Martin Pehal, Ph.D.

english


Martin.Pehal@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

Vzdělání

 

 • 11/2015 Ph.D. v oboru religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • 6/2008 Mgr. v oboru egyptologie a religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • 2002–2008 studium egyptologie, filosofie (2002–2004), a religionistiky (2004–2008), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Zaměstnání

 • od 5/2013 Vědecký pracovník a přednášející na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK v Praze. 

  Hlavní aktivity: vědecká práce v rámci několika projektů (viz níže), přednášející včetně individuálního vedení studentských prací, jejich hodnocení a známkování (ZS2010/11 Staroegyptské náboženství; LS2012–16 Úvod do studia religionistiky; ZS2014/15 Seminář k antropologii náboženství). 

Další zaměstnání

 

 • od 6/2014 Koordinátor evropských projektů/Asistent proděkana pro vědu (FF UK).
  Hlavní aktivity: vedoucí pracovních skupin sestavujících projektové žádosti v rámci různých grantových schémat (FP7, H2020, národní soutěže); podpora proděkana v rámci grantové agendy.
 • od 9/2011 Grantový poradce na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.​
  Hlavní aktivity: sestavování grantových zpráv; vyhledávání nových grantových příležitostí; organizování konferencí; zařizování návštěv zahraničních odbornic a odborníků; organizování setkání projektových rad; sledování časového harmonogramu a finančního čerpání projektů; komunikace na všech úrovních fakultní administrativy, aj.
 • 9/2009–2/2013 Externí spolupracovník Rádia Česko (česká pobočka BBC). Hlavní aktivity: sestavování shrnutí zahraničního tisku.
 • od 2006 Lektor anglického jazyka (firemní, individuální/skupinové kurzy, úrovně SERR A1–C1).
 • 7–8/2004 Odborný asistent (Vedoucí diagnostické laboratoře) archeologické výpravy americké University of California – San Diego (UCSD) a Jordánského ministerstva pro památky (oblast Vádí Fidan, Jordánsko).
 • Hlavní aktivity: katalogizace a předběžná diagnostika všech nálezů pocházejících ze čtyř výkopových oblastí (pohřebiště z doby bronzové, osada z doby železné, římská cisterna, terénní průzkum).
 • 7–8/2003 Studentský dobrovolník archeologické výpravy UCSD (University of California, San Diego) a Jordánského ministerstva pro památky (oblast Vádí Fidan, Jordánsko).
 • 2003–2004 Pomocný vědecký pracovník (knihovník), Český egyptologický ústav. 

Člen výzkumných týmů

 • od 1/2016 Vědecký pracovník v rámci excelentního klastru Universitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE) na Univerzitě Karlově v Praze.
 • od 8/2012 Juniorský vědecký pracovník v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) č. P 13 Racionalita ve vědách o člověku, sub-program Kultury jako metafory světa.
 • 1/2013–12/2015 Juniorský vědecký pracovník v rámci projektu Zdroje a proměny buddhistického pohřebního rituálu (FF UK); Hlavní aktivity: výzkum v oblasti teorie rituálů v moderní jižní Koreji včetně terénního výzkumu (8/2014). 

Řešené projekty

a) Výzkumné projekty a granty v roli hlavního řešitele

 • 1/2010–12/2012 Strukturální interpretace staroegyptské mytologie; Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK), č. 1110 (výsledek: 1 kniha [Belgie] a 1 článek v angličtině [Holandsko]).
 • 1–12/2012 Interpretation of Spell 166 of the Book of the Dead (papyrus Berlin 3031); Vnitřní grant Filozofické fakulty UK (výsledek: 1 článek publikovaný v Journal of Egyptian Archaeology 300, 2014).
 • 1–12/2011 Interpretace egyptské mytologie: ženské postavy v mytologii; Vnitřní grant Filozofické fakulty UK (výsledek: 1 český článek publikovaný v Pražských egyptologických studiích).

