doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

english

doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

jakub_jinek@hotmail.com
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

   

  Životopis

  • narozen 28. 4. 1978 v Praze, ženatý, 4 děti

  Vzdělání a kvalifikace

  • 2004 Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Politologie – mezinárodní vztahy, specializace politická filosofie (Mgr.)
  • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)
  • 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein; doktorské studium filosofie (Dr. phil.), školitelé: prof. Giovanni Reale, prof. Francisco L. Lisi
  • 2019 habilitace v oboru filosofie (FF UP v Olomouci)

  Odborná praxe

  • 2001 – dosud Nakladatelství OIKOYMENH, redaktorská činnost, překlady, fundraising, člen ediční rady (2015 a od 2018 ředitel)
  • 2004-2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Asistent Platónského centra
  • 2007–2011 Jihočeská universita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Odborný asistent
  • 2008–2010 tamt. proděkan pro vědu
  • 2008 – dosud Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Vědecký pracovník
  • 2011–2015 tamt. odborný asistent
  • 2007–2018 Výkonný redaktor časopisu Reflexe
  • 2018 Filosofická fakulta University Pardubice. Odborný asistent

   Jiné odborné a veřejné aktivity

   

  Odborné zaměření / Specialization

  • antická filosofie, politická filosofie / ancient philosophy, political philosophy

  Curriculum vitae

  • Born 28th April, 1978 in Prague, married, 4 children

  Education and qualification

  • 1997 – 2004 Faculty for Social Sciences of Charles University, Prague, MA („mgr.“) in Political Science and Philosophy
  • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)
  • 2004 – 2007 International Academy for Philosophy in Principality of Liechtenstein, Ph.D. („Dr. phil.“) in Philosophy. Thesis supervised by prof. G. Reale and prof. F. Lisi
  • 2019 Associate Professor ("Habilitation") in Philosophy (Palacký University Olomouc, Faculty of Arts)

  Professional career

  • Since 2001 Publishing House OIKOYMENH. Editor, since 2018 director
  • 2004-2007 Assistant of the Plato Centre at the International Academy for Philosophy in Liechtenstein
  • 2007–2011 Faculty of Theology of South Bohemian University in České Budějovice – Lecturer, 2008-2010 Vice-Dean for Research
  • Since 2008 Faculty of Arts of Charles University in Prague – Lecturer, Research Fellow
  • 2007–2018 Executive editor of the philosophical journal Reflexe
  • 2018 Faculty of Arts, University Pardubice. Lecturer

  Other professional and public achievements

  Výběrová bibliografie / Selected publications

  Monografie / Monographs

  • J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, OIKOYMENH, Praha 2017.
  • Jinek, J., Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz. Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia, SVH, Saarbrücken 2009.

  Cizojazyčné články a texty / Foreign Langue Articles and Texts

  • Jinek, J., „Politische Theologie des Alleinherrschers bei Platon und Aristoteles“, in: A. Maffi (ed.), Princeps legibus solutus, Torino 2016, pp. 17–34.
  • Jinek, J., „Zum Problem der Bürgerbestimmung in der Aristotelischen Politik“, in: ΠΗΓΗ / FONS, 1, 2016, pp. 123–144.

  České odborné články a texty / Czech Articles and Texts

  • J. Jinek, Sókratés a athénské zákony, in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Praha 2016, 149–168
  • Jinek, J., „Platónův pojem politična a problém politické distribuce v Ústavě“, in: Aithér, 7, 2015, pp. 8–33.

  Recenze a recenzní studie / Book reviews and review studies

  • Jinek, J., “Civic Rhetoric for the Social State. On Gerd van Istendael’s Precarius”, in: Caritas et veritas, 5, 2015, str. 177–183.

  Edice/Editor

  • J. Jinek – V. Konrádová (eds.), For Friends, All Is Shared, OIKOYMENH – FF UJEP, Prague – Ústí nad Labem 2016.
  • Havlíček, A. (+) – Horn, Ch. – Jinek, J. (eds.), Nous, Polis, Nomos. Festschrift Francisco Lisi, Academia-Verlag, St. Augustin 2016.

  Překlady/Translations

  • Lear, J., Aristotelés. Touha rozumět, přel. J. Jinek, OIKOYMENH, Praha 2016.
  • Krämer, H., „Platónská Akademie a problém systematické interpretace Platónovy filosofie“, přel. J. Jinek, in: Reflexe, 49, 2015, str. 115–145.

  Vedení studentských prací / Theses Supervision

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechnyB.A. theses
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny M.A. theses
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny Ph.D. theses