doc. Radek Chlup, Ph.D.

english

doc. Radek Chlup, Ph.D.

radek.chlup@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem. Možno i online.
Kurzy vyučované v tomto semestru

   

  Odborný životopis

  • nar. 1972
  • 1996 Mgr. filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (spolu se studiem anglistiky)
  • 1996–2003 postgraduální studium filosofie na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (přerušeno v letech 1998–9 civilní vojenskou službou)
  • 1998–2000 asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
  • od ledna 2001 odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
  • 2010 habilitace v oboru filozofie na FF UK

  CV

  • born 1972
  • 1996 M.A. in Philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague (with English Language and Literature as the second subject)
  • 1996–2003 PhD. at the Department of Philosophy and History of Sciences, Faculty of Science, Charles University, Prague (interrupted by the civil military service in 1998–9)
  • 1998–2000 lecturer  at the Department of Philosophy and History of Sciences, Faculty of Science, Charles University, Prague
  • since 2001 lecturer at the Department of Philosophy and Religious Studies, Facutry of Arts, Charles University, Prague
  • since 2010 "docent" of philosophy idem

  Zaměření / Research Interests

  • Současné politické mýty a možnosti jejich tvorby / Contemporary political myths
  • Současné rituály a možnosti jejich tvorby / Conteporary rituals
  • Řecké náboženství (mýtus, rituál) / Greek Religion (myth, ritual)
  • Antropologie náboženství, moderní teorie náboženství / Anthropology of Religion
  • Antický platonismus a novoplatonismus / Ancient Platonism and Neoplatonism

  Publikace / Publications

  Monografie / Monographs

  • Proclus: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 327 pages (ISBN 978-05-21761-48-2) [Googlebooks]
  • Proklos, Praha: Herrmann a synové, 2009, 456 stran (ISBN 978-80-87054-16-1)
  • Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007, 440 stran (ISBN 978-80-87054-09-3)

  Anglické články / English Articles and Book Chapters

  České odborné články / Czech Articles and Book Chapter

  • Jak náboženství vysvětlovat nereduktivně: Hranice racionality a sebereflexivita“, Religio: Revue pro religionistiku 27.2 (2019): 163–200 (ISSN 1210-3640) [On Non-Reductive Explanations of Religion: Self-reflexivity and the Boundaries of Rationality]
  • Olga Věra Cieslarová – Radek Chlup, „Liminalita na druhou: Dynamika rituálních změn v basilejské Fasnacht“, Religio: Revue pro religionistiku 26.2 (2018): 133–166 (ISSN 1210-3640) [Second-Degree Liminality: The Dynamics of Ritual Change in the Basel Fasnacht]
  • „Symbolická účinnost v Sametovém posvícení“, in Alena Rybníčková, Radek Chlup, Martin Pehal a Evelyne Koubková, Happening: Mezi záměrem a hrou, Praha: AMU, 2015, s. 168–188 (ISBN 978-80-7331-377-7).
  • „Doslov: Humanistická religionistika Daniela Palse a její úskalí“, in Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, přel. Lucie Valentinová, Praha: ExOriente, 2015, s. 425–455 (ISBN 978-80-905211-2-4).
  • „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1 (2011): 51–83 (ISSN 1210-3640) [The Logic of Symbols: The Functionalist Structuralism of Edmund Leach]
  • „Tělo a látka v Berkeleyho Seiridě“, in Petr Glombíček, James Hill et al., George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha: Filosofia, 2009, s. 287–317 (ISBN 978-80-7007-277-6) [Body and Matter in Berkeley's Seiris]
  • Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I–II“, Religio: Revue pro religionistiku 17/1–2 (2009): 3–35, 155–184 (ISSN 1210-3640) [Structural Anthropology Past and Present: One Hundred Years of Claude Lévi-Strauss]
  • „Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla“, Reflexe: Filosofický časopis 33 (2008): 55–82 (ISSN 0862-6901) [Allegorical Exegesis and its Defence by Proclus the Neoplatonist]
  • Illud tempus v řeckém rituálu“, Religio: Revue pro religionistiku 15 (2007): 185–210 (ISSN 1210-3640) [Illud Tempus in Greek Myth and Ritual]
  • „Potíže s duší“, in R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 7–38 (ISBN 978-80-86685-82-3) [Troubles with Soul]
  • „Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby“, in R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 38–88 (ISBN 978-80-86685-82-3) [The Rise of the Concept of the Soul in Archaic and Classical Greece]
  • Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I–II“, Religio: Revue pro religionistiku 13/1 (2005): 3–28; 13/2 (2005): 179–197 (ISSN 1210-3640) [Structure and Antistructure: Victor Turner's Theory of Ritual]
  • „Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum“, Religio: Revue pro religionistiku 13/2 (2005): 261–280 (ISSN 1210-3640) [Jokes and Religion: The Sacred as a Mysterium Ludicrum et Ridiculum]
  • „Pojetí božství v Řecku“, in R. Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2004, s. 31–57 (ISBN 80-86685-42-X) [The Concept of Divinity in Ancient Greece]
  • „Antická pojetí svobodné volby“, in M. Havrda – R. Chlup – T. Vítek (eds.), Mediterranea, Praha: ÚFaR, 2002, s. 112–136 [Greek Concepts of Free Choice]
  • „Teorie planetárních pohybů v interpretaci novoplatonika Prokla“, Dějiny věd a techniky 32 (1999): 155–168 (ISSN 0300-4414) [The Theory of Planetary Movements as Interpreted by Proclus the Neoplatonist]
  • „Apollón a Dionýsos v myšlení Plútarcha z Chairóneie“, in Plútarchos, O delfském E, Praha: Herrmann a synové, 1995, s. 63–205 [Apollo and Dionysus in the Thought of Plutarch]

