Filosofie a divadlo

Na podzim 2019 připravujeme nový akreditovaný kurz pro středoškolské učitele  společenskovědního základu.

Termín: pátky, říjen a listopad 2019

Cena: 1000 Kč (osvobozeno od DPH)

 

Kurz navazuje na předchozí kurzy pro středoškolské učitele společenskovědního základu, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky, a vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie a religionistiky je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.
Dva na sebe navazující jednodenní semináře sestávají z několika samostatných bloků. Jádro kurzu budou tvořit prakticky zaměřené výstupy učitelů z praxe, které doplní několik přednášek odborníků. Po metodické stránce se účastníci seznámí s filosofickým divadlem, diskusí v rolích a využitím prvků dramatické výchovy ve výuce filosofie. Podmínkou absolvování kurzu je účast na obou seminářích a napsání stručné práce (zpracování aktuálního tématu na základě vlastní výukové praxe).

Cíle kurzu:
Kurz bude rozvíjet dovednost účastníků
• propojit dramatické prvky s prací s textem
• navázat ve výuce na zkušenost studentů a aktivně je zapojit do výuky
• zvolit pro svou výuku vhodné různorodé metody, které vedou studenty k samostatnému kritickému myšlení a které rozvíjí čtenářské, diskusní či vyjadřovací dovednosti studentů
• reflektovat a zhodnotit své pojetí výuky filosofie za pomoci výměny zkušeností a diskuse s ostatními účastníky a lektory

Obsah a struktura:
Kurz sestává ze 3 hlavních, prakticky zaměřených bloků, účastníci si některé aktivity přímo vyzkouší v roli studentů. Tyto bloky jsou doplněny přednáškami, společnými diskusemi a sdílením zkušeností. Účastníci dostanou materiály s dalšími ukázkami metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce.

Témata:

  • Filosofické divadlo – studenti na pódiu v roli vybraných filosofů diskutují o tom, co je skutečně důležité
  • Sókratés a obec – metoda strukturovaného dramatu
  • Diskuse v rolích – využití metody pro lepší pochopení filosofických textů
  • Filosofie a divadlo – přednášky k vybraným aspektům tohoto tématu

 

Program se ještě dále připravuje.