Doktorandi

Zkouška z filosofie v doktorském studiu

Atest z filosofie pro neoborové studenty doktorského studia na FF UK má podobu písemné práce v rozsahu 15-25 normostran. Práce musí obsahově i formálně dosahovat doktorské úrovně, ideálně by měla dosahovat úrovně běžné ve vědeckých periodicích.

Práci lze psát v češtině či slovenštině, němčině, angličtině, francouzštině či v italštině.

Téma práce je nutné konzultovat jak se školitelem, tak také s kontaktní osobou na Ústavu filosofie a religionistiky.

Atest zajišťuje Jakub Jirsa.

Prosíme doktorandy, aby se obrátili na Jakuba Jirsu a ve své první zprávě již zmínili, v jakém jazyce plánují práci psát a zda již mají představu o vhodném tématu.

Po první konzultaci s Jakubem Jirsou sepíše doktorand kratší anotaci (tj. cca jednu normostranu textu) vč. orientačního seznamu literatury. Na základě anotace doporučí garant vhodného konzultanta z Ústavu filosofie a religionistiky, pod jehož vedením doktorand práci dovede do finální podoby.

Doporučujeme, aby se doktorandi hlásili nejpozději do konce února akademického roku, v němž plánují získat atest.

Podmínkou pro získání zápočtu je zaslání první verze rukopisu konzultantovi tak, aby dotyčný mohl text opoznámkovat, případně autora upozornit na možné nedostatky. Práce, které autor nezkonzultuje, nebudou postoupeny do posudkového řízení. Doporučujeme, aby doktorandi první verzi rukopisu konzultovali nejpozději v dubnu roku 2024.

Doktorand zašle výsledný text na emailovou adresu jakub.jirsa@ff.cuni.cz; tištěný exemplář není třeba. Hodnotit jej bude přidělený konzultant a v případě jeho negativního posudku ještě další akademik z ÚFaRu. Posudky budou zaslány doktorandovi a školiteli.

Práce doporučené konzultantem k odevzdání je možné zasílat v průběhu celého akademického roku 2023/2024. Závazný deadline je stanoven na 31. května. Upozorňujeme, že práce odevzdané po tomto datu budou hodnoceny v akademickém roce 2024/2025.

Každá písemná práce musí obsahovat:

  • jméno a titul(y) studenta
  • jméno a titul(y) školitele
  • e-mail doktoranda
  • e-mail školitele
  • seznam použité literatury
  • standardní poznámkový aparát
  • korektně, tj. především jednotně aplikovanou citační normu (autor si ji zvolí sám podle obvyklých postupů ve svém oboru)
  • stručné résumé práce (5–7 řádek) ve stejném jazyce, v němž je práce napsána

Uznání zkoušky:
Studenti, kteří složili státní zkoušku z oboru filosofie v bakalářském či magisterském programu, mohou požádat o její uznání jako ekvivalentu zkoušky v programu doktorském.

 

Úvod > Neoborové studium > Doktorandi