Klasifikace fondu a struktura signatur

A – SLOVNÍKY A 1  akademické a encyklopedické slovníky
A 2  světové jazyky A2.1  čeština
A2.2  angličtina
A2.3  němčina
A2.4  francouzština
A2.5  italština
A2.6  španělština
A2.7  ruština
A 3  pramenné jazyky A3.1  latina
A3.1.1  slovníky
A3.1.2  gramatiky
A3.2  stará řečtina
A3.2.1  slovníky
A3.2.2  gramatiky
A3.3  hebrejština a  aramejština
A3.3.1  slovníky
A3.3.2  gramatiky
A3.4.0  arabština
A3.4  mezopotámské jazyky
A3.5  egyptština a  koptština
A3.6  stará severština
A3.7  stará irština
A3.8  chetitština
A3.9  indické jazyky
A3.10  sinotibetské jazyky
A3.11  etruština
B – FILOSOFIE: ÚVODY, DĚJINY, VYBRANÉ OBORY B 0  filosofické slovníky, encyklopedie
B 1  úvody, průvodce, příručky
B 2  obecné dějiny filosofie, přehledy
B 3  VYBRANÉ FILOSOFICKÉ OBORY B 3.1  etika
B 3.2  estetika
B 3.3  logika
B 3.4  filosofie mysli
B 3.5  filosofie vědy a teorie evoluce
B 3.6  filosofie práva
B 3.7  politická filosofie
B 3.8  zvířata a rostliny
B 3.9  filosofie jazyka
B 3.10  epistemologie
B 3.11  metafyzika
B 3.12  filosofie dějin
B 3.13  didaktika filosofie
C – ANTIKA C 0  slovníky, encyklopedie, příručky
C 1  autoři
C 2  dějiny, školy a obory C 2.0  dějiny filosofie
C 2.1  presokratici
C 2.2  platonismus
C 2.3  novoplatonismus
C 2.4  aristotelismus
C 2.5  stoicismus
C 2.6  epikureismus
C 2.7  skepticismus
C 2.8  sokratici a kynici
C 2.9  helénistická filosofie
C 2.10  řecké náboženství
C 2.11  římská náboženství
C 2.12  umění
C 2.13  historie
C 2.14  varia
C 2.15  gnose
C 2.16  egejské civilizace
D – STŘEDOVĚKÁ A RENESANČNÍ FILOSOFIE D 0  obecné přehledy
D 1  patristika – autoři (1-opera omnia, 2-edice jednotl. děl, 3-překlady)
D 1.0  monografie a sekundární díla nepřiřaditelná k 1 autorovi
D 2  středověk latinský a řecký
D 3  středověk arabský a židovský
D 4  renesance
E – NOVOVĚKÁ FILOSOFIE E 0  obecné přehledy
E 1  racionalismus
E 2  empirismus
E 3  filosofie přírody a morálky 17./18. století
E 3.1  neoepikureismus, neoskepticisimus,  neostoicismus
E 3.2  kosmologie 17. století
E 3.3  francouzský materialismus, Encyklopedie
E 4  politická filosofie 17./18. století
E 4.1  filosofové společenské smlouvy/přirozeného práva
E 4.2  Revoluce
F – FILOSOFIE 19. STOLETÍ F 0  obecné přehledy, úvody, příručky
F 1  Kant a německý idealismus
F 2  filosofie života/vůle a hermeneutika
F 2.1  Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Maine de Biran
F 2.2  hermeneutika (Dilthey, Schleiermacher)
F 3  positivismus
F 3.1  Comte; Mill
F 3.2  rakouský positivismus a deskriptivní psychologie
F 4  politická filosofie 19. století
F 4.1  utilitarismus, liberalismus
F 4.2  utopický socialismus a marxismus
G – FILOSOFIE 20. a 21. STOLETÍ G 0  úvody a souborné dějiny filosofie 20. a 21. století
G 1  kontinentální filosofická tradice
G 1.0  obecné přehledy, dějiny
G 1.1  Francie
G 1.1.1  francouzská filosofie
G 1.1.2  francouzská epistemologie
G 1.1.3  francouzská fenomenologie a existencialismus
G 1.1.4  francouzský marxismus
G 1.1.5  strukturalismus/poststrukturalismus
G 1.2 Německo
G 1.2.0  obecné přehledy a dějiny
G 1.2.1  novokantovství
G 1.2.2  německá fenomenologie
G 1.2.3  existencialismus/antropologie/varia
G 1.2.4  hermeneutika
G 1.3 Ostatní země
G1.3.1  fenomenologie
G 2  analytická filosofie a pragmatismus
G 2.0  obecné přehledy, dějiny
G 2.1  pragmatismus
G 2.1.0  obecné přehledy a dějiny
G 2.1  James, Peirce, Dewey, Mead, Rorty
G 2.2  analytická filosofie
G 2.2.0  obecné přehledy a dějiny
G 2.2.1  klasická analytická filosfie
G 2.2.2  postanalytická filosofie
G 2.2.3  filosofie přirozeného jazyka
G 2.2.4  filosofie mysli
G 2.2.5  epistemologie a filosofie vědy
G 3  praktická filosofie 20. a 21. století
G 3.0  obecné přehledy a dějiny
G 3.1  kritická teorie/marxismus (nefrancouzský)
G 3.2  anglosaská praktická filosofie
G 3.3  konzervativní politické myšlení
G 4  ostatní
G 4.1  italská filosofie 20. a 21. století
G 4.3  ruská filosofie 20. a 21. století
G 4.4 americká filosofie 20. a 21. století
G 5  speciální řady
G 5.1  phenomenologica
G 5.2  studia phenomenologica
H – FILOSOFIE NA ÚZEMÍ

