovou argumentační strukturu textu.

Pracovat budeme většinou v maximálně 5členných skupinách. Na každé setkání účastníci vypracují zadaný úkol, ke kterému dostanou inidividuálně či v rámci skupinové práce zpětnou vazbu. V ceně workshopu jsou zahrnuty dvě individuální konzultace s lektorem.

Termíny kurzu:

sobota 27. 2., 6. 3., 20.3., 10. 4.

1. a 4. setkání proběhne v čase 9-13 hodin, 2. a 3. setkání v čase 9-11 hodin (+ individuální konzultace dle domluvy)

Cena kurzu: 1800 Kč

V případě zájmu pošlete prosím vyplněnou (podepsanou a oskenovanou/vyfocenou) přihlášku mailem Petře Šebešové, přihlášky je možné odevzdávat do 15. 2.

Platbu za kurz můžete provést převodem na účet 85631011/0100 s variabilním symbolem 960 197, do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Jakékoli dotazy k workshopu směřujte prosím také na Petru Šebešovou.

 

---------------

S dotazy k přijímacímu řízení se, prosíme, neváhejte obracet na garanta tohoto řízení Štěpána Špinku (stepan.spinka[at]ff.cuni.cz).