Vědecká činnost

Hlavní oblasti výzkumu

Ústav filosofie a religionistiky (dále ÚFaR) se zabývá filosofickým myšlením v celém jeho historickém i systematickém rozsahu. Badatelskou činnost spojuje s výukou, přičemž výuka a výzkum takto pokrývají rovnou měrou jak specializace týkající se dějin filosofie, a to

tak hlavní proudy současné filosofie, především tedy

a základní filosofické disciplíny, jako jsou logika, politická filosofie a etika. Ke specializacím rozvíjeným dlouhodobě badateli ÚFaRu patří dále filosofie náboženství, filosofie umění, filosofie mysli, filosofie matematiky, filosofie medicíny a další.

Ve své religionistické sekci se badatelé ÚFaRu zaměřují na obecně teoretickou reflexi náboženství z pozic filosofie (zvláště filosofie fenomenologické), antropologie a sociologie. Vedle toho se ve své pedagogické i vědecké práci věnují především následujícím náboženským oblastem: antické Řecko, buddhismus, judaismus, křesťanství a starověký Přední východ.

Běžící profilové projekty

Krize racionality a moderní myšlení (PROGRES)
V roce 2017 se započal pětiletý interdisciplinární program Krize racionality a moderní myšlení (koordinátor prof. Karel Thein, Ph.D.), který je součástí institucionální podpory vědy na UK. Je nástupnickým projektem PRVOUK P13 (viz níže) a je tvořen třemi moduly:

  • Krize racionality a současná filosofie, umění a věda
  • Náboženství a racionalita
  • Genealogie racionality a její krize

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE)
Interdisciplinární klastr vědecké excelence, na kterém FF UK spolupracuje s dalšími třemi fakultami (FHS, HTF, ETF). Cílem centra je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku.

Kromě těchto projektů je na ÚFaRu každým rokem započínáno řešení cca 5-10 grantů, jejichž nositeli jsou jak akademičtí a vědečtí pracovníci ústavu, tak i studenti různých studijních programů.

Ukončené profilové projekty

PRVOUK P13 (2012–2015)
Nástupnický program VVZ nazvaný Racionalita ve vědách o člověku, který byl tvořen třemi moduly: 

VVZ
V letech 2005–11 probíhala velká část badatelských aktivit ÚFaRu v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie, řešeného ve spolupráci s dalšími institucemi a ústavy fakulty.

Soupis všech projektů řešených na ÚFaRu lze nalézt zde.

Publikační projekty

Publikační zaměření ÚFaRu je cíleně monografické, s důrazem na původní práce v oboru, činnost překladatelskou a editorskou. K pravidelným výstupům patří také publikace v prestižních časopisech domácích i zahraničních (další detaily zde).

V rámci dlouhodobých grantových projektů a vnitřních záměrů by v dalších pěti letech mělo vzniknout cca 15-20 vědeckých monografií, vydaných v reprezentativních českých i zahraničních nakladatelstvích. Plánovány jsou také kritické komentované překlady a překladové sborníky. Podrobnosti lze nalézt na výše uvedených stránkách jednotlivých projektů.

Seznam vydaných publikací se nachází zde.

Od roku 2010 je ÚFaR spoluvydavatelem filosofického časopisu Reflexe.

Spolupracující domácí a zahraniční instituce

K hlavním domácím spolupracujícím institucím patří především Filosofický Ústav AV ČR, s nímž je podepsána smlouva o všestranné spolupráci. ÚFaR je také součástí frankofonní sítě kateder OFFRES, v jejímž rámci se podílí na pořádání akcí, jako byla např. letní univerzita Action. Smlouva o výměně studentů v rámci sítě Erasmus je uzavřena s cca 14 univerzitami (např. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Katholieke Universiteit Leuven, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, The University of Copenhagen, Université de Toulouse, University of Sussex a dalšími). Co do rozsahu společných aktivit (výměna studentů a pedagogů, pořádání konferencí) z nich lze vyzdvihnout především Central European University.

Významné konference či akce

Ve spolupráci s Českou platónskou společností ÚFaR spolupořádá každoroční národní a mezinárodní platónské konference.

Přehled uspořádaných konferencí naleznete zde.