Knihovní řád

1. prosince 2019 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzituprobíhá prostřednictním elektronické přihlášky (https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/, anglická verze: https://library.cuni.cz/electronic-application-for-the-use-of-the-services-of-charles-university-libraries/).

Plné aktualizované znění Výpůjčního řádu knihovny FF UK naleznete zde a na nástěnce v naší knihovně.

Znění starého Knihovního řádu UK, upravené na základě Opatření rektora č. 51/2018, který vstoupil v platnost 15. listopadu 2018.