Jakub Čapek

doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 222

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

 • německá a francouzská moderní filosofie, fenomenologie, hermeneutika

Curriculum vitae:

nar. 1972

 • 1987-1991: Střední průmyslová škola stavební Děčín, obor vodní stavby
 • 1991-1997: studium filosofie a historie na FFUK (1994-1995 na univ. ve Vídni)
 • 1997-2001: dokt. studium na FFUK v Praze, v Lille III a Paris X – Nanterre (doctorat en cotutelle)
 • 2001-2010 odborný asistent na ÚFaR
 • 2010 habilitace v oboru filosofie na FFUK
 • 2006 – 2011 zástupce ředitele ÚFaR pro filosofii
 • 2012 – 2015 ředitelem ÚFaR (koncepce rozvoje pro léta 2012-2014 ke stažení zde (doc))
 • 2018 – 2020 ředitelem ÚFaR (koncepce rozvoje ke stažení zde (docx))

od roku 1995 ženat, čtyři děti

Publikace

Monografie

Edice

 Studie v cizojazyčných časopisech a sbornících

Studie v českých časopisech a sbornících

 • Perspektiva a konečnost, in: J. Čapek, F. Fulínová (vyd.), Myšlení konečnosti. Pavlu Koubovi k 70. narozeninám, Karolinum, Praha 2023, ISBN 978-80-246-3172-1, s. 112-121.
 • Vyprávění mezi empatií a vraždou: Ian McEwan a jeho román Pokání, in:  Svět literatury. 2021, XXXI (64), 9-24. ISSN 0862-8440.
 •  Ber to s humorem : Camus a Nagel ve sporu o absurdno, in: Reflexe 2021 (61), 83-89. ISSN 2533-7637.
 • „Teologie je v jistém smyslu filosofií“. Ohlédnutí za Petrem Pokorným (1933-2020)in: Reflexe 57, s. 215-218.
 • Idea nekonečna a zkušenost proměny, in: O. Sikora, J. Sirovátka (vyd.), Lévinas v konfrontaci, OIKOYMENH, Praha 2019, s. 151-173.
 • Poznámka k Merleau-Pontyho textu „Vnímání druhého a dialog“, in: Reflexe 2019, 56, s. 139-142.
 • „Když socialitu poznáváme a vynášíme o ní soudy, je již dávno zde.“ Fenomenologická filozofie a sociologie, in: J. Mlynář, M. Paulíček, J. Šubrt (vyd.), Člověk v teoretické perspektivě společenských věd, Karolinum, Praha 2017, s. 115-123.
 • Mohou být emoce vnitřně morální? : Úvahy nad poslední knihou Anthony Steinbocka, in: Reflexe 2016, 51, s. 149-162.
 • Fenomenologie života. K nejnovějším úvahám Renauda Barbarase, in: Reflexe, 2015, 48, s. 83-102.
 • K možnosti hermeneutické etiky u Heideggera a Gadamera: zkušenost mezí a éthos otevřenosti, in: J. Čapek (vyd.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, s. 255-286.
 • Subjekt zvyku. Félix Ravaisson a fenomenologie zvyku, in: J. Frei, O. Švec (vyd.), Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Pavel Mervart, Praha 2015, s. 183-213.
 • Jednání a nároky. Odpověď Lence Karfíkové, in: Teologická reflexe 2011/2, s. 204-2012.
 • Mít tělo a být tělem : Analýza těla v Merleau-Pontyho Fenomenologii vnímání, in: Filosofický časopis 2011/7, s. 99-114.
 • Princip nedostatečného důvodu : Merleau-Ponty a teorie motivace, in: Filozofie Dnes, ISSN 1804-0969, roč. 2/2010, č. 1, s. 5-19.
 • Filosofická reflexe a reflexe víry, revue Salve 2010, Suppl. II, ISSN 1213-6301, s. 15-20.
 • Umělecké vyjádření jako paradigma promluvy. Merleau-Pontyho fenomenologie řeči, in: M. Vrabec, Filosofické reflexe umění, Togga, Praha 2010, s. 227-249, ISBN 978-80-87258-42-2.
 • Pravda a řeč. K pojetí pravdy u raného Heideggera, in Filosofický časopis, 2010, 58, 5, s. 664-673.
 • Příběh látky. Receptivita vnímání mezi empirismem a fenomenologií, in: Reflexe 2010/38, s. 35-61.
 • O povinnosti člověka vůči sobě samému : Patočka, Kant a Charta 77, in: Filosofický časopis, 2009, 57, 4, s. 491-506.
 • Liberalismus a melancholie. Pierre Manent a liberální pojem svobody, in: Reflexe, 2009, 36, s. 115-121.
 • Mezi kulturou a přírodou. K Sokolově kritice přirozenosti lidských práv, in: Vita activa, vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, vyd. J. Kružík, Praha 2006, s. 109-118.
 • Událost a nepředmětnost. K Hejdánkově filosofii dění, in: Reflexe, 2005, 28, s. 101-107.
 • Fenomenologie a dualismus. Problém jednání. Filosofický časopis, 2005, 53, 6, s. 865-876.
 • Martin Heidegger a nárok filosofické hermeneutiky, in: Pokorný, Petr et al. Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha: Vyšehrad, 2005, ISBN 80-7021-779-0, s. 306-318.
 •  Bergsonovo pojetí svobody. In Čapek, Jakub. Filosofie Henri Bergsona: Základní aspekty a problémy. Praha: OIKOYMENH, 2003, ISBN 80-7298-071-8, s. 65-90.
 • Henri Bergson na cestě ke skutečnému času. Filosofický časopis, 2002, 50, 2, s. 229-248.
 • Pojetí fenoménu u Eugena Finka. Reflexe, 2000, 21, s. 47-62.
 • Přítomnost a diference. Filosofický časopis, 1998, 46, 5, s. 741-752.

