Dalibor Antalík

doc. Dalibor Antalík, Dr.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

 • Náboženství starověkého Předního východu, předžidovské a předislámské náboženské tradice starověkých Semitů
 • Srovnávací religionistika

Curriculum vitæ

 • 1991 – Mgr., ETF UK v Praze
 • 1995 – 1997 – asistent v ÚFaR FF UK v Praze
 • 1997 – Dr., ETF UK v Praze
 • 1997 – 2006 – odborný asistent v ÚFaR FF UK v Praze
 • 2006 – 2010 – zástupce ředitele ÚFaR FF UK v Praze pro obor religionistika
 • 2006 – Doc., ETF UK v Praze
 • 2006 – dosud – docent v ÚFaR FF UK v Praze

Publikace

Monografie

 • Antalík, Dalibor, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Praha: Oikúmené, 2005, 232 s.
 • Mynářová, Jana – Dušek, Jan – Čech, Pavel – Antalík, Dalibor, Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty. Praha: Oikúmené, 2013. 190 s.
 • Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Dušek, Jan, Na stezkách domu Baalova: Náboženské texty literární a kultické. Praha: Oikúmené, 2014. 350 s.
 • Čech, Pavel – Mynářová, Jana, – Antalík, Dalibor – Dušek, Jan, Jak je psáno: Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty. Praha: Oikúmené, 2014. 240 s.
 • Dušek, Jan – Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana, Jako pták v kleci: Epigrafické památky starověké Levanty. Praha: Oikúmené, 2014. 290 s.

Články v periodikách

 • Le canon de l’Ancien Testament et Proche-Orient Ancien, in: Religio 3/1, 1995, s. 61-78.
 • Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele, in: Religio 4/2, 1996, s. 127‑138.
 • Pořádání světa a tančící Moudrost, in: Teologická reflexe 3/2, 1997, s. 115‑132.
 • O posvátných místech a kněžích v Eble, in: Hieron 3, 1998, s. 24‑37.
 • Poušť: Realita a symbol v náboženské zkušenosti severozápadních Semitů, in: Hieron 4‑5, 1999‑2000, s. 12‑18.
 • Orákula v aramejských a zajordánských nápisech (9. a 8. st. př. Kr.), in: Theologická revue 71/4, 2000, s. 378‑391.
 • Magica Cananea: Zaříkání, zlořečení a dobrořečení v předhelénistické Syropalestině, in: Religio 9/1, 2001, s. 3‑24.
 • Pohřební rituál ve starověké Syropalestině, in: Religio 10/2, 2002, s. 171‑188.
 • Předbiblické sapienciální tradice severozápadních Semitů, in: Teologický sborník 8/4, 2002, s. 3‑13.
 • Strom jako symbol božského života a vědění ve starověké Mezopotámii a Syropalestině, in: Souvislosti 16/4, 2005, s. 130‑139.
 • Milkjaton – foinický král a válečník na Kypru, in: Nový Orient 63/1, 2008, s. 19‑22.
 • „Kéž božstvo přijme tvou oběť!“: O alimentárních obětech v předhelénistické Sýrii, in: Pantheon 6/2, 2011, s. 61-74.
 • Kult božských soch a průvodiče mezilidské komunikace ve starosemitských civilizacích“, Lidé města 14/1, 2012, s. 3-16.

Články v kolektivních dílech

 • Starozákonní mudrosloví a možnost dialogu, in: Milan Balabán (ed.), Logos a svět: Sborník k sedmdesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, Praha: Oikúmené, 1997, s. 19‑36.
 • Proměny kultu předků v náboženství Izraele, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (ed.), Žité a normativní náboženství, Brno: Masarykova Univerzita – Bratislava: Chronos, 1999, s. 56‑69.
 • O kenaanské «sakrální prostituci» aneb o dějinách jednoho mýtu, in: Jiří Hoblík (ed.), «Pouštěj svůj chléb po vodě…»: Sborník pro Milana Balabána, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 66‑93.
 • Teologie náboženství v soudobém protestantismu: Na pomezí exkluzivismu a pluralismu, in: Ján Komorovský (ed.), Religionistika a teológia náboženstiev: Zborník z vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (Bratislava, 16 októbra 1997), Bratislava: Univerzita Komenského, 1999, s. 85‑92.
 • Neodruidismus a fascinace Kelty v České republice a v zahraničí, in: Zdeněk R. Nešpor (ed.), Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 75‑90.
 • Pojetí božství v předhelénistické Mezopotámii, in: Radek Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2004, s. 9‑30.
 • Obraz boha – stvořitele v předhelénistické Sýrii, in: Lukáš Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova V: Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia, konaného v Plzni dne 10. února 2005, Plzeň: FF ZČU v Plzni, Katedra blízkovýchodních studií, 2006, s. 7‑17.
 • Divinace v předhelénistické Sýrii, in: Tomáš Vítek – Jiří Starý – Dalibor Antalík (ed.), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2006, s. 77‑100.
 • Královská ideologie v předhelénistické Sýrii, in: Lukáš Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII: Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 14.‑15. února 2008, Plzeň: FF ZČU v Plzni, Katedra antropologických a historických věd, Centrum blízkovýchodních studií, 2008, s. 7‑26.
 • Mudrosloví starověké Sýrie, in: Dalibor Antalík – Jiří Starý – Tomáš Vítek (ed.), Mudrosloví v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2009, s. 53‑77.
 • Na příkaz Šamaše: O právu, zákonech a soudnictví starověké Mezopotámie, in: Dalibor Antalík – Jiří Starý – Tomáš Vítek (ed.), Zákon a právo v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2010, s. 131‑160.
 • Mynářová, Jana – Antalík, Dalibor, Churritské písemnictví, in: Jana Mynářová – Jan Dušek – Pavel Čech – Dalibor Antalík (ed.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: Oikúmené, 2011, s. 205-238.
 • Foinické písemnictví, in: Jana Mynářová – Jan Dušek – Pavel Čech – Dalibor Antalík (ed.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: Oikúmené, 2011, s. 317‑365.

Knižní recenze

 • Břetislav Horyna: Úvod do religionistiky, in: Religio 2/2, 1994, s. 189‑191.
 • Mircea Eliade – Raffaele Pettazzoni: L’histoire des religions a-t-elle un sens? Correspondance 1926-1959, in: Religio 3/2, 1995, s. 207-208.
 • Georges Dumézil: Le roman des jumeaux et autres essais: Vingt-cinq esquisses de mythologie (76‑100), in: Religio 3/2, 1995, s. 208-210.
 • Erik Reenberg Sand – Jørgen Podemann Sørensen (eds.): Comparative Studies in History of Religions: Their Aim, Scope, and Validity, in: Religio 10/2, 2002, s. 297‑299.
 • Jiří Prosecký – Blahoslav Hruška – Marek Rychtařík: Epos o Gilgamešovi, in: Teologie & Společnost 1/5, 2003, s. 46.
 • Ondřej Stehlík: Ugaritské náboženské texty – Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, in: Teologie & Společnost 2/5, 2004, s. 43‑44.

Editace kolektivních monografií

 • Vítek, Tomáš – Starý, Jiří – Antalík, Dalibor (ed.), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2006, 264 s.
 • Antalík, Dalibor– Starý, Jiří – Vítek, Tomáš (ed.), Mudrosloví v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2009, 208 s.
 • Antalík, Dalibor– Starý, Jiří – Vítek, Tomáš (ed.), Zákon a právo v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2010, 352 s.
 • Vítek, Tomáš – Starý, Jiří – Antalík, Dalibor (ed.), Řád a chaos v archaických kulturách, Praha: Herrmann & synové, 2010, 232 s.
 • Mynářová, Jana – Dušek, Jan – Čech, Pavel – Antalík, Dalibor (ed.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: Oikúmené, 2011, 830 s.

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Dalibor Antalík