Knihovní řád

1. prosince 2019 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzituprobíhá prostřednictním elektronické přihlášky (https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/. Návod na přihlášení zde.

Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019.

Charles University Library and Circulation Rules is effective as of December the 1st 2019. Unified registration to all university libraties available through this application: https://library.cuni.cz/electronic-application-for-the-use-of-the-services-of-charles-university-libraries/. Registration guidelines here.

Dean’s Measure no. 19/2019 Circulation Rules and Regulations of the Library of the Faculty of Arts of Charles University is effective as of December the 13th 2029.