UNCE

Název

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice
University Centre for the Study of Ancient and Medieval Thought

Podpora

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE) 2012­-2017

Anotace

Cílem centra je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku. Z takto reflexivně pojatého vztahu k našemu duchovnímu dědictví vyplývá množství úkolů, které volají po celostním uchopení a zároveň po zahrnutí celé řady perspektiv a metod. Cílem projektu je proto spojit různé tradice a přístupy, které se příliš často chápou jako distinktní: filosofii a theologii, patristiku a scholastiku, středověké a raně novověké myšlení, historická a systematická bádání, myšlenkové doktríny a filologické postupy. Právě a pouze v tomto smyslu je badatelský kolektiv interdisciplinární, tj. usiluje o zdravou tematickou a metodickou různorodost při zachování jasné vnitřní ucelenosti. To vyžaduje neomezovat svůj zájem pouze na „myšlení“ v úzkém slova smyslu, nýbrž zahrnout různorodé formy vědění, jakými jsou vedle filosofie a theologie také literatura, literární teorie, historická a srovnávací jazykověda, teorie překladu, biblistika či homiletika. Členy výzkumného týmu spojuje přesvědčení o nezbytnosti poznávat tyto klasické epochy a zpřítomňovat jejich dědictví v současnosti. To pochopitelně neznamená ztrátu schopnosti rozlišovat mezi přítomným a minulým ani lpění na starších pozicích, ale uvědomění si skutečnosti, že klasická tradice je duchovním útvarem, bez jehož důkladného poznání nemůžeme nikdy současnosti plně porozumět, a který tak může přispět k nutné reflexi a eventuální reformě naší moderní identity.

Členové týmu

Hlavní řešitelé projektu (senioři):

doc. MUDr. Štěpán Špinka Ph.D. (FF)
prof. Lenka Karfíková Ph.D. (ETF)
prof. Karel Thein Ph.D. (FF)

Řešitelský tým (junioři):

Olga Navrátilová (ETF, od 2014)
Ján Bakyta (FF, od 2015)
Vyacheslav Lytvynenko (ETF, od 2015)
Ivan Prchlík (FF, od 2015)
Tereza Matějčková (FF, od 2016)
Milan Žonca (FF, od 2016)
Michal Ctibor (FF, od 2016)
Jan Dientsbier (FHS, od 2016)
Martin Pehal (FF, od 2017)

Bývalí juniorští členové:

Jan Palkoska (FF, 2012–13)
Martin Bažil (FF, 2012–14)
Jakub Jirsa (FF, 2012–14)
Václav Němec (FF, 2012–14)
Lucie Pultrová (FF, 2012–14)
Lucie Doležalová (FHS, 2012–15)
Jakub Jinek (FF, 2012–15)
Tabita Landová (ETF, 2012–15)
Jiří Pavlík (HTF, 2012–15)
Martin Ritter (FF, 2012–15)
Milan Lyčka (FF, 2012–16)
Lukáš Novák (FF, 2012–16)

Projektové semináře

1. projektový seminář (28.6.2012)

Jakub Jirsa: Závist (a její absence) v nejlepším státě: sonda do argumentu Platónovy Ústavy.
Lucie Doležalová: „O seznamech“ od Homéra po středověk.
Milan Lyčka: Maimonidovo pojetí profétismu.
Martin Ritter: Patočkův negativní platonismus a status obecnin.

2. projektový seminář (26.11.2012)

Jakub Jinek: Obec bez „zřízení“, občan bez ctnosti: Aristoteles o vztahu obce, občana a zřízení.
Václav Němec: Pojem bytí v Tomášově O jsoucnu a bytnosti a jeho možné zdroje.
Tabita Landová: Teologické předpoklady liturgie Jednoty bratrské.

3. projektový seminář (7.1.2013)

Lucie Pultrová: Varro, De lingua latina.
Jiří Pavlík: Otázka žánru v křesťanské antice: Jan Chrysostomos, Ad eos, qui scandalizati sunt – traktát, apologie, nebo útěcha?
Lukáš Novák: Můžeme mluvit o tom, co není? Possibilismus a aktualismus ve scholastice a analytické filosofii.
Jan Palkoska: Humova kritika Sexta Empirika.

4. projektový seminář (19.6.2013)

Martin Riiter: Patočkovo a Platónovo pojetí celku člověka: zdánlivé podobnosti a zdánlivé rozdíly.
Jakub Jirsa: To ergon tú anthrópú: pokus o rekonstrukci a obhajobu argumentu v Nikomachově Etice I.7.
Milan Lyčka: Maimonides a problém stvořenosti světa.
Lucie Doležalová: Velislavova Bible v kontextu středověkých biblických převyprávění.

5. projektový seminář (13.1.2014)

Jakub Jinek: Die Dynamik der Tugend in Platons Nomoi.
Marion Hauck: Dynamis und Soteria in Pseudo-Aristoteles’ De mundo.
Martin Bažil: Zwei unterschiedliche Konzeptionen des Cento-Textes bei Ausonius und Proba.
Václav Němec: Gibt es eine „ontologische Differenz“ zwischen dem Sein und dem Seienden bei Boethius.

6. projektový seminář (24.6.2014)

Lucie Pultrová: K fonetické povaze latinského r.
Jiří Pavlík: Úvod do Skutků apoštolů dle Jana Chrýsostoma: In Acta apostolorum, hom. I.
Tabita Landová: Vady kazatelů. Problémy kázání v pohledu bratrské a současné homiletiky.
Jan Palkoska: Představivost v matematickém poznání u Descarta.

7. projektový seminář (13.1.2015)

Lucie Doležalová: Multilingvalismus v pozdně středověkých rukopisech z českých zemí.
Lukáš Novák: Suárezova neuchopitelná teorie vztahu.
Olga Navrátilová: Obraz antické obce v Hegelově filosofii.
Martin Ritter: Duše (v) pohybu: Péče o duši v kontextu nauky o pohybech existence.

8. projektový seminář (26.6.2015)

Jakub Jirsa: Ergon, theória, energeia.
Ivan Prchlík: Vraždění neviňátek v Saturnaliích a otázka náboženského přesvědčení Macrobiova.
Ján Bakyta: Císařská triumfální titulatura 6. století.
Václav Němec: Esence a bytí: Tomáš Akvinský, Avicenna a jedna alternativní novoplatónská tradice.

9. projektový seminář (21.1.2016)

Vyacheslav Lytvynenko: Athanasius’ Orationes Contra Arianos in the Old Slavonic Translation.
Milan Lyčka: Saadja Gaon (882–942) a jeho hledání jistoty.
Lukáš Novák: Doctrina de connotatis v barokně-scholastické diskusi.
Jan Palkoska: „A priori“ v aristotelské tradici a u Descarta.

10. projektový seminář (29.6.2016)

Michal Ctibor: Poznámky k epikúrejské epistémologii
(koreferát Ivan Prchlík).
Jan Dientsbier: Před středověkým obrazem: hledání neikonologických dějin středověkého umění (koreferát Martin Pehal).
Milan Žonca: Útok na pražské Židy r. 1389 v kontextu paschální a eucharistické zbožnosti (koreferát Milan Lyčka).
Tereza Matějčková: Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku
(koreferát Olga Navrátilová).

11. projektový seminář (12.1.2017)

Martin Pehal: Ženský princip a staroegyptské vlivy v rané gnósi
(koreferát Václav Němec).
Ján Bakyta: Prokopios z Kaisareie – pramen Kyrilla ze Skythopole?
(koreferát Ivan Prchlík).
Olga Navrátilová: Správnost vůle u Anselma a Kanta
(koreferát Tereza Matějčková).
Martin Ritter: Přestavba duše pohybem. K Patočkově péči o duši
(koreferát Jan Palkoska).

 

Přednášky zahraničních odborníků

Assist. Prof. George Karamanolis, Dr. (University of Crete, Rethymno):

"The Philosophy of Early Christianity (From Justin to Gregory of Nyssa)."

Friday (11.1.2013): The Christian Conception of Philosophy (10,00-11,30), Physics and Metaphysics. First Principles and the Question of Cosmogony (13,00-14,30), Logic and Theory of Knowledge (15,00-16,30).

Saturday (12.1.2013): Free Will and Divine Providence (10,00-11,30), Psychology. The Soul-Body Relation (13,00-14,30), Ethics and Politics (15,00-16,30).

 

prof. Garth Fowden, Dr.
Research Director of the Institute of Historical Research (Department of Greek and Roman Antiquity, Athens)
Sultan Qaboos Professor of Abrahamic Faiths (University of Cambridge)

"A Greek Sheikh in Paris and Qom: Reflections on Philosophical Islam"

(reflexe arabských a latinských překladů Plotína a Procla a jejich různých, překvapivě souběžných osudů v Íránu a na latinském Západě).