Ondřej Švec, Ph.D.

english

Ondřej Švec, Ph.D.

ondrej.svec@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje pouze e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Životopis

  • od 2012: odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK v Praze
  • 2016: organizátor 1. Noci filosofie v Praze (spolu s C. Royer a A. Gléonec)
  • 2015 (květen-červen):  Visiting Assistant Professor na Hosei University (Tokyo)  – přednáškový cyklus "Le tournant pragmatique en phénoménologie"
  • 2011 (jarní trimestr):  Visiting Assistant Professor na University of Memphis – přednáškový cyklus "Jan Patočka and Maurice Merleau-Ponty: Situated Embodiment and the Problem of History"
  • od 2010: předseda OFFRES - Frankofonní organizace pro vzdělávání a výzkum v sociálních vědách
  • 2009-2015: ředitel interdisciplinárního Centra pro výzkum jazyka, mysli a společnosti (LMS Center) při FF UHK
  • 2008-2015: odborný asistent na Katedře fil. a spol. věd, Filosofická fakulta University Hradec Králové
  • od 2008-2015: post-doktorand v Archivu J.Patočky, Fil.ústav AVČR, spolueditor Sebraných spisů Jana Patočky
  • 2006: Ph.D. v oboru filosofie za doktorskou práci na téma "La Phénoménologie de l’affectivité", obhájenou před česko-francouzskou porotou
  • 2001-2006: Doktorát pod dvojím vedením, Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK v Praze, vedoucí disertační práce: Karel Thein a Pierre-François Moreau 
  • 2001: Magistr v oboru filosofie a francouzská filologie na Filosofické fakultě UK v Praze
  • 2001: Studijní pobyt na univerzitě Paris IV-Sorbonne (březen – červen 2001)
  • 2000: Studijní pobyt Erasmus na Università degli Studi v Miláně (září 2000- únor 2001)
  • 1995:  Maturita na Lycée Carnot v Dijonu v r. 1995, literární sekce, mention très bien

  VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  Monografie

  Kolektivní monografie 

  Články a statě

  • De l’histoire des émotions à la généalogie de la subjectivité“ in: La rhétorique de la vie affective : susciter, comprendre et nommer les émotions. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3/2018, Praha : Karolinum, 2018, str. 43-56.
  • "The primacy of practice and the pervasiveness of discourse" in O. Švec, J. Čapek (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, Routledge, London/New York 2017 Routledge, London/New York 2017, str. 205-226.
  • L’émergence de la subjectivité au sein de la vie“, Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, Vol. VIII, No. 1, 2016, str. 27-47.
  • Heidegger v Americe“, Filosofie dnes, Vol 7, No. 1, 2015, str. 3-21.
  • „Cesta k sobě vede přes cestu do světa a k druhým. Existenciální rozměr sebereflexe u M. Heideggera a J. Patočky“, in J. Frei, O. Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Pavel Mervart,  Červený Kostelec 2015, str. 31-46.
  • „Baruch Spinoza a etické důsledky determinismu“, in: J. Čapek (ed.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, s. 11-34.
  • „L’épistémologie française et le problème de l’objectivité scientifique“ in I. Vukovic, A. François (eds.), L’épistémologie française, Beograd 2014, str. 233-248.
  • „Proměny objektivity v dějinách vědy“, in T. Dvořák,  Současné přístupy k historické epistemologii, Filosofia, Praha 2013, str. 73-99.
  • „Zdravý-nemocný. Epitemologie lékařství v díle G. Canguilhema“, in S. Fischerová, A. Baran, Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, str. 225-240.
  • „La fragilité de la démocratie face au défi de la technique“, in F. Worms,  Annales bergsoniennes: Bergson et la politique. De Jaurès à aujourd'hui, PUF, Paris 2012, str. 297-310.
  • „Dominio del mondo e conversione dell’anima in La superciviltà e il suo conflitto interno“, in La fonte etico-politica della fenomenologia asoggettiva di Jan Patočka, Leussein – Rivista di Studi Umanistici, Roma 2012, str. 89-101.
  • „Normativita života a společenská normalizace“, Teorie vědy, Vol. 34, no 1, 2012, s. 53-75.
  • Ondřej Švec, Persida Aslani, „L’autorité de la loi dans son rapport avec la force et la justice“, in: A. François (ed.), Nouvelles figures de l’Etat : Violences, droit et société, IDEA, Cluj 2011, s. 207-221.
  • „Role Žitého světa ve fenomenologické teorii vědy“, in P. Kouba, K. Trlifajová et al., Spor o přirozený svět, Filosofia, Praha 2010, str. 85-105.
  • „Trojí úskalí současné filosofie a požadavky, které z toho plynou“, Filosofie dnes, Vol. 2, No. 1, 2010, s. 21-27.
  • „Strukturální antropologie a smrt člověka“, Teorie vědy, Praha, Vol. 31, No. 1, 2009, s. 19-48.
  • „Mundus est fabula: Descartovo Pojednání O Světě a imaginární založení novověké přírodovědy“, in Jan Kuneš, Martin Vrabec et al.: Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Praha, Filosofia, 2009, s. 21-49.
  •  „Fenomenologická teorie emocí jako most mezi kognitivní vědou a neurobiologií“, in: Kognice 2009, Gaudeamus, Hradec Králové 2009, s. 176-185.
  •  „Afektivní transcendence druhého u Lévinase“, in Josef Kružík, Karel Novotný et al., Lévinas - filozofie a výchova,  FHS UK, Praha 2006, s. 112-127
  • „Emoce jakožto specifické formy jednání“, in O. Švec (ed.), Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2005, s. 221–239
  • „Les émotions sont-elles des actions sui generis?“, in O. Švec a C. Mihali (eds.), Philosophie de l’Action - Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004, Editura, Cluj 2005, s. 259–275
  • „Bergsonův nekarteziánský dualismus“, in J. Čapek (ed.), Filosofie Henriho Bergsona - základní aspekty a problémy, Vyšehrad, Praha 2003, s. 47–65
  • „Descartova teorie vášní“, úvod k překladu Vášní duše R. Descarta, Mladá fronta, Praha 2002, s. 9 – 30

