doc. Václav Němec, Ph.D.

english


vaclav.nemec@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Čt/Thu 15.00 16.00 221 221 619 328
Online po dohodě mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

   Curriculum vitae:

  • 1987-1988: zaměstnán jako kulturní referent v Domě kultury v Ostrově n. O., jako poštovní doručovatel na Poště K. Vary a jako prodavač v Jednotě Toužim
  • 1988-1990: základní vojenská služba
  • 1990-1991: zaměstnán jako expedient tisku v PNS Praha
  • 1991-1997: studium filosofie na FF UK v Praze (v LS 1996 na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově)
  • 1997-1998: stipendijní pobyt na Freie-Universität v Berlíně
  • 1998-2006: doktorandské studium v oboru dějin filosofie na FF UK v Praze (1998-2001 na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově)
  • 2000-2002: odborný asistent na Vysoké škole K. Vary
  • od roku 2001: vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze
  • 2002-2011: vědecký pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Universitě Palackého v Olomouci
  • 2005-2007: odborný asistent na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni
  • 2007-2018: odborný asistent na ÚFaR
  • 2019: habilitace v oboru filosofie na FF UK v Praze

  Odborné zaměření:

  • Pozdně antická a středověká filosofie, filosofie 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie) a filosofie práva

  Publikace

  Monografie a komentované překlady

  • Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“, přeložili F. Karfík a V. Němec, úvodní studii a komentář pořídil V. Němec, Praha 2009, 330 str.
  • Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice, úvodní studii, překlad a komentář pořídil V. Němec, Praha 2006, 487 str.

  Popularizační knihy

   

  • Hradní pan Brouček a jiná monstra, Praha 2017, 188 str.
  • Apoštol svobody a dotěrná monstra. Filosofické glosy k české politice, Praha 2007, 79 str.

  Studie v zahraničních časopisech a sbornících

  • „Zum Problem der Gattung des Seienden bei Marius Victorinus und im antiken Neuplatonismus“, in: Rheinisches Museum 160/2 (2017), str. 161-193.

  • „Die augustinischen Begriffe ‚lex aeterna‘ und ‚lex naturalis‘ bei Thomas von Aquin“, in: Les Réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale, II, vyd. R. Berndt, M. Fédou, Münster 2013, str. 743-754.
  • „Die Theorie des göttlichen Selbstbewusstseins im anonymen Parmenides-Kommentar“, in: Rheinisches Museum 154/2 (2011), str. 185-205.
  • „Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der ,gestuften Transzendenz' bei Dionysios“, in: Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009), Lenka Karfikova / Matyas Havrda (Hrsg.), Fribourg 2011, str. 28-41.
  • „Porphyrianische Exegese des Timaios 35a und Neuplatonische Lehre von Relationsmodalitäten der Identität und der Andersheit“, in: Études platoniciennes 2009, str. 181-200.

  Studie v českých časopisech a sbornících

  • „Jaspersova otázka viny ve světle Ricoeurovy kritiky“, in: Reflexe 54 (2018), str. 127-139.

  • „Nacionalistické a autoritářské tendence v meziválečném období a dnes: Co by k tomu řekla Hannah Arendtová“, in: V. Karfík, I. Lukeš, P. Pithart et alii, Dějinné paralely 1938-2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze, Praha 2018, str. 95-104.

  • „Sókratova moudrost“, in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, Praha 2016, str. 37–54.

  • „Prolegomena ke každé příští ontologii, která bude chtít zdůvodnit lidská práva“, in: A. Havlíček, J. Chotaš et alii, Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí n. Labem 2016, str. 106-123.

  • „Lidská práva: smysl na chůdách“, in: J. Přibáň, V. Bělohradský et alii, Lidská práva. (Ne)smysl české politiky?, Praha 2015, str. 238-250.

  • „Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia“, in: Reflexe 48 (2015), str. 3-30.

  • „Etika Tomáše Akvinského“, in: Š. Špinka et al., Přístupy k etice I., Praha 2014, str. 169-209.

  • „Existují přirozená práva?“, in: Reflexe 47 (2014), str. 139-149.

