Lukáš Novák, Ph.D.

english


lukas.novak@skaut.org
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

   

  Zde naleznete mé osobní stránky.

  Zde naleznete informace ke zkoušce z filosofie pro neoborové doktorandy
  (od října 2017 přebírá agendu dr. Tereza Matějčková)

  Životopis

  Osobní údaje

  • Narozen 29. 10. 1978 v Praze
  • ženatý, 4 děti

  Vzdělání

  Odborná praxe

  Pedagogická činnost

  Výzkum a grantová činnost

  • 2014–2018 Člen Centra excelence TF JU a FF UP "Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext" (GAČR 14-37038G)
  • 2012– Člen Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice UK
  • 2011–2013: Řešitel grantového projektu GA ČR Možnosti realistické epistemologie tváří v tvář novověké kritice, P401/ 11/0906.
  • Od r. 2008 člen Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky TF JU a FlÚ AV ČR.
  • 2008–2010 výzkumný pracovník Katedy filosofie KTF UK.
  • 2008–2010: Členství v řešitelském týmu grantového projektu GA AV ČR Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu, IAA 908280801.
  • 2007–2008: Členství v řešitelském týmu grantového projektu GA AV ČR Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických disputací na racionalistické myslitele do Kanta, KJB 900090701.
  • 2004–2006: Členství v řešitelském týmu grantového projektu GA UK Evropské filosofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích.

  Aktivní účast na konferencích

  Další odborná činnost

  Odborné zaměření

  Systematické výzkumné oblasti:

  • Logika: filosofické základy logiky, logická sémantika, teorie pojmu, logika termínů, intenzionální logika, problém analogie, teorie pravdy, sémantika vlastních jmen.
  • Epistemologie: teorie abstrakce, možnost metafyzického poznání.
  • Metafyzika: pojem jsoucna, transcendentálie, důkazy Boží existence

  Historické výzkumné oblasti:

  • Jan Duns Scotus, středověký a barokní scotismus, Bartoloměj Mastrius, Jan Poncius
  • Tomáš Akvinský, tomismus, Kajetán
  • vrcholná scholastika, renesanční a barokní scholastika obecně
  • scholastické kořeny novověké filosofie, G. W. Leibniz

  Výběr publikací

  Knihy

  V roli autora:

  V roli editora:

  V roli odpovědného redaktora:

  Studie v  odborných časopisech a sbornících (cizojazyčné)

  • „Can we speak about that which is not? Actualism and possibilism in analytic philsophy and scholasticism“, in Maimonides on God and Duns Scotus on Logic and Metaphysics, vol. 12 of Proceedings of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, ed. G. Klima and A. Hall (Cambridge Scholar Publishing, 2015)  (forthcoming).
  • (with Daniel D. Novotný) „Why Metaphysics? A Rather Ambitious Introduction“, in Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, ed. Daniel D. Novotný and Lukáš Novák (Routledge, 2014), 1–16.
  • „Divine Ideas, Instants of Nature, and the Spectre of 'verum esse secundum quid' : A Criticism of M. Renemann's Interpretation of Scotus“. Studia Neoaristotelica 9, no. 2 (2012): 185–203.
  • „An Aristotelian Argument Against Bare Particulars“. In Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, ed. L. Novák, D. D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda, 113–122. Frankfurt–Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012
  • „The Theory of Relations in Rodrigo de Arriaga SJ“. In Bohemia Jesuitica 1556–2006, ed. Petronila Cemus, vol. 1: 525–534. Praha: Karolinum, 2010.
  • „Conceptual Atomism, ‘Aporia Generis’ and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians. Studia Neoaristotelica 6, no. 1 (2009): 15–49. Abstrakt
  • The (Non-)Reception of Scotus’s Proof of God’s Existence by the Baroque Scotists“. Quaestio 8 (2008), a cura di Pasquale Porro e Jacob Schmutz : 323344.
  • Scoti de conceptu entis doctrina a Mastrio retractata et contra Poncium propugnata“. In „Rem in seipsa cernere.“ Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602–1773) (Subsidia mediaevalia Pataviana 7), ed. M. Forlivesi, 237–259. Padova, Il Poligrafo, 2006.

  Studie v odborných časopisech a sbornících (české)

  • Anima forma corporis: problém interpretace“, Studia theologica 17, č. 1 (jaro 2015) (připravuje se).
  • „Můžeme mluvit o tom, co není? Aktualismus a possibilismus v analytické filosofii a ve scholastice“, Studia Neoaristotelica 11, č. 3 (2014): xxxvi–lxxi.
  • „Ponciova syntéza realismu s nominalismem na pozadí barokně-scotistické teorie obecnin“
   Studia Neoaristotelica 9, Supplementum I (2012): 234–256.
  • „Virtuální obsaženost namísto syntetických a priori jako vysvětlení možnosti metafyziky“, AITHER III.5 : 250–272 (autor se distancuje od katastrofálně diletantského redakčního a typografického zpracování, které neměl možnost ovlivnit).
  • „Sofiina volba pokantovské filosofie aneb chvála nástroje“, in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al. ed.): Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, Praha: Filosofia 2009 : 287–310.
  • Analogický pojem po Scotovi? Kritika tomistické teorie analogie“,
   in: Petr Dvořák (ed.), Analogie ve filosofii a teologii, Brno: CDK 2007 : 141162
  • Scotova nauka o pojmu jsoucna a spor o její interpretaci v barokním scotismu“, Filosofický časopis 52 (2004) / 4 : 569–580.
  • Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace“, Studia Neoaristotelica  1 (2004) / 1–2 : 10–32.

  Recenzní studie a recenze

  • „Divine Ideas, Instants of Nature, and the Spectre of ‘verum esse secundum quid’ : A Criticism of M. Renemann’s Interpretation of Scotus“, Studia Neoaristotelica 9, no. 2 (2012): 185–203.
  • Michal Chabada, Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky, Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 1 : 85–88.
  • Marek Otisk, Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi, Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 1 : 89–96.
  • Marek Otisk, Na cestě ke scholastice, Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 1 : 141–145.

  Edice

  • (+ M. Severa): "Joannes Versor: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum", Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 2 : 209–254.
  • (+ N. Cuhrová): "Franciscus de Mayronis: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis)", Studia Neoaristotelica 3 (2006) / 2 : 198–239.
  • (+ R. Mašek, M. Lánský, S. Sousedík): "Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae", Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 2 : 277–322.

  Překlady

  • Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Praha: Krystal 2009
   (části „Rozumová duše“ a „O původu života v materiálním světě“ : 269–329)
  • Thomas Williams, „Nad metodou historie filosofie“, Studia Neoaristotelica 2 (2005), č. 2, str. 214–218

  Zde naleznete mé osobní stránky.
   

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny