Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

Podpora

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE) 2012­-2017

Anotace

Cílem centra je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku. Z takto reflexivně pojatého vztahu k našemu duchovnímu dědictví vyplývá množství úkolů, které volají po celostním uchopení a zároveň po zahrnutí celé řady perspektiv a metod. Cílem projektu bude proto spojit různé tradice a přístupy, které se příliš často chápou jako distinktní: filosofii a theologii, patristiku a scholastiku, středověké a raně novověké myšlení, historická a systematická bádání, myšlenkové doktríny a filologické postupy. Právě a pouze v tomto smyslu chce být badatelský kolektiv interdisciplinární, tj. usilovat o zdravou tematickou a metodickou různorodost při zachování jasné vnitřní ucelenosti. To vyžaduje neomezovat svůj zájem pouze na „myšlení“ v úzkém slova smyslu, nýbrž zahrnout různorodé formy vědění, jakými jsou vedle filosofie a theologie také literatura, literární teorie, historická a srovnávací jazykověda, teorie překladu, biblistika či homiletika. Členy výzkumného týmu spojuje přesvědčení o nezbytnosti poznávat tyto klasické epochy a zpřítomňovat jejich dědictví v současnosti. To pochopitelně neznamená ztrátu schopnosti rozlišovat mezi přítomným a minulým ani lpění na starších pozicích, ale uvědomění si skutečnosti, že klasická tradice je duchovním útvarem, bez jehož důkladného poznání nemůžeme nikdy současnosti plně porozumět, a který tak může přispět k nutné reflexi a eventuální reformě naší moderní identity.

Členové týmu

Hlavní řešitelé projektu:

1) doc. MUDr. Štěpán Špinka Ph.D. (FF)
2) prof. Lenka Karfíková Ph.D. (ETF)
3) doc. Karel Thein Ph.D. (FF)

Řešitelský tým:

Lucie Pultrová (FF)
Milan Lyčka (FF)
Lucie Doležalová (FHS)
Lukáš Novák (FF)
Václav Němec (FF)
Martin Ritter (FF)
Jakub Jirsa (FF)
Jakub Jinek (FF)
Tabita Landová (ETF)
Jiří Pavlík (HTF)
Jan Palkoska (FF)