ČECH A SLOVENSKA

H 1  doba před 1. republikou
H 2  období po vzniku 1. republiky
CH – JINÉ VĚDY CH 1  přírodní vědy
CH 2  psychologie
CH 3  sociologie, antropologie, etnografie
CH 4  ekologie, životní prostředí
CH 5  kultura, umění, média, vzdělání
CH 6  informační věda, bibliografie
CH 7  gender studies
I – RELIGIONISTIKA: ÚVODY, DĚJINY, VYBRANÉ OBORY I 1  slovníky, encyklopedie, příručky
I 2  úvody
I 3  dějiny náboženství
I 4  dějiny oboru, metodologie
I 5  komparativní religionistika
I 6  antropologie náboženství
I 7  sociologie náboženství
I 8  psychologie náboženství
I 9  fenomenologie náboženství
I 10  filosofie náboženství
I 11  varia
I 12  náboženství a gender studies
J – PRAVĚKÁ A KMENOVÁ NÁBOŽENSTVÍ J 0  příručky, obecné přehledy, souhrnné práce
J 1  pravěká náboženství a šamanismus
J 2  Asie
J 3  Afrika
J 4  Amerika
J 5  Austrálie a Oceánie
K – STAROVĚKÁ NÁBOŽENSTVÍ

(Řekové viz C 2.10,

Římané viz C 2.11)

K 0  obecné přehledy, dějiny
K 1  Evropa K 1.0  příručky, obecné přehledy, souhrnné práce
K 1.1  Thrákové
K 1.2  Keltové
K 1.3  Germáni
K 1.4  Slovani
K 1.5  Baltové
K 1.6  Ugrofínové a Laponci
K 2  Blízký východ a severní Afrika K 2.0  příručky, obecné přehledy, souhrnné práce
K 2.1  Egypt
K 2.2  Mezopotámie
K 2.3  Syropalestina a punská Afrika
K 2.4  Malá Asie
K 2.5  Arábie
K 2.6  Írán
K 2.7  srovnávací studie
K 3  předkolumbovská Amerika
K 4  ostatní starověká náboženství
L – JUDAISMUS L 0  příručky
L 1  dějiny
L 2  Bible (Starý Zákon)
L 3  Mišna a Talmud
L 4  filosofie a reflexe judaismu
L 5  mystika
L 6  liturgie
L 7  náboženská praxe
L 8  varia
M – KŘESŤANSTVÍ M 0  příručky, slovníky, encyklopedie
M 1 (Nový Zákon)  biblistika M 1.1  Bible
M 1.2  biblické slovníky
M 1.3  biblické komentáře
M 2  Ježíš, christologie
M 3  církevní dějiny
M 4  ekumenismus, křesťanské církve a jejich vzájemné vztahy
M 5  významné postavy křesťanství
M 6  systematická teologie, dogmatika
M 7  křesťanská etika, morální teologie
M 8  křesťanské sociální myšlení, křesťanství a politika
M 9  křesťanská spiritualita, mystika
M 10  liturgie, svátosti
M 11  kritika křesťanství
M 12  medievistika
N – ISLÁM N 0  příručky, slovníky, encyklopedie
N 1  dějiny
N 2  Korán a další díla klasického islámu
N 3  regionální islámská problematika
N 4  islámská filosofie a mystika
N 5  moderní islám (včetně islamismu, fundamentalismu apod.)
N 6  varia
P – INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ P 0  příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)
P 1  Indie (obecné přehledy, kulturní dějiny, historie)
P 2  džinismus
P 3  hinduismus (úvody, přehledy, mytologie, dharmašástry)
P 4  védismus (samhity, bráhmany, áranjaky, védánga)
P 5  upanišady
P 6  eposy P 6.1  Rámájana
P 6.2  Mahábhárata
P 6.3  Bhagavadgítá
P 7  purány
P 8  višnuismus
P 9  šivaismus P 9.1  šivaismus kašmírský
P 10  šaktismus, tantrismus, jóga
P 11  bhakti a santové
P 12  sikhismus
P 13  neohinduismus
P 14  filosofie
P 15  antropologie, sociologie (lidový hinduism., kmenová náb. kastovní systém)
P 16  rituály, svátky, poutě
P 17  umění a architektura
P 18  literatura (dějiny, čítanky, nenáboženská literatura)
P 19  varia
P 20  náboženství Nepálu
Q – BUDDHISMUS Q 0  příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)
Q 1  obecné přehledy, dějiny, čítanky
Q 2  Buddha
Q 3  Pálijský kánon
Q 4  raný buddhismus
Q 5  mahájánový buddhismus Q 5.1  tantrický buddhismus indický
Q 6  tibetský buddhismus
Q 7  théravádový buddhismus (Šrí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža)
Q 8  buddhismus východní Asie (Čína, Korea, Japonsko, Vietnam)
Q 9  buddhistická praxe
Q 10  varia
R – NÁBOŽENSTVÍ VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE R 0  obecné přehledy a příručky (slovníky, encyklopedie,  bibliografie)
R 1  konfucianismus
R 2  taoismus
R 3  japonská náboženství R3.1  šintoismus
R 4  korejská náboženství (šamanismus, lidové náb.,  křesťanství…)
R 5  animismus
R 6  varia
S – NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ S 0  příručky
S 1  dějiny
S 2  texty
Úvod > Knihovna > Klasifikace fondu a struktura signatur