Historie

KNIHOVNA FILOSOFIE A RELIGIONISTIKY

 

HISTORIE

Původní Knihovna filosofie Filosofické fakulty University Karlovy vznikla sloučením Knihovny Sociologického semináře (založena v r. 1882) a Knihovny Filosofického semináře (založena v r. 1905). Knihovna od počátku shromažďovala literaturu jak k dějinám filosofie, tak k tradičním filosofickým otázkám. Velká část fondu pochází z doby před r. 1939. Dnes má fond knihovny kolem 40.000 svazků, z toho přibližně 220 starých tisků a kolem 2.000 německy psaných knih z 19. století.

ZAMĚŘENÍ

Po připojení oddělení religionistiky k tehdejší Katedře filosofie byl po r. 1990 nákup nových titulů rozšířen o tuto novou oblast. Kromě primární i sekundární filosofické a religionistické literatury lze ale ve fondu knihovny nalézt také související literaturu z oborů psychologie, sociologie, politologie, teologie, historie, ekologie a samozřejmě také rozsáhlou encyklopedickou příručku.Veškerá literatura je dostupná i široké laické veřejnosti, z části ovšem pouze k prezenčnímu studiu.

MODERNIZACE

V letech 1997-2002 byla připravována rekonstrukce knihovny, kvůli které byla na přelomu let 1997/1998 část knih odsunuta do depozitáře ve Filosofické a sociologické knihovně AV ČR v Jilské ulici v Praze 1. Deponované knihy bohužel z velké části podlehly povodni v létě roku 2002. Knihovna tak přišla asi o 6000 svazků knih převážně československé provenience, některé nadpočetné duplikáty a část fondu z hraničních oborů. Rekonstruovaná knihovna s počítačovým předsálím, studovnou s volně dostupným příručním fondem a elektronicky zabezpečeným fondem zahájila provoz v říjnu roku 2002 (fotografie z přestavby).

KATALOGIZACE

Od roku 1998 jsou přírůstky ve fondu knihovny řazeny podle předmětové klasifikace, část staršího fondu zůstává v přírůstkovém řazení. V průběhu roku 2000 jsme v rámci grantového projektu FRVŠ provedli elektronickou katalogizaci retrofondu, tedy knih získaných před r. 1995. Elektronicky je tedy zpracován a v on-line katalogu evidován celý aktuální fond knihovny.

AKVIZICE

V letech 1999-2003 bylo do knihovny získáno velké množství zahraniční literatury, a to na základě několika grantových projektů a významných darů (hodnota takto získaných finančních prostředků dosáhla 3,4 mil. Kč). Pro srovnání - standardní fakultní příděl financí na nákup knih činil za těchto 5 let cca 260 tis. Kč - včetně předplatného na časopisy, na které byla vynaložena přibližně polovina této částky.

 

DÁRCI KNIH

Chtěli bychom vyjádřit vděk následujícím institucím a osobám:
 

Osoby

jaro 2017 – prof. Milan Sobotka –  7 svazků PARAFu, Komenského De rerum humanorum emendatione consultatio catholica, Tomus I, II, 1966, Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I–III, 1840–44).

podzim 2016 – Jana Nováková, dar z pozůstalosti doc. Pavla Nováka.

podzim 2014 – Ing. Pavel Sedláček, dar z pozůstalosti PhDr. Marcely Sedláčkové - 150 knih z oblasti české filosofie a české filologie (převedeno do Knihovny Jana Palacha)

léto 2014 – cenný dar bezmála 3.000 vzácných knih z oblasti tibetského buddhismu od pana Jiřího Tilšera

jaro 2014 – Cristopher Cowley, PhD. – 9 knih

jaro 2014 – Klára Mičkalová – 18 knih

jaro 2014 – prof. Vladimír Leško – 7 knih

leden 2014 – Ing. Pavel Sedláček, dar z pozůstalosti PhDr. Marcely Sedláčkové – 250 francouzsky psaných knih z oblasti francouzské filosofie a většina čísel Filosofického časopisu

zima 2013 – Christopher Cowley, PhD. – 12 knih

podzim 2013 – Jan Loužil (Praha) – 95 knih

léto 2013 – Renate Baltes (Německo) – 389 knih

léto 2004 – Prof. Matthias Baltes (Německo) – 294 knih

léto 2002 – Prof. Stephan Körner (Anglie) – 2042 knih  a několik čísel časopisů

jaro 2002 – Prof. Walter Biemel (Aachen, Německo) – 131 knih

2000–2003 – Prof. Erazim Kohák (Praha) – několik knih  a následující časopisy:
Continental Philosophy Review, Environmental Ethics, Ethics , Husserl Studies, Personalist Forum, Review of Metaphysics

2000–2003  Christopher Cowley, PhD. – 181 knih

1999 – Doc. Jacob Hans Josef Schneider – 39 knih (Tübingen, Germany)


Instituce

koncem r. 2007 – The Philosophical Quarterly (University of St. Andrews, England) – 10 knih

2004-2005 - Central European University (Budapest, Hungary) - 21 knih

duben 2004 - Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) - 93 knih

2003-2004  - École Normale Supérieure (Paris, France) - 540 knih

říjen 2003 - Deutsche Nationalstiftung (Wienar-Hamburg, Germany) -  31 knih

červen 2003 - Oikoymenh (Prague, Czech Republic) - 133 knih

léto 2003 - Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, Germany) - cca 500 knih  (v jednání)

DONATIONS OF BOOKS

We wish to express our thanks to the following institutions and persons:
 

Persons

Summer 2013 - Renate Baltes (Germany)

Summer 2004 - Prof. Matthias Baltes (Germany) - 294 books

Summer 2002 - Prof. Stephan Körner (England) - 2042 books and several journal series

Spring 2002 - Prof. Walter Biemel (Aachen, Germany) - 131 books

2000-2003 - Prof. Erazim Kohák (Prague) - some books and following journals:
Continental Philosophy Review, Environmental Ethics, Ethics , Husserl Studies, Personalist Forum, Review of Metaphysics

2000-2003 - Christopher Cowley, PhD. -181 books

1999 - Doc. Jacob Hans Josef Schneider - 39 books (Tübingen, Germany)


Institutions

Fall 2007 - The Philosophical Quarterly (University of St. Andrews, England) - 10 books

2004-2005 - Central European University (Budapest, Hungary) - 21 books

April 2004 - Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) - 93 books

2003-2004 * - École Normale Supérieure (Paris, France) - 540 books

November 2003 - Deutsche Nationalstiftung (Wienar-Hamburg, Germany) -  31 books

June 2003 - Oikoymenh (Prague, Czech Republic) - 133 books

Summer 2003 - Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, Germany) - cca 500 books  (in processing)

 STARÉ TISKY

Knihovna filosofie a religionistiky má ve svém fondu několik desítek velmi vzácných knih vydaných před rokem 1800. Kuriozitou je nedatované, ale patrně před r. 1800 pořízené faksimile rukopisu 2. dílu Bolzanova Religionswissenschaft (12 x 18,5 cm). Mezi nejvzácnější pak patří tituly ze 17. století. Nejstarší z nich jsou z r. 1608 Orberti Giphani Commentari in decem libros ethicorum Aristotelis, z r. 1621 pocházející spis Theophili Golii Ethica, Politica, et Oeconomica Aristotelis in quaestiones redacta (10 x 15,5 cm, kož. převazba; 470 s.), v r. 1623 vydaná kniha Augustae Vindelicorum Historiae philosophica doctrinae de ideis (10 x 16 cm). V  r. 1643 byly vydány MacchiavellihoPrinceps a v r. 1683 vydaná kniha „La logique ou l'art de penser“. Z konce století pochází třídílné, v kůži vázané amsterdamské vydání Cours entier de philosophie z roku 1691, jehož autorem je Pierre Silvain Regis (19 x 24 cm), a patrně o rok pozdější vydání Descartových Opera Philosophica (výbor v 1 svazku), které máme v knihovně ve dvou exemplářích (17,5 x 21 cm, kož. převazba).

Knihovna má dále ve fondu řadu svazků z 18. století - hned na jeho počátku byl vydán francouzský překlad Lockova spisu Essai philosophique concernant l’entendement humain (Amsterdam, 1700; 936 s.; 20,5 x 25 cm, kož. převazba). Velmi hezky vyhlíží řecko-latinské vydání vybraných spisů Sexta Empirica z roku 1718 (kniha má pro nás již netradiční formát - 24 x 37,5 cm a je v pozdější kožené převazbě). Vzácné je i 3. vydání Newtonových slavných děl Philosophiae naturalis a Principia mathematica (obojí vyšlo v 1 svazku v r. 1726 v Londýně; kož. převazba). Ze třicátých a čtyřicátých let 18. století pocházejí naše přírůstky děl Ch. Wolfa: Nützliche Versuche, dadurch Du genauer Erkäntniss der Natur und Kunst (3. díl, 1723; kož. převazba), Vernünfftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen (1729; kož. převazba), Philosophia rationalis sive Logica (1732; kož. převazba), Theologia naturalis(2 sv., 1737; kož. převazba) a třídílné MontaigneovyEssais z r. 1739. Z poloviny století je třísvazkové vydání Oeuvres de Jean Baptiste Rousseau (Paris, 1753; 10,5 x 17 cm) a 2 svazky Mendelsohnových „Philosophische Schriften“ z r. 1761  a ještě jeden exemplář 1. dílu z r. 1764.

Největší počet starých tisků má naše knihovna pochopitelně z konce 18. století. Jmenujme například 3. díl Goudinovy Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dogmata z r.1764, Mendelssonův Phadon oder die Unsterblichkeit der Seele z r. 1776 nebo Baconovu knihu Novum organum z r. 1779. Patří sem také rozměrný (24 x 30 cm) čtyřdílný soubor The works of John Locke, vydaný v roce 1777 v Londýně - v původní (ale notně zničené) kožené vazbě (8. vydání). Z téhož roku jsou i 3 svazky Allgemeine Theorie der schönen Künste J. G. Sulzera (kož. převazba).
Velice cenné je téměř kompletní vydání slavné francouzské Encyclopedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers z roku 1778 (z původních 72 svazků a 3 svazků příloh a ilustrací (1779) nám chybí pouze 12. díl). Ve stejném roce byly vydány také sebrané spisy D. Huma, z nichž máme v knihovně pouze zlomek (sv. 1, 3 a 7; 11 x 17 cm, kož. vazba)
Vzácností v naší knihovně je i 70-ti svazkový soubor Voltairových spisů z roku 1789, z něhož chybí jen svazek 61 (13,5 x 22 cm). Značně poškozené je vydání Kantova spisu Die Religion innerhalb der Grenzen  ve švabachu z roku 1793 (14 x 22 cm, papír. obálka) a ve stejném roce vydanou Humovou knihou Untersuchung ueber den menschlichen Verstand. O rok pozdější je pak Stögerův výbor z Kantových spisů vydaný v Salzburgu (45 s., 12 x 19,5 cm) a také vydání Fichtova Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre. Krátký přehled starých tisků uzavřeme dalším vydáním Rousseauových sebraných spisů, jež pochází z roku 1796 - z tohoto 33-dílného souboru nám chybí 6 svazků (7-10, 27 a 32; 10,5 x 17 cm).

Jak je z tohoto výčtu patrné, nachází se v Knihovně filosofie kolem 220 svazků starých tisků. Pro svoji vzácnost a historickou hodnotu jsou určené pouze pro výjimečné prezenční studium po dohodě s knihovníkem.