Filosofie a divadlo

Srdečně zveme všechny středoškolské vyučující filosofie či společenskovědního základu na nový akreditovaný dvoudenní kurz zaměřený na využití dramatických metod ve výuce filosofie.

Termín: pátky 18. 10. a 22. 11. 2019, 10:00-17.30, nám, J. Palacha 2,  místnost č. 217

Cena: 1000 Kč (osvobozeno od DPH)

Přihlášku pošlete prosím do 20. 9. mailem Petře Šebešové.

Program:
1. den

  • Hraní rolí – ukázka z praxe (Mgr. Daniela Vejvodová)

  • Krom divadla je všechno faleš aneb fenomenologie činu v Sartrově filosofii - přednáška (Mgr. Tereza Matějčková, PhD.)

  • Filosofické divadlo – představení projektu (Mgr. Matěj Král, PhD.)

     

    2. den

  • Sókratés a obec - metoda strukturovaného dramatu v praxi (Mgr. Ondřej Kohout)

  • Sókratés, Platón a drama – přednáška (doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD.)

  • Sdílení zkušeností

 

Kurz navazuje na předchozí kurzy pro středoškolské učitele společenskovědního základu, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky, a vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie a religionistiky je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.
Dva na sebe navazující jednodenní semináře sestávají z několika samostatných bloků. Jádro kurzu budou tvořit prakticky zaměřené výstupy učitelů z praxe, které doplní několik přednášek odborníků. Po metodické stránce se účastníci seznámí s filosofickým divadlem, diskusí v rolích a využitím prvků dramatické výchovy ve výuce filosofie. Podmínkou absolvování kurzu je účast na obou seminářích a napsání stručné práce (zpracování aktuálního tématu na základě vlastní výukové praxe).

Cíle kurzu:
Kurz bude rozvíjet dovednost účastníků
• propojit dramatické prvky s prací s textem
• navázat ve výuce na zkušenost studentů a aktivně je zapojit do výuky
• zvolit pro svou výuku vhodné různorodé metody, které vedou studenty k samostatnému kritickému myšlení a které rozvíjí čtenářské, diskusní či vyjadřovací dovednosti studentů
• reflektovat a zhodnotit své pojetí výuky filosofie za pomoci výměny zkušeností a diskuse s ostatními účastníky a lektory

Obsah a struktura:
Kurz sestává ze 3 hlavních, prakticky zaměřených bloků, účastníci si některé aktivity přímo vyzkouší v roli studentů. Tyto bloky jsou doplněny přednáškami, společnými diskusemi a sdílením zkušeností. Účastníci dostanou materiály s dalšími ukázkami metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce.