Publikace

Publikační zaměření ÚFaRu je cíleně monografické, s důrazem na původní práce v oboru, činnost překladatelskou a editorskou. K pravidelným výstupům patří také publikace v prestižních časopisech domácích i zahraničních. K dispozici je podrobný seznam všech

za posledních 10 let. Úplný seznam všech publikací lze najít na stránkách fakulty. Každá oblast výzkumu probíhajícího na ÚFaRu je zastoupena  několika profilovými monografiemi. Omezíme-li se na posledních pět let, jsou to mj.:

antická filosofie

 

THEIN, Karel. Myšlení v nás: tři platónské studie. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2010, 362 s. ISBN 978-807-0073-292.  

 

 

ŠPINKA, Štěpán. Duše a řeč I, II, Oikumené, Praha 2009, 192 s. a 280 s. Dvojdílná monografie věnovaná vztahu duše a řeči v Platónově filosofii.

 

novověká a moderní filosofie

 

KARÁSEK, Jindřich. Sprache und Anerkennung: philosophische Untersuchungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität. Göttingen: V & R Unipress, 2011, 288 p. Neue Studien zur Philosophie, Band 26. ISBN 978-3-89971-846-1. Kniha se zabývá problémem intersubjektivity a různými přístupy k ní v analytické filosofii a ve filosofii německého idealismu.

 

HILL, James. Descartes and the doubting mind. London: Continuum, ©2011. ix, 161 s. Continuum studies in philosophy. ISBN 978-1-4411-3203-1.

 

 

PALKOSKA, Jan. Substance and Intelligibility in Leibniz’s Metaphysics, Franz Steiner Verlag , Stuttgart 2010, 171 s. Kniha podává nový výklad substance jako jednoho z ústředních témat Leibnizovy filosofie.

 

 

kontinentální filosofie

 

ŠVEC, Ondřej. Phénoménologie des émotions. Villeneuve d'Ascq, France: Presses Universitaires du Septentrion, 2013, 204 s. ISBN 978-2-7574-0455-3.

 

 

 

ČAPEK, Jakub. Action et situation. Le sens du possible entre phénoménologie et herméneutique, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2010, 252 s. Kniha se zabývá problematikou jednání z pohledu fenomenologie a hermeneutiky.

 


 

analytická filosofie

 

KOLMAN, Vojtěch. Zahlen. Berlin: De Gruyter, 2016. ISBN 978-3-11-048088-7.

 

 

 

KOLMAN, Vojtěch. Idea, číslo, pravidlo: prolegomena k analytické filosofii, která se nechce stát přísnou vědou. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2011, 471 s. ISBN 978-807-0073-643.  

 

 

 

 

filosofie náboženství a religionistika

 

HALÍK, Tomáš. Patience with God: The Story of Zacchaeus Continuing in us, Doubleday, New York 2009, 219 s. (Na návrh Amerického katolického knižního klubu vyhlášena knihou měsíce v USA v dubnu 2010). Reflexe vztahu víry a nevíry ve vztahu k současné západní společnosti.

 

 

CHLUP, Radek. Proclus: an introduction. New York: Cambridge University Press, 2012, xvi, 328 p. ISBN 978-052-1761-482.Úvod do myšlení antického novoplatonika a ve druhé části práce rozbor jeho pojetí mýtu a symbolu.