Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii

Poskytovatel

GAČR 2011-2015

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na jeden z vůbec nejzávažnějších filozofických pojmů v dějinách myšlení, a to na pojetí apriorního ve vztahu k distinkci analytické/syntetické, která se obvykle vztahuje na výroky. Přístup ke studiu je jak historický, tak systematický. Pojem apriorního a příbuzné pojmy jsou zkoumány v jejich dějinném vývoji od (1) scholastického pozadí přes (2) jejich výskyt u klíčových raně novověkých autorů (Descartes, Leibniz, Hume, Kant) až po současnou filozofii (3) analytickou i (4) kontinentální (fenomenologii). Ze systematického hlediska se projekt zaměřuje na pečlivé zkoumání následujících pojmů (zasazených v dějinném rámci): a priori/a posteriori, syntetické/analytické a na pomocnou modální distinkci nutné a nahodilé. Specifikum projektu spočívá ve skutečnosti, že se jedná o pojmy a distinkce sdílené mnoha tradicemi, což umožňuje dialog a vzájemné interakce jak různých přístupů k filosofii obecně, tak filosofických disciplín jako je logika, epistemologie, filosofie jazyka, filosofie matematiky a dalších.

Řešitelský tým

 • Petr Dvořák, PhD (hlavní řešitel, FLÚ AVČR)
 • doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD (spoluřešitel, FF UK)
 • prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr (pouze rok 2012, FLÚ AVČR)
 • Jan Palkoska, PhD (FF UK)
 • Marek Tomeček, PhD (FLÚ AVČR)
 • Mgr. Hynek Janoušek (FLÚ AVČR)
 • Mgr. Vít Punčochář (FF UK)
 • Mgr. Jindřich Černý (FF UK)

Dosud realizované výstupy

Konference

 • Logika, sémantika, dialektika: národní konference věnovaná pojetí logiky a sémantiky v rámci rozličných filosofických tradic (příspěvky: Dvořák, Kolman, Kvasz, Palkoska, Janoušek, organizace: Černý, Janoušek, Punčochář) Praha, Praha  28.4.2011-30.4.2011.

Monografie

Články cizojazyčné

 • Dvořák, P., "Self-evident Propositions in Late Scholasticism. The Case of "God exists", European Journal for Philosophy of Religion 5, 2012.
 • Kvasz, L., "Kant(s Philosophy of Geometry - On the Road to a Final Assessment, Philosophia Mathematica 19, 2011, s. 139-166.
 • Palkoska, J., "Proto-Humean Strains in Leibniz's Analysis of Causal Relation", Studia Leibnitiana, 2012.
 • Punčochář, V., "Some Modifications of Carnap's Modal Logic", Studia Logica, 2012.Pu Punčochář, Punč

V přípravě

 • H. Janoušek, V. Kolman (eds.), Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2011, ca 600 stran (v tisku, jedná se o soubor překladů původních textů, na němž se podíleli J. Černý, V. Punčochář, J. Mihálik, P. Ludvík, S. Nevrkla, J. Verner, M. Soutor a A. Lauschmannová)