  • „Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol.: problém vztahu bytí a ‚mětí‘“, in: Lidská a přirozená práva v dějinách, vyd. A. Havlíček, Ústí n. Labem 2014, str. 153-200.

  • „Úloha hodnot ve společnosti“, in: Hodnoty, stát a společnost, vyd. A. Havlíček, L. Krbec, Ústí n. Labem 2014, str. 17-45.

  • „Demokracie a kapitalismus a jejich instituce“, in: Hodnoty, stát a společnost, vyd. A. Havlíček, L. Krbec, Ústí n. Labem 2014, str. 88-105.

  • „Hodnoty a nepředmětnost“, in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. M. Šimsa, Ústí n. Labem 2013, str. 23-46.

  • „Ladislav Hejdánek: Filosofie nepředmětnosti“, in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, vyd. M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová, Praha 2013, str. 168–187.

  • „Esence ‚uvažovaná absolutně‘ u Avicenny, Tomáše Akvinského a Jindřicha z Gentu“, in: Studia Neoaristotelica – Supplementum I: Univerzálie ve scholastice, vyd. D. Heider, D. Svoboda, 2012, str. 72-98.

  • „Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje“, in: Studia neoaristotelica 7/1 (2011), str. 38-71.
  • „Pojetí člověka u Maxe Schelera a vznik moderní filosofické antropologie“, in: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, II, vyd. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová, Brno 2011, str. 19-32.
  • „Konec metafyziky? Možnosti a perspektivy metafyziky v současné filosofii“, in: Aither 5/2011, str. 273-302.
  • „Krize české demokracie jakožto krize institucí“, in: Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989, vyd. Z. Jurechová, P. Bargár, Praha 2011.
  • „Filosof jako zoon antipolitikon. Vztah filosofie a politiky v antice podle H. Arendtové“ , in: Aither 3/2010, str. 164-180.
  • „Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“, in: Reflexe 39/2010, str. 3-17.
  • „Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“, in: Reflexe 37/2009, str. 3-29.
  • „Dějiny filosofie jako předpoklad systematického filosofického bádání“, in: Aither 1/2009, str. 80-89.
  • „Totožnost a různost v novoplatónských metafysických systémech“, in: Jednota a mnohost, vyd. M. Jabůrek, Brno 2008, str. 48-71.
  • „Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“, in: Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, vyd. L. Chvátal, V. Hušek, Brno 2008, str. 135-155.
  • „Metafysické systémy v theologickém díle Maria Victorina“, in: Miscellanea patristica, vyd. V. Hušek, L. Chvátal, J. Plátová, Brno 2007, str. 37-71.
  • „Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela“, in: Analogie ve filosofii a theologii, vyd. P. Dvořák, Brno 2007, str. 35-57.
  • „Dvojí pojem totožnosti a různosti u Platóna: Poznámka k Timaiovi 35a a jeho novoplatónské interpretaci“, in: Filosofický časopis 5/2005, str. 717-740.
  • „Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“, in: Reflexe 27/2005, str. 25-49.
  • „Problém nepředmětnosti v myšlení“, in: Reflexe 28/2005, str. 112-122.
  • „Filosofická theogonie a alegorická interpretace Hésioda v Plótinových Enneadách“, in: Druhý život antického mýtu, vyd. J. Nechutová, Brno 2005, str. 64-79.
  • „Problém rodu substance v kontextu novoplatónské interpretace Aristotelových Kategorií,“ in: Filosofický časopis 6/2004, str. 1033-1060.
  • „Duch svatý v trojičním konceptu Maria Victorina“, in: Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, vyd. L. Karfíková a Š. Špinka, Brno 1999, str. 26-55.
  • „Marius Victorinus a dogmatické spory jeho doby“, in: Orthodox revue 1 (1997), str. 57-73.

  Edice

  • Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, I-II, vyd. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová, Brno 2011.
  • Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994.

  Překlady

  • K. Jaspers, Mezní situace, Praha 2016, 103 str.
  • H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha 2007, 431 str.
  • E. von Ivánka, Plato Christianus, Praha 2003, 543 str.
  • F. Regen , „Beztvaré formy“, in: Idea a třetí muž, Praha 1993, str. 74-9
    

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny