prof. Pavel Kouba

english


koubap@cts.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Curriculum vitae:

  • nar. 1953
  • 1975-1979   studium na FF UK v Praze, obor: němčina – ruština
  • 1988 PhDr., FF UK v Praze (Kantova „Kritik der reinen Vernunft“ a její český překlad)
  • 1996 habilitován pro obor filozofie, FF UK v Praze
  • 1990-1995 Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., vedoucí oddělení filozofie XX. století a spoluzakladatel Archivu Jana Patočky, člen Centra pro teoretická studia
  • 1995-1998 Ústav filozofie a religionstiky FF UK v Praze, docent filozofie, vedoucí semináře oborové filozofie, zástupce ředitele
  • 1998-2002 Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, ředitel
  • 2000-2004 ředitel Centra fenomenologických bádání (společného pracoviště UK v Praze a AV ČR, v. v. i.)
  • 2003-2018 Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, profesor, předseda oborové rady  doktorského studia
  • 2020 emeritní profesor Univerzity Karlovy

  Odborné zaměření

  • Německý idealismus, moderní kontinentální filosofie, fenomenologie, hermeneutika.

  Publikace

  Monografie

  • El mundo según Nietzsche, Barcelona, Herder 2009, 422 str. Přel. Juan A. Sánchez Fernándes.
  • Der Sinn der Endlichkeit, Würzburg: Königshausen & Neumann 2005, 238 str. (Orbis Phaenomenologicus, Studien, sv. 7). 
  • Die Welt nach Nietzsche, München: Fink-Verlag 2001, 238 str.
  • Smysl konečnosti, Praha: Oikoymenh 2001, 223 str. 
  • Nietzsche. Filosofická interpretace, Praha: Český spisovatel 1995, 290 str.

  Studie v zahraničních časopisech a sbornících

  • Gelebte Objektivität, in: Gegenständlichkeit und Objektivität, vyd. F. Rese, D. Espinet, M. Steinmann, Tübingen, Mohr–Siebeck 2010, str. 235–249.
  • „Le problème du troisième mouvement. En marge de la conception patočkienne de l’existence“, in: Jan Patočka – Phénoménologie asubjective et existence, vyd. R. Barbaras, Paris/Milano 2007, s. 183–204.
  • „Кант без проблемы метафизики“. TOPOS (Vilnius) 3 (14) 2006. Překl. Алекандр Адамянц.
  • „Le mouvement entre temps et espace (Bergson aux prises avec sa découverte)“, přel. K. Gajdošová, in: Annales bergsoniennes II, Berson, Deleuze, la phénoménologie, vyd. F. Worms, Paris: P.U.F. 2004, s. 207-226.
  • „Der Sinn der Anwesenheit“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, č. 25/3, 2000, s. 313-322.
  • „Die Grenze der Metaphysik. Zwischen Aristoteles und Heidegger“, in: Nach Heidegger. Einblicke – Ausblicke, vyd. H. Vetter, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002, s. 141-160.
  • „Kant ohne das Problem der Metaphysik“, in: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, Tübingen: Mohr Siebeck 2002, sv. 1, s. 259-277. 
  • „The Boundary of Metaphysics. Between Aristotle and Heidegger“, in: Focus Pragensia, č. 1, 2001, s. 24-43.
  • „Endlichkeit des Friedens“, in: Politisches Denken. Jahrbuch 2000. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler 2000, s. 119-129.
  • „Nietzsches unmoralische Ontologie“, in: Hermeneutische Wege. Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten, vyd. G. Figal – J. Grondin – D. J. Schmidt, Tübingen: Mohr Siebeck 2000, s. 243-256.
  • „Le signe du nihilisme“, in: Nietzsche. Cahier de l'Herne, č. 73, Paris: Editions de l’Herne 2000, s. 403-415. 
  • „Der Sinn der Anwesenheit“, in: Annäherungen. Zur hermeneutischen Phänomenologie von "Sein und Zeit", vyd. D. Komel, Ljubljana: Nova Revija 1999, s. 57-72.
  • „Der wirkliche Wille zur möglichen Macht. Überlegungen zu Nietzsches Machtbegriff“, in: Entdecken und Verraten. Zu Leben und Werk Friedrich Nietzsche, Weimar: Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger 1999, s. 332-342. 
  • „La necessità della crisi“, in: La fenomenologia e l’Europa, vyd. R. Cristin – M. Ruggenini, Napoli: Vivarium 1999, s. 241-256.
  • „Die Erscheinung als Konflikt im Sein“, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie, č. 1, 1998, s. 74-84.
  • „Die Sache im Gespräch“, in: Das Phänomen und die Sprache, vyd. J. Trinks, Wien: Turia und Kant Verlag 1998, s. 88-96.
  • „Die Sache des Verstehens“, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie, č. 2, 1996, s. 185-196. 
  • „Die Vorurteile der Philosophen. Reflexionen zu Nietzsches Vernunftkritik“, in: Nietzsche-Studien XXIII, 1994, s. 168-174.
  • Von der tragischen Gesinnung zum tragischen Denken. Zur Problematik von Nietzsches Frühwerk,“ in: Mesotes, č. 2, 1991, s. 41-49.
  • „Heidegger und das Problem des Nihilismus“, in: Mesotes, Supplementband Martin Heidegger, Wien 1991, s. 149-153.
  • „Die Vernunft als moralisches Phänomen“, in: Nietzsche-Studien č. 19, 1990, s. 20-29.

  Studie v českých časopisech a sbornících (výběr)

  • „Věda a svět (našeho života)“, in: Velický, Trlifajová, Kouba et al.: Spor o přirozený svět, Praha, Filosofia 2010, str. 121–136
  • „Individualita a jazyk“, in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche (vyd.): Návrat metafyziky?Praha, Filosofia 2010, str. 377–388.
  • “Bytí nejsoucna v Sofistovi”, in : Reflexe č. 37, 2009, str. 103–115.
  • „Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost?“ In: Reflexe, č. 28, 2005, s. 76-78.
  • „Proti proudu. Časovost jako základ rozumění u M. Merleau-Pontyho“, in: Reflexe, č. 26, 2004, s. 97-106.
  • „Pohyb mezi časem a prostorem. Bergsonův zápas s vlastním objevem“, in: Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy, vyd. J. Čapek, Praha: Oikoymenh 2003, s. 91-105.
  • „Hermeneutika a věda o životě“, in: Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, č. 7, 2002, s. 153-163.
  • „Vztah k celku a zkušenost světa. Poznámky k pojmu světu u E. Finka a F. Nietzscheho“, in: Filosofický časopis, č. 2, 1995, s. 219-224.
  • „Není důležité zvítězit...“, in: Veritas vincit - pravda vítězí, Praha: KLP 1995, s. 55-59.
  • „O božských podobách skutečnosti“, in: O posvátnu, Praha: Česká křesťanská akademie 1993, s. 102-108.
  • „Kritérium života: Šalda a Nietzsche“, in: Kritický sborník, č.3, 1992, s. 6-11.
  • „O konečné svobodě“, in: Reflexe, č. 7-8, 1992, s. 11 (2-5).
  • „Svět lidského společenství v díle Hanny Arendtové“, in: Filosofický časopis, č. 4, 1990.

  Recenzní studie

  • „Schizma v myšlení?“ In: FČ 54 (2006), č. 2, str. 243-251
  • „Sinn des Werkes – Sinn der Wirklichkeit“, in: Litteraria Pragensia 2, 1992/4, s. 80-84.

  Překlady

  • M. Heidegger, Bytí a čas (spolu s I. Chvatíkem, M. Petříčkem jr., J. Němcem), Praha: Oikoymenh 1996.
  • F. Nietzsche, Nečasové úvahy (Schopenhauer jako vychovatel, Richard Wagner v Bayreuthu). Reedice samizdat. vydání. Praha: Mladá fronta 1992, 2. vyd. Praha: Oikoymenh 2005

  Edice

  • J. Patočka, Péče o duší I–III, Praha, Oikoymenh 1996–2002 (s I. Chvatíkem)
  • J. Patočka, Fenomenologické spisy II, Co je existence?, Praha, Oikoymenh 2010 (s O. Švecem)
    

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny