Dita Válová, Ph.D.

english

Dita Válová, Ph.D.

dita.valova@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

Studium a odborná praxe:

  • 1989 – 1995 Magisterské studium na Filosofické fakultě, UK Praha, (Mgr.).
  • 1995 – 1996 Asistentka na Katedře filosofie Univerzity P.J. Šafárika, Pre‘ov.
  • 1996 – 2000 Odborná asistentka Institutu judaistiky, Univerzita Komenského, Bratislava.
  • 1996 – 2004 Doktorský studijní program ("en cotutelle") na Filosofické fakultě, UK Praha; obor filosofie a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paříž, Francie; obor historie a civilizace.
  • 2001 – dosud Odborná asistentka Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK Praha.

Odborné zaměření:

  • Židovská a arabská středověká filosofie.

Výběr z bibliografie:

Monografie

RUKRIGLOVÁ, Dita. Moše ben Majmon - Maimonides: Filosof, právník a lékař. 1 vyd. Praha: Academia, 2014. Judaica. ISBN 978-80-200-2367-4.

Odborné překlady

RUKRIGLOVÁ, Dita - BOUŠEK, Daniel. Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. 1 vyd. Praha: Academia, 2013. Judaica, sv. 11. 341 s. ISBN 978-80-200-2245-5.

RUKRIGLOVÁ, Dita - BOUŠEK, Daniel. Maimonides: Výběr z korespondence. 1 vyd. Praha: Academia, 2010. Judaica. 387 s. ISBN 978-80-200-1848-9.

Skripta

RUKRIGLOVÁ, Dita. Náčrt dějin středověké židovské filosofie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 127 s. ISBN 80-223-1368-8.

RUKRIGLOVÁ, Dita, ed. Variace na téma židovská středověká filosofie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 103 s. ISBN 80-223-1583-4.

Kapitoly v monografiích

Židovské politické myšlení. In: MÜLLER, Ivan - HEROLD, Vilém - HAVLÍČEK, Aleš. Politické myšlení raného křesťanství a středověku. 1 vyd. Praha: OIKOYMENH, 2011, Dějiny politického myšlení, sv. II/1, s. 273-307. ISBN 978-80-7298-169-4. 

Básník a filosof Šelomo ibn Gabirol. In: ULIČNÁ, Lenka - ČECH, Pavel. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: mezi integrací a izolací. 1 vyd. Praha: Academia, 2011, Judaica, 3, s. 196-246. ISBN 978-80-200-1910-3.

Arabská a židovská medicína středověku: Filosofie jako medicina mentis. In: Medicína v kontextu západního myšlení. Praha: Galén - Karolinum, 2008, 1., ISBN 978-80-7262-513-0. 

Maimonides o proroctvích a věštbách. In: Věštění a prorokování v archaických kulturách, Svět archaických kultur I.. Praha: Herrmann a synové, 2007, s. 229-248. ISBN 80-87054-04-0.

Statě ve sbornících

O čem informuje Průvodce tápajících?. In: Vnímať, konať, myslieť. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, 1., ISBN 978-80-969770-2-4. 

Extrémy pravého středu. In: SUVÁK, Vladislav. K diferencii teoretického a praktického III.. 1 vyd. Prešov: Prešovská Univerzita, 2004, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, s. 186-198. ISBN 80-8068-301-8.

Filosofie jako alternativní medicína?. In: Filozofia ako problém?. 1 vyd. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 237-250. ISBN 80-7149-651-0.

O lidské povaze. In: ČECH, Pavel. Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003, Acta universitatis carolinae - Philosophica et historica 2 - 2001, s. 177-202. ISBN 80-246-0699-2. ISSN 0567-8293.

O vztahu filosofie a medicíny. In: SUVÁK, Vladislav. K diferencii teoretického a praktického I.. 1 vyd. Prešov: Univerzita P. J. Šafárika, 2002, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, s. 139-148. ISBN 80-8068-162-7.

O Adamovi, morální problematika v židovské tradici. In: Sem-i-tam : zborník pôvodných prác mladých slovenských autorov. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, s. 153-162. ISBN 80-223-1712-8. 

Články v zahraničních časopisech

L´affinité entre le philosophe et la médecine chez Maimonide. Yod Nouvelle série, 2010, 15(1), 93-113. ISSN 0338-9316. 

Situation actuelle des études juives et hébraiques en République tcheque et en Slovaquie. Yod - Revue des Etudes Hebraiques et Juives, 2006, 10(10), 185-208. ISSN 0338-9316. 

Články v českých časopisech

Jaký je 'Lévinasův judaismus'? Filozofia, 2006, 61(8), s. 601-610. ISSN 0046-385X

Moše ben Majmon, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Filosofický časopis, 2002, 50(5), 854-858. ISSN 0015-1813. 

Zdravý sexuální život (IV). Nový Orient, 2002, 56(1), 17-20. ISSN 0029-5302.

Náčrt etických názorů Moše ben Majmona. Filosofický časopis, 2001, 49(1), 53-69. ISSN 0015-1831.

Kdo je lékař a jaké je jeho poslání (II)? Nový orient, 2001, 56(7), 238-241. ISSN 0029-5302.

Proč vznikají nemoci (III)? Nový orient, 2001, 56(8), 282-285. ISSN 0029-5302.

Lékařství ve zlatém věku (I). Nový orient, 2001, 56(6), 207-209. ISSN 0029-5302.

O zdravém způsobu života podle Maimonida. Nový Orient 4/2000, s. 139-140.

Dita Rukriglová číta Emmanuela Lévinasa. Romboid, 1997, s. 41-47.

Druhý – základní pojem filosofie Emmanuela Lévinase. Filozofia 1996/3, s. 176-193.

Překlady

Ch. Touati, „Spor o studium světských věd a filosofie v letech 1303-1306“. Filozofia 1996/5, s. 296-309.

Gilbert Larochelle, „Svoboda a spravedlnost v díle Emmanuela Lévinase: zkušenost nemožného“. Filosofický časopis 2001/6, s. 943-965.

RUKRIGLOVÁ, Dita(et al.), Moše ben Majmon, „O lidské povaze“. In: ČECH, Pavel. Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi. Praha: Karolinum, 2003, s. 177-202 (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 2/2001, ISSN 0567-8293). ISBN 80-246-0699-2-245.

Vedení studentských prací / Theses Supervision

Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechnyB.A. theses
Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny M.A. theses
Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny Ph.D. theses