  Popularizační články / Popularizing articles

  Editování sborníků / Edited Books

  • R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007 (ISBN 978-80-86685-82-3)  [The Concept of the Soul in World's Religious Traditions]
  • R. Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2004 (ISBN 80-86685-42-X) [God and the gods: The Concept of the Divine in the World's Religious Traditions]
  • M. Havrda – R. Chlup – T. Vítek (eds.), Mediterranea: Sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla, Praha: ÚFaR, 2002 [A Festschrift for Zdeněk Kratochvíl]

  Učebnice / Textbooks

  • R. Chlup – Filip Horáček, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012,  448 stran (ISBN 978-80-200-2123-6) [A Textbook of Classical Greek]

  Překlady z řečtiny / Translations from Ancient Greek

  • Proklos, O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění, in Radek Chlup, Proklos, Praha: Herrmann a synové, 2009, s. 292–417 (ISBN 978-80-87054-16-1)
  • Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007 (ISBN 978-80-87054-09-3)
  • Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších, Praha: Oikúmené, 2006 (ISBN 80-7298-187-0)
  • Plútarchos, O delfském E, Praha: Hermann a synové, 1995
    

  Vedení studentských prací / Theses Supervision

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechnyB.A. theses
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny M.A. theses
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny Ph.D. theses

   

  Výuka / Teaching

  Pravidleně vyučované kurzy / Courses Taught Regularly

  • Řecké náboženství (ARL100109, ARL100110) - jednou za dva roky
  • Antropologie náboženství (ARL100096) - jednou za dva roky
  • Úvod do religionistiky pro neoborové (ARL100311) - každý rok (od 2017)

  Dříve pravidleně vyučované kurzy / Courses Formerly Taught Regularly

  • Seminář k antropologii náboženství (ARL100011) - jednou za dva roky (do roku 2012)
  • Řečtina I (AFS500004, AFS500005AFS500006) - každoročně (do roku 2013)
  • Řečtina I - cvičení (AFS500046AFS500047) - každoročně (do roku 2013)
  • Řečtina II (AFS500048, AFS500024, AFS500025) - každoročně (do roku 2013)
  • Úvod do religionistiky (ARL100002) - každoročně, společně s T. Halíkem a M. Lyčkou (do roku 2012)
  • Seminář k úvodu do religionistiky (ARL100003) - každoročně (do roku 2012)
  • Bakalářský/diplomový seminář (ARL100018) - každoročně, společně s M. Lyčkou (do roku 2013)

  Stále se obměňující religionistické  semináře / Irregular Seminars

  • Kosmologie a společnost (Mary Douglas) (ARL100139) - LS 2008/09, LS 2014/15, ZS 2020/21
  • Mytické aspekty moderních českých dějin (ARL100346) - LS 2020/21
  • Léčebné rituály (ARL100125) - LS 2007/08, 2013/14, ZS 2019/20
  • Politické mýty (ARL100331) - LS 2018/19
  • Svatební rituály (ARL100328) - LS 2018/19
  • Symbolické jednání ve veřejném prostoru (ARL100320) - ZS 2018/19
  • Teorie rituálu (ARL100040) - LS 2010/11, ZS 2017/18
  • Pohřební rituály (ARL500100) - LS 2016/17
  • Rituál a jeho interpretace I-II (ARL100041, ARL100042) - ZS/LS 2009/10, 2016/17
  • Posedlost (ARL500069) - ZS 2015/16
  • Tragédie a jejich interpretace (ARL500049) - ZS 2014/15
  • Seminář k řecké ikonografii (ARL500025) - LS 2013/14
  • Edmund Leach (ARL100244) - LS 2012/13
  • Mýtus a jeho interpretace I-II (ARL100083, ARL100084) - ZS/LS 2006/07, 2011/12
  • Posvátno a násilí (ARL100068) - LS 2005/06

  Řecké četby / Greek Reading Classes

  • Řecká mudroslovná poezie - 2015/16
  • Sofoklés, Král Oidipús - 2014/15
  • Plótínos o magii - 2013/14
  • Platónovy mýty - 2012/13
  • Plótínos, Enn. III 2-3 - 2011/12
  • Plútarchos, O Ísidě a Osíridovi - 2010/11
  • Epiktétos - 2009/10
  • Sallústios, O bozích a kosmu - 2008/09
  • Proklos, O Platónových námitkách proti Homérovi - 2006/07
  • Platónovy mýty - 2005/06, 2012/13