Jakub Jinek, Dr. phil.

english

Jakub Jinek, Dr. phil.

jakub_jinek@hotmail.com
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

   

  Odborný životopis

  • narozen 28. 4. 1978 v Praze, ženatý, 3 děti

  Vzdělání

  • 1997 – 2004 Universita Karlova. Fakulta sociálních věd. Politologie – mezinárodní vztahy, specializace politická filosofie (Mgr.)
  • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)
  • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein; doktorské studium filosofie (Dr. phil.), školitelé: prof. Giovanni Reale, prof. Francisco L. Lisi

  Odborná praxe

  • 2001 – dosud Nakladatelství OIKOYMENH, redaktorská činnost, překlady, fundraising, člen ediční rady (2015 ředitel)
  • 2004-2007 Asisten Platónského centra, Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein
  • 2007–2011 Jihočeská universita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Odborný asistent
  • 2008–2010 tamt. proděkan pro vědu
  • 2008 – dosud Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Vědecký pracovník
  • 2011–2015 tamt. odborný asistent
  • 2010 – dosud Výkonný redaktor časopisu Reflexe

   Jiné odborné aktivity

  • Mezinárodní platónská společnost, Česká platónská společnost, Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK, Sociální komise COMECE Social Comission
   

  Odborné zaměření / Specialization

  • antická filosofie, politická filosofie / ancient philosophy, political philosophy

  Curriculum vitae

  • Born 28th April, 1978 in Prague, married, 3 children

  Education

  • 1997 – 2004 Faculty for Social Sciences of Charles University, Prague, MA („mgr.“) in Political Science and Philosophy
  • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie (ERASMUS Programme)
  • 2004 – 2007 International Academy for Philosophy in Principality of Liechtenstein, Ph.D. („Dr. phil.“) in Philosophy. Thesis supervised by prof. G. Reale and prof. F. Lisi

  Professional career

  • Since 2001 Publishing House OIKOYMENH. Editor
  • 2004-2007 Assistant of the Plato Centre at the International Academy for Philosophy in Liechtenstein
  • 2007–2011 Faculty of Theology of South Bohemian University in České Budějovice – Lecturer, 2008-2010 Vice-Dean for Research
  • Since 2008 Faculty of Arts of Charles University in Prague – Lecturer, Research Fellow
  • Since 2010 – Executive editor of the philosophical journal Reflexe

  Other professional achievements

  • Czech Plato Society, International Plato Society, Czech Society for the study of Aristotle and His Intellectual Heritage, Work Group for Social Issues of the Czech Bishops' Conference, COMECE Social Comission

  Výběrová bibliografie / Selected publications

  Monografie / Monographs

  • Jinek, J., Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz. Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia, SVH, Saarbrücken 2009.
  • Thein, K. – Jirsa, J. – Jinek, J., Obec a duše. K Platónově praktické filosofii, Filosofia, Praha 2014.

  Cizojazyčné články a texty / Foreign Langue Articles and Texts

  • Jinek, J., „Politische Theologie des Alleinherrschers bei Platon und Aristoteles“, in: A. Maffi (ed.), Princeps legibus solutus, Torino 2016, pp. 17–34.
  • Jinek, J., „Zum Problem der Bürgerbestimmung in der Aristotelischen Politik“, in: ΠΗΓΗ / FONS, 1, 2016, pp. 123–144.

  České odborné články a texty / Czech Articles and Texts

  • Jinek, J., „Platónův pojem politična a problém politické distribuce v Ústavě“, in: Aithér, 7, 2015, pp. 8–33.
  • Jinek, J., „Politická náboženství a Voegelinova politická theologie“, in: Církevní dějiny, 12, 2014, pp. 27–39.

  Recenze a recenzní studie / Book reviews and review studies

  • Jinek, J., “Civic Rhetoric for the Social State. On Gerd van Istendael’s Precarius”, in: Caritas et veritas, 5, 2015, str. 177–183.

  Edice/Editor

  • Jinek, J. (ed.), Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Praha 2016.
  • Havlíček, A. (+) – Horn, Ch. – Jinek, J. (eds.), Nous, Polis, Nomos. Festschrift Francisco Lisi, Academia-Verlag, St. Augustin 2016.

  Překlady/Translations

  • Lear, J., Aristotelés. Touha rozumět, přel. J. Jinek, OIKOYMENH, Praha 2016.
  • Krämer, H., „Platónská Akademie a problém systematické interpretace Platónovy filosofie“, přel. J. Jinek, in: Reflexe, 49, 2015, str. 115–145.

  Vedení studentských prací / Theses Supervision

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechnyB.A. theses
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny M.A. theses
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny Ph.D. theses