Možnosti získání finančních prostředků pro student(k)y ÚFaR

Milé studentky a studenti. Následující materiál by Vám měl pomoci lépe se zorientovat v možnostech získávání finančních prostředků na nejrůznější (vědecké) záměry, které byste mohli v rámci svého studia chtít podniknout (od účastí na konferencích, přes zahraniční pobyty až po sepsání a vydání vlastního článku, monografie anebo pořádání happeningů).

Rozcestník:

Užitečné odkazy
Stipendijní řád (FF) UK
Chci jet na konferenci
     Podpora od FF UK
     Podpora od UK
Chci uspořádat konferenci, letní školu
Chci uspořádat demonstraci, happening
Jsem v tíživé sociální situaci
Chci napsat článek/knihu, provést terénní výzkum
Jsem doktorand(ka) a chci mít přednášku na štřední škole

Užitečné odkazy

Zahraniční oddělení FF UK (přehled možností, kde studovat v zahraničí).

Stipendia FF UK (stručný přehled všech typů stipendií + PPS FF UK)

Grantové oddělení FF UK (přehled aktuálních projektových výzev pro různé kategorie studentů)

Stipendijní řád UK

Udělování všech druhů stipendií studentům FF UK (včetně např. ubytovacích stipendií a stipendií pro doktorandy) upravuje Stipendijní řád UK a Pravidla pro přidělování stipendií na FF UK.

Chci jet na konferenci

1) Podpora od FF UK

tzv. "Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných"

Pokud nejste součástí řešitelského týmu nějakého grantu, v jehož rámci je účast na konferencích často hrazena, máte možnost požádat o jednorázový příspěvek v rámci tohoto typu stipendia. Jeho udělení se řídí podle čl. 5 a 7 PPS FF UK a přiděluje jej Stipendijní komise anebo děkan. Aktivním účastníkům konference (tj. pokud máte příspěvek) jsou hrazeny veškeré náklady spojené s cestováním (tj. letenky, jízdenky) a s ubytováním. Pasivním účastníkům bývá většinou hrazeno 20 % z celkových nákladů. Peníze jsou vypláceny v tomto případě zpětně po předložení účetních dokladů a zprávy o činnosti. Žádosti můžete podávat průběžne během celého roku, vždy ale nejpozději měsíc po uskutečnění akce, na kterou žádáte o příspěvek. Plán podat žádost o ÚČ ale doporučujeme sudentům ÚFaR projednat s grantovým koordinátorem ÚFaR ještě před uskutečněním akce.

2) Podpora UK

Fond mobility UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu studentovi prezenční formy studia na úhradu nákladů na cestu, nákladů na ubytování a stravování, školného, poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. Finanční podpora se poskytuje na základě úplného a ve stanoveném termínu podaného návrhu. Na rozdíl od účelového stipendia, o které se žádá zpětně, je potřeba o podporu z Fondu mobility žádat předem a mohou o něj žádat pouze studenti v prezenční formě studia. Termíny pro odevzdávání podkladů se vyhlašují dvakrát ročně.

Chci uspořádat konferenci/letní školu, atd.

1) Kontaktujte grantového koordinátora ÚFaR anebo ředitele ÚFaR. Ti Vám pomohou s kompletací projektu a domluví se s Vámi na dalším postupu.

2) O podporu můžete požádat také Studentskou radu FF UK. Ta disponuje finančními prostředky od vedení fakulty, které následně rozděluje žadatelům.

Chci uspořádat demonstraci, happening atd.

Kontaktujte Studentskou radu FF UK. Ta je schopná nejen poskytnout určitou finanční částku, ale i pomoci s organizací celé akce.

Jsem v tíživé sociální situaci

I v takovýchto případech je možné požádat stipendijní komisi o stipendium podle čl. 7 a 13 Stipendijního řádu UK. Žádosti budou posuzovány individuálně.

Chci napsat článek/knihu, provést terénní výzkum atd.

Na vědeckou činnost můžete získat podporu z mnoha zdrojů.

1) Specifický vysokoškolský výzkum (SVV): V rámci projektů SVV jsou každoročně vypisovány interní soutěže na stipendijní podporu magisterských a doktorských studentů. Pro bližší informace sledujte fakultní stránky SVV.

2) Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK): Pokud máte dlouhodobější vizi (1 až 3 roky), můžete si požádat o grant GAUK. V rámci projektu si můžete zažádat o peníze na všechny aktivity spojené s řešením projektu (tedy cestování, nákup knih, elektroniky, atd.). Studenti ÚFaR mohou své projekty předem konzultovat se zaměstnanci ústavu anebo s grantovým koordinátorem ÚFaR.

Příspěvek na bydlení

Toto stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:
- studují v prezenční formě studia
- nemají studium přerušeno
- nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci
- ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia
- v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok
- neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

Další podrobnosti o stipendium na podporu ubytování.