doc. Jan Palkoska, Ph.D.

english

doc. Jan Palkoska, Ph.D.

jan.palkoska@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Po/Mon 12.30 13.30 223 221 619 369
Online po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Curriculum vitae:

  • 2010–2014 předseda Stipendijní komise FF UK
  • 2008–  člen Oborové rady pro doktorské studium ÚFaR FF UK
  • 2006–  člen redakční rady časopisu Studia neoaristotelica
  • 2005–  odborný asistent pro novověkou a soudobou analytickou filosofii, ÚFaR FF UK
  • 2005  Ph.D., ÚFaR FF UK, disertační práce Substance and Intelligibility: Leibniz´s Notion of Substance and Its Place in His Metaphysical Project
  • 2002–  vědecký pracovník v Oddělení pro studium novověké racionality, FLÚ AV ČR
  • 2000–2001  stipendijní studijní pobyt na Leibniz-Forschungstelle Münster (DAAD)
  • 1999–2005  doktorské studium na ÚFaR FF UK, obor Filosofie, školitel Prof. M. Sobotka
  • 1992–1998  magisterské studium na ÚFaR FF UK, obor Filosofie
  • 1992  maturita na Gymnasiu Korunní v Praze
  • narozen 26. dubna 1974 v Praze

  Současné pozice:

  Vzdělání:

  • Mgr., Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, obor Filosofie, 1998
  • Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, obor Filosofie, 2005

  Specializace:

  • novověký racionalismus
  • analytická metafyzika
  • epistemologie a filosofie vědy

  Granty:

  hlavní řešitel:

  • 2016-2018: Pojetí pojmu v kontextu moderního myšlení; GA ČR, 16-12624S.

  člen řešitelského týmu:

  • 2017-2021: Krize racionality a moderního myšlení; UK v Praze, PROGRES Q14.
  • 2012-2016: Racionalita ve vědách o člověku; UK v Praze, PRVOUK P13.
  • 2011-2015: Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii; GA ČR, P401/11/0371.
  • 2007-2008: Jsoucno a pojem: Raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezovy metafyziky na racionalistické myslitele do Kanta; GA AV, KJB 900090701.

   

  Publikace:

  monografie:

  odborné studie, kapitoly v kolektivních monografiích a příspěvky v recenzovaných sbornících:

  • "Leibniz on Predication, Individuation and Existence", Studia leibnitiana (2019), v tisku.
  • "Vrozenost a vrozené ideje u Descarta", Filosofický časopis 67/2 (2019), s. 165-182.
  • "Mathesis Universalis a universální metoda u Descarta", Reflexe 53 (2017), s. 41-56.
  • "Pappova matematická analýza a Descartova metoda", in: Pluralita tradic od antiky po novověk, ed. D. Heider, J. Samohýl, L. Novák, Studia neoaristotelica, Supplementum II (2015), s. 88-102.
  • „Účelové příčiny a kauzální působení z budoucnosti“, Filosofický časopis 62/5 (2014), s. 693-709.
  • „Chápavost a představivost v geometrickém poznání v Descartových Pravidlech pro vedení rozumu“, Reflexe 46 (2014), s. 31-50.
  • „Inesse and Concipi in Spinozaʼs Ethics“, Studia Neoaristotelica 11/1 (2014), 64-88.
  • „Are Humean Beliefs Pyrrhonian Appearances? Humeʼs Critique of Pyrrhonism Revisited“, Journal of the Scottish Philosophy, 10/2 (2012), s. 183-198.
  • „Proto-Humean Strains in Leibnizʼs Analysis of Causal Relation“, Acta Comeniana 26 (2012), s. 141-159.
  • „"Res illa quae cognoscitur" v Suárezových Metafyzických disputacích : Odpověď na kritickou poznámku Daniela Heidera "K objektivnímu bytí u Suáreze"“. Studia Neoaristotelica 9/2 (2012), s. 93-105.
  • „Descartova ontologie mentální representace a otázka Suárezova vlivu“, Studia Neoaristotelica 7/1 (2010), s. 28-48.
  • „Quasiantinomische Behauptungen und die Dogmatische Metaphysik“, in: Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur "Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, Würzburg: Königshausen&Neumann, 2010.
  • „Idea and Self-Knowledge in Malebranche’s Anti-Cartesian Theory of Mind“, in: Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
  • „Fyzikální síly v Berkeleyho přírodní filosofii“, in: George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha: Filosofia, 2009.
  • „Bůh jako le lieu d'idées v Malebranchově filosofii“, Reflexe 33 (2007), s. 33-59.
  • „Divisibility and Substantial Unity in Leibniz“, in: Einheit in der Vielheit: VIII. Internatinaler Leibniz-Kongress, Hannover: Hartmann, 2006.
  • „Rozumí externalisté skeptikům?“, Reflexe 30 (2006), s. 61-75.
  • „Leibniz on Abstracts“, Acta Comeniana 43 (2005), s. 117-139.
  • „,Corpus non est Substantia sed modus tantum Entis‘: Leibniz o fenomenalitě látkového světa“, Studia Neoaristotelica 2/1 (2005), s. 39-66.
  • „Lockovy nominální esence: ideje nebo kvality?“, Filosofický časopis 53/1 (2005), s. 33-50.
  • „‘Entitas tota‘ jako princip individuace u Leibnize“, Filosofický časopis 52/4 (2004), s. 609-620.
  • „Zlotřilý démon vítězný?: Leibnizova kritika Descartovy koncepce Cogito jako prvního principu“, Filosofický časopis 51/5 (2003), s. 765-785.

  recenzní studie:

  • Antognazza, M. R., Leibniz on the Trinity and the Incarnation. Reason and Revelation in the Seventeenth Century. New Haven: Yale University Press, 2007. In: Acta Comeniana 22/1 (2009), s. 22-23.
  • Spinoza, B.: René Descarta Principy filosofie. Filosofia 2004. In: Organon F 13/2 (2006), s. 252-260.
  • Boghossian, P., Peacocke, Ch. (eds.): New Essays on the A Priori. Oxford University Press, 2001. In: Reflexe 27 (2005), s. 133-141.
  • Antognazza, M.R., Hotson, H.: Alsted and Leibniz on God, the magistrate, and the millenium. Wiesbaden: Harrasowitz, 1999. In: Acta Comeniana 39/2 (2001), s. 229-239.

  překlady primárních textů:

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny