Přijímací řízení do magisterského studia filosofie

1. Každý uchazeč o tento typ studia má povinnost doručit do 19. 5. 2017 na sekretariát Ústavu filosofie a religionistiky:

  • výtisk bakalářské práce, případně (pokud ještě nebyla dokončena) její část
  • seznam prostudované primární odborné literatury

Nebude-li tato podmínka splněna, nemůže být uchazeč připuštěn k přijímací zkoušce!

 2. Přijímací zkouška, která se koná 15. 6. 2017 je jednokolová a skládá se ze dvou součástí:

I. dějiny filosofie:

Uchazeč obdrží otázku spadající do jednoho z tematických okruhů (1-9). Uchazeč se pokusí o rozvinutí daného tématu na základě konfrontace filosofických stanovisek dvou autorů z uvedeného seznamu (autory vybírá zkušební komise).

1. Jsoucno a bytí: Platón, Aristotelés, Scotus, Tomáš Akvinský, Descartes, Hegel

2. Poznání a věda: Platón, Aristotelés, Descartes, Hume, Kant

3. Řeč, pojem, myšlení: Aristotelés, Tomáš Akvinský, Occam, Locke, Kant

4. Duše, mysl, vědomí: Platón, Aristotelés, Descartes, Locke, Leibniz, Kant, Hegel

5. Čas, prostor, svět: Platón, Aristotelés, stoa, Augustin, Tomáš, Descartes, Leibniz, Kant

6. Dobro, jednání, vůle: Platón, Aristotelés, stoa, Augustin, Kant, Hume, Nietzsche

7. Společnost, stát, právo: Platón, Aristotelés, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx

8. Bůh a náboženství: Platón, Aristotelés, Tomáš Akvinský, Scotus, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche

9. Dějiny a dějinnost: Augustin, Hegel, Marx, Nietzsche

 

  II.otázka vycházející ze seznamu prostudované literatury:

Uchazeč obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu primární filosofické literatury.

 

    Možnost prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkoušku nelze prominout.