Kombinované studium

Studenti kombinovaného studia skládají zkoušku z Filosofie ve společném základu písemnou formou.

Do SIS si zapisují předmět ASZFS0007 – filozofie (kombinované studium).

Předpokladem úspěšného vykonání zkoušky je prostudování níže uvedené primární a sekundární literatury. Zkouška se koná formou klauzurní písemné práce: studenti obdrží otázku vztahující se k předepsané literatuře a ve stanoveném čase 90 minut o ní bez použití rukopisných, tištěných, elektronických či telekomunikačních pomůcek pojednají v rozsahu jedné strany formátu A4.

V případě technických obtíží se obraťte osobně či e-mailem na paní Evu Mokrejšovou.

Výsledky budou zapsány do elektronického IS nejpozději do 14 dnů po termínu a zapisovat do indexu je bude Dr. phil. habil. JIndřich Karásek ve svých konzultačních hodinách.

Literatura

I. Primární texty

PLATÓN: Faidón, přeložil František NOVOTNÝ. 6., oprav. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005, 107 s. ISBN 80-7298-158-7. Též: 4., oprav. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000, 105 s. ISBN 80-86005-26-7. Též: 3. vyd. Praha: ISE, 1994, 104 s. ISBN 80-85241-36-6. Též in: PLATÓN. Euthyfrón; Obrana Sókrata; Kritón; Faidón; Kratylos; Theaitétos; Sofistés; Politikos. Vyd. 1 (v tomto souboru), Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 81–160. Platónovy spisy, 1. ISBN 80-7298-062-9.

ARISTOTELÉS: Politika. Kniha I. Přeložil Antonín KŘÍŽ. 3. vyd. Praha: Rezek, 2009. ISBN 978-80-86027-30-2. Též: 2. vyd. Praha: Rezek, 1998, s. 37–64. ISBN 80-86027-10-4. Jiný překlad: ARISTOTELÉS. Politika I : řecko–česky. Přeložil Milan MRÁZ. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5.

DESCARTES, RenéMeditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii. Přeložili Petr GLOMBÍČEK a Tomáš MARVAN. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2010, 127 s. ISBN 978-80-7298-427-5. Též: 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2001, 127 s. ISBN 80-7298-036-X. Též in: DESCARTES, René. Meditace o první filosofii; Námitky a autorovy odpovědi. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 7–80. ISBN 80-7298-084-X.

HUME, David: Zkoumání o lidském rozumu, oddíly I-VII a XII, přel. J. Moural, Vyd. v tomto překl. 1. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0. V jiném překladu: HUME, David. Zkoumání lidského rozumu. Kapitoly 1–7 a 12. Přeložil Vojtěch GAJA. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. Též: Praha: SPN, 1971.

II. Sekundární literatura

HARE, Richard Mervyn, Julian BARNES a Henry CHADWICK. Zakladatelé myšlení: Platón, Aristotelés, Augustinus. Přeložil Karel BERKA. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1994, 315 s. ISBN 80-205-0363-3.

RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie I, Od Francise Bacona po Spinozu. Kap. III: René Descartes. Přeložil Jindřich KARÁSEK. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 62–118. ISBN 80-7298-039-4.

RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie II, Od Newtona po Rousseaua. Kap. IX: David Hume. Přeložil Jindřich KARÁSEK. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 397–443. ISBN 80-7298-109-9.

Úvod > Neoborové studium > Bakaláři > Kombinované studium