Možnosti získání finančních prostředků pro student(k)y

Milé studentky a studenti. Následující materiál by Vám měl pomoci lépe se zorientovat v možnostech získávání finančních prostředků na nejrůznější (vědecké) záměry, které byste mohli v rámci svého studia chtít podniknout (od účastí na konferencích, přes zahraniční pobyty až po sepsání a vydání vlastního článku, monografie anebo pořádání happeningů). V případě jakýchkoliv dotazů anebo nápadů k rozšíření anebo úpravě této stránky kontaktujte Jiřího Dyndu.

Rozcestník:

Užitečné odkazy
Stipendijní řád (FF) UK
Chci jet na konferenci
     Podpora od FF UK
     Podpora od UK
Chci uspořádat konferenci, letní školu
Chci uspořádat demonstraci, happening
Jsem v tíživé sociální situaci
Chci napsat článek/knihu, provést terénní výzkum
Jsem doktorand(ka) a chci mít přednášku na štřední škole

Užitečné odkazy

Zahraniční oddělení FF UK (přehled možností, kde studovat v zahraničí).

Grantové oddělení FF UK (přehled aktuálních projektových výzev pro různé kategorie studentů)

Stipendijní řád (FF) UK

Udělování všech druhů stipendií studentům FF UK (včetně např. ubytovacích stipendií a stipendií pro doktorandy) upravuje Stipendijní řád UK.

Chci jet na konferenci

1) Podpora od FF UK

Účelové stipendium

Pokud nejste součástí řešitelského týmu nějakého grantu, v jehož rámci je účast na konferencích často hrazena, máte možnost požádat o jednorázový příspěvek v rámci účelového stipendia (ÚČ). Během jeho udělování Stipendijní komise přihlíží k několika orientačním kritériím. Aktivním účastníkům konference (tj. pokud máte příspěvek) jsou hrazeny veškeré náklady spojené s cestováním (tj. letenky, jízdenky) a s ubytováním; je však třeba mít na zřeteli limity maximálních částek stipendií za jeden akademický rok (Stipendijní řád UK, čl. 5 odst. 2). Nevyplácí se žádné diety. Pasivním účastníkům bývá většinou hrazeno 20 % z celkových nákladů. Peníze jsou vypláceny v tomto případě zpětně po předložení účetních dokladů a zprávy o činnosti. Žádosti o ÚČ můžete podávat průběžne během celého roku, vždy ale nejpozději měsíc po uskutečnění akce, na kterou žádáte o příspěvek. Plán podat žádost o ÚČ ale doporučujeme projednat s grantovým koordinátorem ÚFaR ještě před uskutečněním akce.

Vnitřní grant

Vnitřní granty (VG) jsou speciální podkategorií stipendií (pro studenty nMgr. a Ph.D. studia) a  možňují také hradit mj. náklady za účast na konferencích. Příspěvek na konferenci je však v případě VG vázán na jednotlivé výzkumné projekty Vnitřních grantů, které žadatelé musí podat - k tomu viz níže.

2) Podpora UK

Fond mobility UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu studentovi prezenční formy studia na úhradu nákladů na cestu, nákladů na ubytování a stravování, školného, poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. Finanční podpora se poskytuje na základě úplného a ve stanoveném termínu podaného návrhu. Na rozdíl od účelového stipendia, o které se žádá zpětně, je potřeba o podporu z Fondu mobility žádat předem a mohou o něj žádat pouze studenti v prezenční formě studia. Termíny pro odevzdávání podkladů se vyhlašují dvakrát ročně.

Chci uspořádat konferenci/letní školu, atd.

1) Kontaktujte grantového koordinátora ÚFaR (Mgr. Jiřího Dyndu) anebo ředitele ÚFaR (Jakuba Jirsu, Ph.D.). Ti Vám pomohou s kompletací projektu a domluví se s Vámi na dalším postupu.

2) O podporu můžete požádat také Studentskou radu FF UK. Ta disponuje finančními prostředky od vedení fakulty, které následně rozděluje žadatelům.

Chci uspořádat demonstraci, happening atd.

Kontaktujte Studentskou radu FF UK. Ta je schopná nejen poskytnout určitou finanční částku, ale i pomoci s organizací celé akce.

Jsem v tíživé sociální situaci

I v takovýchto případech je možné požádat stipendijní komisi o účelové stipendium podle čl. 5 odstavce 1b Stipendijního řádu UK. Žádosti budou posuzovány individuálně.

Chci napsat článek/knihu, provést terénní výzkum atd.

Na vědeckou činnost můžete získat podporu z mnoha zdrojů.

1) Vnitřní granty FFUK jsou interní grantovou soutěží fakulty (pro studenty nMgr. a Ph.D.). Jsou dobrou možností, pokud plánujete v rámci dlouhodbějšího výzkumného plánu napsat článek, vytvořit překlad anebo provést menší terénní výzkum. V rámci jedno- až dvouletého projektu si můžete žádat o peníze na všechny aktivity spojené s jeho řešením (tedy cestování do zahraničních knihoven a na konference, nákup knih a MVS, elektroniky, atd.). Pro VG se podávají návrhy projektů vždy jednou ročně, zpravidla do konce října. Projekty doporučujeme předem konzultovat s Mgr. Jiřím Dyndou anebo s jinými zaměstnanci ústavu.

2) Účelové stipendium (viz výše).

3) Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK): pokud máte dlouhodobější vizi (1 až 3 roky), můžete si požádat též o grant GAUK. V rámci projektu si stejně jako u VG můžete zažádat o peníze na všechny aktivity spojené s řešením projektu (tedy cestování, nákup knih, elektroniky, atd.), maximální částky jsou ovšem o něco málo vyšší než u VG. Projekty doporučujeme předem konzultovat s Mgr. Jiřím Dyndou nebo s jinými zaměstnanci ústavu.

Jsem student a chci mít propagační přednášku o ÚFaRu a FF na střední škole.

K takovému účelu slouží stipendia pro podporu přednáškové činnosti studentů a doktorandů FF na středních školách.

Příspěvek na bydlení

Toto stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:
- studují v prezenční formě studia
- nemají studium přerušeno
- nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci
- ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia
- v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok
- neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

Další podrobnosti o stipendium na podporu ubytování.