Klasifikace fondu a struktura signatur

A – SLOVNÍKY

A 1

 akademické a encyklopedické slovníky

A 2 světové jazykyA2.1 čeština
A2.2 angličtina
A2.3 němčina
A2.4 francouzština
A2.5 italština
A2.6 španělština
A2.7 ruština

A 3

 pramenné jazyky

A3.1 latina
 A3.1.1 slovníky
 A3.1.2 gramatiky
A3.2 stará řečtina
 A3.2.1 slovníky
 A3.2.2 gramatiky
A3.3 hebrejština a  aramejština
 A3.3.1 slovníky
 A3.3.2 gramatiky
A3.4.0 arabština
A3.4 mezopotámské jazyky
A3.5 egyptština a  koptština
A3.6 stará severština
A3.7 stará irština
A3.8 chetitština
A3.9 indické jazyky
A3.10 sinotibetské jazyky
A3.11 etruština

B - FILOSOFIE: ÚVODY, DĚJINY, VYBRANÉ OBORY

B 0

 filosofické slovníky, encyklopedie

B 1

 úvody, průvodce, příručky

B 2

 obecné dějiny filosofie, přehledy

B 3

 VYBRANÉ FILOSOFICKÉ OBORY

B 3.1

 etika

B 3.2

 estetika

B 3.3

 logika

B 3.4

 filosofie mysli

B 3.5

 filosofie vědy a teorie evoluce

B 3.6

 filosofie práva

B 3.7

 politická filosofie

B 3.8

 zvířata a rostliny

B 3.9

 filosofie jazyka

B 3.10

 epistemologie

B 3.11

 metafyzika

B 3.12

 filosofie dějin

B 3.13

 didaktika filosofie

C - ANTIKA

C 0

 slovníky, encyklopedie, příručky

C 1

 autoři

C 2

 dějiny, školy a obory

C 2.0

 dějiny filosofie

C 2.1

 presokratici

C 2.2

 platonismus

C 2.3

 novoplatonismus

C 2.4

 aristotelismus

C 2.5

 stoicismus

C 2.6

 epikureismus

C 2.7

 skepticismus

C 2.8

 sokratici a kynici

C 2.9

 helénistická filosofie

C 2.10

 řecké náboženství

C 2.11

 římská náboženství

C 2.12

 umění

C 2.13

 historie

C 2.14

 varia

C 2.15

 gnose

C 2.16

 egejské civilizace

D - STŘEDOVĚKÁ A RENESANČNÍ FILOSOFIE

D 0

 obecné přehledy

D 1

 patristika – autoři (1-opera omnia, 2-edice jednotl. děl, 3-překlady)

D 1.0

 monografie a sekundární díla nepřiřaditelná k 1 autorovi

D 2

 středověk latinský a řecký

D 3

 středověk arabský a židovský

D 4

 renesance

E - NOVOVĚKÁ FILOSOFIE

E 0

 obecné přehledy

E 1

 racionalismus

E 2

 empirismus

E 3

 filosofie přírody a morálky 17./18. století

 

E 3.1

 neoepikureismus, neoskepticisimus,  neostoicismus

 

E 3.2

 kosmologie 17.st

 

E 3.3

 francouzský materialismus, Encyklopedie

E 4

 politická filosofie 17./18. století

 

E 4.1

 filosofové společenské smlouvy/přirozeného práva

 

E 4.2

 Revoluce

F – FILOSOFIE 19. STOLETÍ

F 0

 obecné přehledy, úvody, příručky

F 1

 Kant a německý idealismus

F 2

 filosofie života/vůle a hermeneutika

 

F 2.1

 Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Maine de Biran

 

F 2.2

 hermeneutika (Dilthey, Schleiermacher)

F 3

 positivismus

 

F 3.1

 Comte; Mill

 

F 3.2

 rakouský positivismus a deskriptivní psychologie

F 4

 politická filosofie 19. století

 

F 4.1

 utilitarismus, liberalismus

 