b) Stipendia, ceny

 • 2/2016 Kniha Interpreting Ancient Egyptian Narratives nominována FF UK do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK (hodnocení probíhá).
 • 11/2010–8/2011 Badatelský pobyt na Katolické univerzitě v Lovani (Katholieke Universiteit Leuven) financovaný fondy Vlámského společenství (Vlaamse Gemeenschap); školitel: prof. Harco Willems.
 • 3/2007 Prospěchové stipendium udělené FF UK za výborné studijní výsledky.
 • 10–11/2007 Studijní pobyt na Vídeňské univerzitě (Universität Wien) financovaný Österreichische Austauschdienst (OÄD).
 • 12/2007–6/2008 Studijní pobyt na Vídeňské univerzitě (Universität Wien) financovaný v rámci mezinárodního výměnného programu Erasmus. 

Vedení prací

    a) Ústav filosofie a religionistiky (Karlova Univerzita v Praze)

 • školitel jedné Bc. (2011) a tří Mgr. prací (2014, 2015, probíhá)
 • konzultant jedné Mgr. práce (2016)
 • oponent tří Bc. (2011, 2012) a jedné Mgr. práce (2016)
 • od roku 2011 recenzent pro Pražské egyptologické studie (celkem recenzováno dvanáct příspěvků)
 • ​od roku 2012 recenzent každoroční česko-slovenské religionistické Studentské vědecké konference (celkem recenzováno dvanáct příspěvků). 

  b) School for International Training: Study Abroad (Praha)
 • odborný konzultant jedné závěrečné studentské práce (2015) 

Příspěvky na konferencích

 • 19.–22.11.2016 Annual Conference of the American Academy of Religion (San Antonio): “Play of Symbols: New Skin for the Old Celebration of the Velvet Revolution” [Hra Symbolů: Nový kabát pro starou oslavu Sametové revoluce].
 • 1.6.–3.7.2016 1st International Symposium on Animals in Ancient Egypt (Lyon): “Case of the Prince and His Dog: Accommodating Ambiguity” [Princ a jeho pes: jak udržet dvojznačnost]
 • 15–16.7.2015 Prague Symposium on Buddhist Rites of Death (Prague), společně s M. Zemánkem: “Korean Buddhist Mortuary Rituals and Ritual Critics” [Rituální kritika korejských buddhistických pohřebních rituálů].
 • 29.9.–2.10.2008 Ritual Dynamics and the Science of Ritual International Conference (Heidelberg), jointly with O. Cieslarová: “Corporeality as a Key to the Assessment of the Dynamics of Ritualisation” [Tělesnost jako klíč k zhodnocení dynamické povahy ritualizace].

Profesní angažmá

 

 • 11/2016 Pozván jako předsedající člen setkání, jehož cílem je v rámci American Academy of Religion, největší religionistickzé profesní organizace, založit pracovní skupinu pro výzkum veřejné festivity. Dalšími členy schůzky budou: R. Grimes (prof. Emeritus, Wilfried Laurier), E. Gough (prof., Emory), U. Huesken (prof., University of Oslo), N. NicGhabhann (ředitel ústavu, University of Limerick), B. Stephenson (prof., Memorial University), S. Pike (prof., UC Chico), O. Cieslarová (doktorandka, Akademie múzických umění).
 • 10, 11/2015 Dvě zvané přednášky na Prague Institute (North Carolina State College of Design).
 • 2014 Člen komise na obhajobě magisterské diplomové práce (Ústav filosofie a religionistiky, FFUK).
 • 10/2013 Jeden z diskutujících (společně s biblistou a patrologem) na panelové diskuzi na téma podoby a vhodnosti současných iniciačních rituálů v římsko-katolické církvi.
 • každoročne od 2012 Přednáška na některé z českých středních škol na téma náboženství starověkého Egypta nebo rituálních studií.
 • 5/2007–7/2008 Člen stipendijní komise FF UK. 