  Editorská činnost

  • Čapek, J. - Švec, O., edice tematické sekce Merleau-Ponty - Patočka: un rendez-vous manqué, in Chiasmi International 15/2013.
  • Fulka, J. - Tesková, A. (vyd.), Maurice Merleau-Ponty: Založení a podstata, Oikoymenh, Praha 2012 (odborná redakce překladu)
  • Jan Patočka, Fenomenologické spisy II, Oikoymenh, Praha 2009 (k vydání připravili P. Kouba a O. Švec spolu s kolektivem Archivu J. Patočky)
  • Jan Patočka, Fenomenologické spisy I, K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, P. Maťovou, M. Ritterem, C. Říhou, K. Slowikovou, L. Švandovou a O. Švecem, Oikoymenh, Praha 2008
  • Jan Patočka, Péče o duši III. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3. K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, K. Novotným, M. Pětovou, C. Říhou, P. Stehlíkovou, L. Švandovou, O. Švecem a J. Vítem, Oikoymenh, Praha 2002
  • H. Bergson, Myšlení a pohyb, Mladá Fronta, Praha 2003 (odborná redakce překladu)

  Recenze, kritické studie

  • "Histoire des émotions, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (eds.)", in: Dějiny - Teorie - Kritika, 2018/2, s. 321-327.
  • "Actualité de la bibliographie sur Jan Patočka: Fenomenologické spisy II", in: Les Etudes philosophiques, n° 98, 2011/3, PUF, Paris, s. 421-424.
  • "Bergson a fenomenologie", in: Filosofický časopis, 2003, n° 6, s. 1053–1056

  Překlady

  • I. Ortega Rodríguez, "Jan Patočka a Michel Henry: dvě cesty fenomenologie na základě sdílených problémů", in Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, str. 137-152
  • M. Henry, "Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii", in:  K. Novotný (ed.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikymenh, Praha 2010, s. 111-126
  • D. Jervolino, "Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky", in I. Chvatík (ed.),Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, s. 101-115
  • J.-F. Courtine, "Nejvlastnější možnost fenomenologie", in: I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, s. 225-246
  • J. Patočka, "Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové", in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 7, (Fenomenologické spisy II), Praha, Oikoymenh 2009, str. 175-191
  • Jan Patočka, "Filosofie Edmunda Husserla", in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 6 (Fenomenologické spisy I), Oikoymenh, Praha 2008, s. 407-419
  • Stelios Virvidakis, "Emoce a normativní důvody k jednání", in: Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2006 (spolu s D. Štechem)
  • Wioletta Miskiewicz "Pohyb jako jednání. Teorie mozku coby aktéra v kritickém světle teorie racionality." in: Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2006 (spolu s A. Teskovou)
  • Bertrand Badie, "Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Otázka francouzského stylu jeho myšlení", Filosofický časopis, 2006, č. 2
  • Denis Kambouchner, "Analýza Cogita a rozdělení filosofie", Filosofický časopis, 2005, č. 3
  • Henri Bergson, "Duše a tělo", in H. Bergson, Duševní energie, Vyšehrad, Praha 2002
  • René Descartes, Vášně duše, Mladá Fronta, Praha 2002

  Zvané zahraniční přednášky

  • 2019: Fordham University, New York;  Sapienza Università di Roma; Université de Lille; Higher School of Economics – St. Petersburg
  • 2018: Penn State University; Université Paris Nanterre; Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
  • 2015: Hosei University, Tokyo; University of Warsaw
  • 2014: Université Libre de Bruxelles; Warsaw, Polish Academy of Sciences
  • 2013: Università di Palermo; Université Lille 3
  • 2012: University of Iasi
  • 2011: University of Memphis; University of Oslo; University of Skopje
  • 2010: University of Belgrade
  • 2009: University of Toulouse; University of Sofia

   

  Vedení sudentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny