Poznání a normativita

Podpora

vnitřní výzkumný záměr 2012-2015

Anotace

Projekt si klade za cíl zřízení vědecké a pedagogické platformy, která by na bázi rekonstrukce vztahů tradiční filosofie k analytickému hnutí 20. století umožnila aplikovat a dále rozvíjet analytický přístup k  problémům filosofie a vědy, se zvláštním důrazem na epistemologii, logiku a estetiku. Tým řešitelů se skládá z interních zaměstnanců ÚFaRu a katedry estetiky, s podporou vyučujících z FÚ AV ČR, kteří participují především na společné grantové činnosti a výchově doktorandů, v úzké koordinaci s doktorským centrem pro základy sémantiky, v jehož rámci probíhá na FF UK již řadu let interdisciplinární výzkum v oblasti epistemologie, logiky a sémantiky. Pokrývanými oblastmi výzkumu, jak jsou dále rozepsány v nástinu problematiky, zejména plánovaných publikací, by měly být především: 

 • analytická estetika,
 • analytická filosofie, 
 • epistemologie, 
 • filosofie jazyka, 
 • filosofická a formální logika,
 • filosofie mysli, 
 • filosofie umění,
 • skepticismus, 
 • vztahy analytické a tradiční filosofie, 
 • základy logiky a sémantiky.

Řešení záměru se soustředí především na následující oblasti a výstupy, rozepsané níže:

 1. publikace českých i zahraničních monografií a statí v prestižních českých a mezinárodních časopisech
 2. organizace národních a mezinárodních konferencí
 3. výchova doktorandů, v úzké vazbě na interdisciplinární doktorské centrum pro základy sémantiky.  

Řešitelský tým

 • doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD (hlavní řešitel, ÚFaR)
 • doc. Tomáš Kulka, PhD (EST)
 • Jan Palkoska, PhD (ÚFaR)
 • James Hill, PhD (ÚFaR)
 • Mgr. Vít Punčochář (ÚFaR)
 • Mgr. Jakub Stejskal (ÚFaR)
 • Mgr. Štěpán Kubalík (ÚFaR)

Realizované výstupy

monografie

 • James Hill: Descartes and the Doubting Mind, Continuum, London 2011, s. 160.
 • Vojtěch Kolman: Idea, číslo, pravidlo, Filosofia, Praha 2011, s. 474

Plánované výstupy

monografie

 • Tomáš Kulka, Art, Values, and Culture
 • Vojtěch Kolman, Zahlen (v plánu nakladatelství de Gruyter)
 • James Hill, angl. monografie věnovaná Berkeleymu
 • Jan Palkoska, angl. monografie věnovaná Kantovi a pozdní scholastice
 • Vojtěch Kolman, Vít Punčochář, Formy jazyka; úvod do logiky a její filosofie (v plánu nakladatelství Filosofia)

články

zhruba 5-10 studií v recenzovaných časopisech ročně