Služba veřejnosti

 • od 9/2015 Člen Pracovní skupiny pro změnu pod Národním kontaktním centrem Gender a věda AV ČR. Tato skupina sdružuje zástupce různých českých výzkumných organizací, které plánují nebo již implementují plány rovnosti. Skupina slouží jako platforma pro sdílení zkušeností s problematikou genderu skrze pravidelné workshopy a setkání.
 • od 11/2012 Spoluzakladatel, zástupce předsedkyně (2012–2015), aktivní člen občanského sdružení (Iniciativa FÓR_UM), které se zaměřuje na propagaci českých neziskových organizací a dalších občanských uskupení skrze organizaci a pořádání maskovaného satirického karnevalu. Tato iniciativa má za cíl skrze moderní (rituální) tradici oslavit události 17. listopadu 1989 avšak obnovit důraz na občanskou společnost coby nositele změn i v současné době (www.sametoveposviceni.cz).
 • 2003–2004 Zástupce předsedy občanského sdružení Aegyptus zabývající se zpřístupňováním odkazu starověkého Egypta české veřejnosti. 

Publikace

Knihy (v angličtině)

 • Interpreting Ancient Egyptian Narratives: A Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle, and the Astarte Papyrus, Nouvelles études orientales, Bruxelles–Fernelmont: EME, 2014 [ISBN 978-28-0662-921-0], 305 s. 

Knihy (v češtině)

 • společně s A. Ferjenčíkovou, R. Chlupem, E. Koubkovou, Happening: Mezi záměrem a hrou [Happening: Interplay of Intention and Game], Praha: Akademie múzických umění v Praze (NAMU), 2015 [ISBN 978-80-7331-377-7], 209 s.

Články (v angličtině)

 • společně s M. Zemánkem, “Korean Buddhist Mortuary Rituals and Ritual Critics”, in M. Zemánek (ed.), Development of Korean Buddhist Mortuary Practices, v tisku.
 • společně s J. Dahmsem a H. Willemsem, “Ramses II Helps the Dead: An Interpretation of Book of the Dead Supplementary Chapter 166”, Journal of Egyptian Archaeology [JEA] 300 (2014): 395–420.
 • společně s O. Cieslarovou “Corporeality as a Key to the Assessment of the Dynamics of Ritualization”, Yearbook for Liturgical and Ritual Studies/Jaarboek voor Liturgie-Onderzoek (2011): 67–85.

Články (v češtině)

 • “Rituál a tělesnost: ritologie Ronalda L. Grimese”, Theatralia (2014): 25–51.
 • “Mocné bezmocné: ženy ve společnosti a mytologii starověkého Egypta”, Pražské egyptologické studie [PES] VIII (2011): 49–54.
 • “Papyrus Astarte a (egyptská) mytologie – otázka výkladu”, Prague Egyptological Studies [PES] VI (2009): 48–59.
 • ​“Kanáanská Astarte v egyptském pantheonu: Astarte válečná – Astarte egyptská – Astarte milostná (osobní)”, Pražské egyptologické studie [PES] III (2004): 98–120.
 • “Kanopy z českých sbírek”, in: M. Dospěl a P. Onderka (eds.), Egypt pod vládou faraonů/Katalog k výstavě Egypt pod vládou faraonů, Praha, 2003, p. 80–85-

  Recenze (v češtině)

 • “Staroegyptské náboženství I”, recenze na: J. Janák, Staroegyptské náboženství I, in: Religio (Revue for Religious Studies) 18 (2010): 109–110.
 • “Smrt v kultuře starého Egypta – tři řešení jednoho fenoménu”, recenze na: J. Assmann, Der Tod als Thema der Kulthurteorie, in: TVAR – literární časopis, 2004/1: 22.
 • “Brána nebes – kvalitní dřevo, vrzavé panty”, recenze na: J. Janák, Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, Praha: Libri 2005, in: TVAR – literární časopis, 2006/5: 22. 

 

Vedení studentských prací

Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny