Vybrané problémy současné filosofie a religionistiky

Na podzim 2018 jsme připravili nový akreditovaný kurz pro středoškolské učitele  společenskovědního základu.

Termín: 13. 10. a 24. 11. 2018, 10:00-17.30

Cena: 1000 Kč (osvobozeno od DPH)

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím do 15. 9. emailem Petře Šebešové.

 

Kurz navazuje na předchozí kurzy pro středoškolské učitele společenskovědního základu, pořádané Ústavem filosofie a religionistiky, a vychází z předpokladu, že cílem výuky filosofie a religionistiky je především vést studenty k samostatnému kritickému myšlení a tříbit dovednosti jasně formulovat myšlenky, věcně argumentovat, diskutovat a číst s porozuměním i obtížnější texty.
Dva na sebe navazující jednodenní semináře sestávají z několika různých tematických bloků, které tvoří jak odborná přednáška, tak ukázky konkrétních aktivit do výuky. Všechna témata budou zasazena do kontextu aktuálního filosofického či religionistického bádání. Po metodické stránce se účastníci seznámí s problémovou výukou, myšlenkovým experimentem, interaktivním pojetím referátů či projektovou výukou (tvorba sborníku…). Podmínkou absolvování kurzu je účast na obou dnech kurzu a napsání stručné práce (zpracování aktuálního tématu na základě vlastní výukové praxe).

Cíle kurzu:
Kurz bude rozvíjet dovednost účastníků
• zasadit vybrané filosofické problémy do širšího a aktuálního filosofického kontextu
• navázat ve výuce na zkušenost studentů a aktivně je zapojit do výuky
• zvolit pro svou výuku vhodné různorodé metody, které vedou studenty k samostatnému kritickému myšlení a které rozvíjí čtenářské, diskusní či vyjadřovací dovednosti studentů
• reflektovat a zhodnotit své pojetí výuky filosofie za pomoci výměny zkušeností a diskuse s ostatními účastníky a lektory

Obsah a struktura:
Kurz sestává z 5 hlavních bloků, které vytvořili a vedou vždy dva lektoři – odborník z Ústavu filosofie a religionistiky a středoškolský učitel či didaktik filosofie. Účastníci si některé aktivity přímo vyzkouší v roli studentů. Tyto bloky jsou doplněny společnými diskusemi a sdílením zkušeností. Účastníci dostanou materiály s  ukázkami metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce.

Témata:
•    Různé přístupy k etice na příkladu etiky sexuality
•    Vědomí a možnosti jeho poznání v kontextu současné filosofie a přírodních věd
•    Násilí a identita
•    Definování náboženství v současné religionistice
•    Nová náboženství  a sekty
(Drobná změna programu vyhrazena.)

Odborní lektoři: doc. Jakub Čapek, PhD., doc. James Hill, PhD., doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD., doc. Radek Chlup, PhD.

Metodičtí lektoři: Mgr. Matěj Král, PhD., Mgr. Daniela Vejvodová, Mgr. Petra Šebešová, PhD.