F 4.2

 utopický socialismus a marxismus

G – FILOSOFIE 20. a 21. STOLETÍ

G 0

 úvody a souborné dějiny filosofie 20. a 21. století

G 1

 kontinentální filosofická tradice

 

G 1.0

 obecné přehledy, dějiny

 

G 1.1

 Francie

 
  

G 1.1.1

 francouzská filosofie

  

G 1.1.2

 francouzská epistemologie

  

G 1.1.3

 francouzská fenomenologie a existencialismus

  

G 1.1.4

 francouzský marxismus

  

G 1.1.5

 strukturalismus/poststrukturalismus

 

G 1.2

Německo

 
  

G 1.2.0

 obecné přehledy a dějiny

  

G 1.2.1

 novokantovství

  

G 1.2.2

 německá fenomenologie

  

G 1.2.3

 existencialismus/antropologie/varia

  

G 1.2.4

 hermeneutika

 G 1.3

Ostatní země

 
  

G1.3.1

 fenomenologie

G 2

 analytická filosofie a pragmatismus

 

G 2.0

 obecné přehledy, dějiny

 

G 2.1

 pragmatismus

  

G 2.1.0

 obecné přehledy a dějiny

  

G 2.1

 James, Peirce, Dewey, Mead, Rorty

 

G 2.2

 analytická filosofie  

  

G 2.2.0

 obecné přehledy a dějiny

  

G 2.2.1

 klasická analytická filosfie

  

G 2.2.2

 postanalytická filosofie

  

G 2.2.3

 filosofie přirozeného jazyka 

 

  G 2.2.4

 filosofie mysli

  

G 2.2.5

 epistemologie a filosofie vědy

G 3

 praktická filosofie 20. a 21. století

 

G 3.0

 obecné přehledy a dějiny

 

G 3.1

 kritická teorie/marxismus (nefrancouzský)

 

G 3.2

 anglosaská praktická filosofie

 

G 3.3

 konzervativní politické myšlení

G 4

 ostatní

 

G 4.1

 italská filosofie 20. a 21. století

 

G 4.3

 ruská filosofie 20. a 21. století

 

G 4.4

americká filosofie 20. a 21. století

G 5

 speciální řady

 

G 5.1

 phenomenologica

 

G 5.2

 studia phenomenologica

H – FILOSOFIE NA ÚZEMÍ

ČECH A SLOVENSKA

H 1

 doba před 1. republikou

H 2

 období po vzniku 1. republiky

CH - JINÉ VĚDY

CH 1

 přírodní vědy

CH 2

 psychologie

CH 3

 sociologie, antropologie, etnografie

CH 4

 ekologie, životní prostředí

CH 5

 kultura, umění, média, vzdělání

CH 6

 informační věda, bibliografie

CH 7

 gender studies

I - RELIGIONISTIKA: ÚVODY, DĚJINY, VYBRANÉ OBORY

I 1

 slovníky, encyklopedie, příručky

I 2

 úvody

I 3

 dějiny náboženství

I 4

 dějiny oboru, metodologie

I 5

 komparativní religionistika

I 6

 antropologie náboženství

I 7

 sociologie náboženství

I 8

 psychologie náboženství

I 9

 fenomenologie náboženství

I 10

 filosofie náboženství

I 11

 varia

I 12

 náboženství a gender studies

J - PRAVĚKÁ A KMENOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

J 0

 příručky, obecné přehledy, souhrnné práce

J 1

 pravěká náboženství a šamanismus

J 2

 Asie

J 3

 Afrika

J 4

 Amerika

J 5

 Austrálie a Oceánie

K – STAROVĚKÁ NÁBOŽENSTVÍ

(Řekové viz C 2.10,

Římané viz C 2.11)

K 0

 obecné přehledy, dějiny

K 1

 Evropa

K 1.0

 příručky, obecné přehledy, souhrnné práce

K 1.1

 Thrákové

K 1.2

 Keltové

K 1.3

 Germáni

K 1.4

 Slovani

K 1.5

 Baltové

K 1.6

 Ugrofínové a Laponci

K 2

 Blízký východ a severní Afrika

K 2.0

 příručky, obecné přehledy, souhrnné práce

K 2.1

 Egypt

K 2.2

 Mezopotámie

K 2.3

 Syropalestina a punská Afrika

K 2.4

 Malá Asie

K 2.5

 Arábie

K 2.6

 Írán

K 2.7

 srovnávací studie

K 3

 předkolumbovská Amerika

K 4

 ostatní starověká náboženství

L – JUDAISMUS

L 0

 příručky

L 1

 dějiny

L 2

 Bible (Starý Zákon)

L 3

 Mišna a Talmud

L 4

 filosofie a reflexe judaismu

L 5

 mystika

L 6

 liturgie

L 7

 náboženská praxe

L 8

 varia

M - KŘESŤANSTVÍ

M 0

 příručky, slovníky, encyklopedie

M 1 (Nový Zákon)

 biblistika

M 1.1

 Bible

M 1.2

 biblické slovníky

M 1.3

 biblické komentáře

M 2

 Ježíš, christologie

M 3

 církevní dějiny

M 4

 ekumenismus, křesťanské církve a jejich vzájemné vztahy

M 5

 významné postavy křesťanství

M 6

 systematická teologie, dogmatika

M 7

 křesťanská etika, morální teologie

M 8

 křesťanské sociální myšlení, křesťanství a politika

M 9

 křesťanská spiritualita, mystika

M 10

 liturgie, svátosti

M 11

 kritika křesťanství

M 12

 medievistika

N - ISLÁM

N 0

 příručky, slovníky, encyklopedie

N 1

 dějiny

N 2

 Korán a další díla klasického islámu

N 3

 regionální islámská problematika

N 4

 islámská filosofie a mystika

N 5

 moderní islám (včetně islamismu, fundamentalismu apod.)

N 6

 varia

P – INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

P 0

 příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)

P 1

 Indie (obecné přehledy, kulturní dějiny, historie)

P 2

 džinismus

P 3

 hinduismus (úvody, přehledy, mytologie, dharmašástry)

P 4

 védismus (samhity, bráhmany, áranjaky, védánta)

P 5

 upanišady

P 6

 eposy

P 6.1

 Rámájana

P 6.2

 Mahábhárata

P 6.3

 Bhagavadgítá

P 7 

 purány

P 8

 višnuismus

P 9

 šivaismus

P 9.1

 šivaismus kašmírský

P 10

 šaktismus, tantrismus, jóga

P 11

 bhakti a santové

P 12

 sikhismus

P 13

 neohinduismus

P 14

 filosofie

P 15

 antropologie, sociologie (lidový hinduism., kmenová náb. kastovní systém)

P 16

 rituály, svátky, poutě

P 17

 umění a architektura

P 18

 literatura (dějiny, čítanky, nenáboženská literatura)

P 19

 varia

P 20

 náboženství Nepálu

Q - BUDDHISMUS

Q 0

 příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)

Q 1

 obecné přehledy, dějiny, čítanky

Q 2

 Buddha

Q 3

 Pálijský kánon

Q 4 

 raný buddhismus

Q 5

 mahájánový buddhismus

Q 5.1

 tantrický buddhismus indický

Q 6

 tibetský buddhismus

Q 7

 théravádový buddhismus (Šrí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža)

Q 8

 buddhismus východní Asie (Čína, Korea, Japonsko, Vietnam)

Q 9

 buddhistická praxe

Q 10

 varia

R – NÁBOŽENSTVÍ VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE

R 0

 obecné přehledy a příručky (slovníky, encyklopedie,  bibliografie)

R 1

 konfucianismus

R 2

 taoismus

R 3

 japonská náboženství

R3.1 šintoismus

R 4

 korejská náboženství (šamanismus, lidové náb.,  křesťanství...)

R 5

 animismus

R 6

 varia

S – NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ

S 0

 příručky

S 1

 dějiny

S 2

 texty