Recenzní studie

 • Film jako performativní filosofie (a etika). Robert Sinnerbrink, Cinematic Ethics. Exploring Ethical Experience through Film. Kino-ikon. 2021, 25 (2021), 2/51, s. 119-127.
 • Review of Time, memory, institution: Merleau-Ponty’s New Ontology of Self by David Morris and Kym Maclaren (eds.), Ohio University Press, 2015, in: Phenomenology and the Cognitive Sciences, 20407–416 (2021).
 • Hans-Georg Gadamer, Pravda a metoda, Reflexe, 2010/39, s. 115-121.
 • Buchbesprechung: G. Figal – Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie, Philosophischer Literaturanzeiger, Frankfurt 2008, 61, No. 1, s. 61-73. ISSN 0031-8175 (česká verze in: Reflexe, 2007, 33, s. 134-144).
 • Buchbesprechung: P. Kontos: L’action morale chez Aristote, in: Philosophischer Literaturanzeiger, Frankfurt 2006, 59, No. 2, s. 147-158. ISSN 0031-8175 (česká verze in: Reflexe, 2005/29, s. 139-147).
 • Peter Winch, Idea sociální vědy a její vztah k filosofii, Reflexe, 2005, 27, s. 127-132.
 • Pierre Aubenque, Rozumnost podle Aristotela, Reflexe, 2004, 25, s. 135-144.
 • Pavel Kouba, Smysl konečnosti, Reflexe, 2002, 23, s. 121-126.
 • Paul Ricoeur:  Myslet a věřit, Reflexe, 2001, 22.,  s. 8/1-8/8.

Překlady

 • M. Merleau-Ponty, Vnímání druhého a dialog, přel. J. Čapek, D. Matysová a J. Větrovský, in: Reflexe 2019, 57, s. 125-137.
 • M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání, přel. J. Čapek, Praha: OIKOYMENH 2013, 560 s.
 • M. Merleau-Ponty – Vnímaný svět (I. část), in: K. Novotný, Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Mervart, Praha 2010, str. 37-83, ISBN 978-80-87378-24-3.
 • Jan Patočka, Subjektivismus Husserlovy fenomenologie a možnost „asubjektivní“ fenomenologie. In: J. Patočka. Sebrané spisy, sv. 7 – Fenomenologické spisy II. Praha 2009, s. 379 – 396, ISBN: 978-80-7298-420- 6 a 978-80-7007-332-2.
 • Ricoeur, Paul. Filosofie vůle. 1, Fenomenologie svobody. (Phénoménologie de la volonté I. Le volontaire et l’involontaire, Aubier 1950). Přel. Čapek, Jakub. Praha: Oikoymenh, 2001.  526 s.
 • Waldenfels, Bernhard. Znepokojivá zkušenost cizího. (Der Stachel des Fremden, Frankfurt am Main, 1990). Přel. Čapek, Jakub. Praha: Oikoymenh, 1998.  288 s.
 • Fink, Eugen. Bytí, pravda, svět. Předběžné otázky k pojmu „fenomén“. (Sein, Wahrheit, Welt: Vor-Fragen zum Problem des Phänomen-Begriffs, Den Haag 1958). Přel. Čapek, Jakub. Praha: Oikoymenh, 1996.  142 s.
 • Bergson, Henri. Myšlení a pohyb. (Le pensée et le mouvant, Paris 1934). Praha: Mladá Fronta. 2003. Přel. Čapek, Jakub a Fulka, Josef a Hrdlička, Josef a Chudý, Tomáš [překlad J. Čapka: s. 140-220].
 • Sartre, Jean-Paul. Vědomí a existence. (Esquisse d’une théorie des émotions, Paris 1938; Conscience de soi et connaissance de soi, Paris 1948). Praha: Oikoymenh, 2996. Přel. Čapek, Jakub a Petříček, Miroslav [překlad J. Čapka: s. 53-133].
 • Gadamer, Hans-Georg, Člověk a řeč (Výbor textů). Praha: Oikoymenh, 1999. Přel. Sokol, Jan a Čapek, Jakub [překlad J. Čapka: zejm. s. 115-151].

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Jakub Čapek