Jakub Jirsa

doc. Jakub Jirsa, Ph.D.

Funkce
 • ředitel (vedoucí) - Ústav filosofie a religionistiky
Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 223

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Životopis

 • 2022 – habilitace v oboru filozofie (FF UK)
 • 2019 – Jan Patočka Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wien
 • 2017 – místopředseda Centra pro studium politické filosofie
 • 2008-2009: výzkumný pobyt na Faculty of Classics, University of Cambridge
 • 2006: PhD titul v oboru filosofie, Central European University, Budapest, práce: „The Ethics of Self-Knowledge in Plato’s Dialogues“, vedoucí práce: Gábor Betegh a David Sedley
 • 2004-2005: studijní stáž na Faculty of Classics, Cambridge University, supervisor: David Sedley, Malcolm Schofield
 • 2003: Junior Fellow na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wien
 • 2001-2003: Filosofický ústav Akademie věd ČR, odborný pracovník
 • 2000-2002: externí přednášející na Fakultě humanitních studií, Universita Karlova
 • 2002: magisterský titul (Mgr.) v oboru filosofie, Filosofická Fakulta, Karlova Universita, Praha, diplomová práce “Možnosti filosofické antropologie u Platóna”, vedoucí MUDr. Štěpán Špinka Ph.D., oponent Karel Thein Ph.D.
 • 2002: bakalářský titul (bc.) v humanitních vědách, Fakulta Humanitních studií, Karlova Universita, Praha, diplomová práce: “Možnosti rehabilitace ekologické politiky a udržitelného rozvoje na pravé straně politického spektra”, vedoucí Ing. Ivan Dejmal, oponent PhDr. Ivan Rynda.

Publikace

Články v recenzovaném periodiku

Další články a kapitoly

 • On Universities and Contemporary Society: The Issue of Trust, in: V. Kolman, T. Murár (eds.), Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective, Karolinum, Praha 2022, 228-247.
 • The Sublunary Domain (Chapters2–3,392a31–393a8), in: P. Gregorić, G. Karamanolis (eds.), Pseudo-Aristotle: De Mundo (On the Cosmos), Cambridge University Press 2020, 62-79.
 • Proč poslouchat zákony?, in: J. Jinek – J. Jirsa, Platónův dialog Kritón, Praha 2020, 44-48.
 • „Jednej tak, jak by jednal ctnostný člověk“: Etika ctností a její problémy, in. J. Jirsa (ed.) Přístupy k etice III, Praha 2016, 179-218.
 • David Hume: anatom lidské přirozenosti, in: J. Čapek (ed.), Přístupy k etice II, Filosofia, Praha 2015, 35-75.
 • Letters and models: on the Statesman 277d–278e, in: Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein (eds.), Plato’s Statesman: Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikoymenh, 2013, str. 134-150.
 • Komentovaná bibliografie dostupných překladů děl politické filosofie středoevropských disidentů, v: M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová (eds.), Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí, Praha: Nomáda 2013, 269-280.
 • Zákon, prospěšnost a spravedlnost, in: Aleš Havlíček, Jakub Jinek (vyd.) Platónův dialog Hippias Větší, Oikoymenh, Praha 2012, s. 132-141.
 • Guilt and shame: two possibilities of transitional justice, v: Ripka, V. (ed.) International Conference Twenty Years After, Ústav pro studium totalitních režimů 2010 [CD-ROM].
 • Platón – Poznání sebe samého jakožto péče o sebe, in: Vladislav Suvák (ed.) Sebapoznanie a/ko starosť o seba, Prešov: Prešovská univerzita 2010, str. 79-111. (ISBN 978-80-555-0230-4)
 • Epistemologické problémy poznání sebe sama, v: Havíček, A. – Jinek J. (ed.), Platónův dialog Alkibiadés, Praha: Oikoymenh 2010, kap. V, s. 88-106 (ISBN 978-80-7298-426-8).
 • Duše a vědění – poznání sebe sama v dialozích Charmidés a Alkibiadés, v Vladislav Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 38-56.
 • The Role of Human Face in Some Plato’s Dialogues, v: Vladislav Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 57-74.
 • Alcibiades’ speech in the Symposium and its origins, v: Havlíček, A., Karfík, F. (eds), Plato’s Symposium, Praha: Oikoymenh, 2007, 279-292.
 • Sókratův „velký muž“ – interpretace dialogu Charmidés, v: Aleš Havlíček (ed), Platónův dialog Charmidés, Praha: Oikoymenh, 2007, 141-163.
 • Sofisté, jména a demokracie, v: Havlíček, A., Špinka, Š. (eds), Platónův dialog Euthydémos, Praha: Oikoymenh, 2007, 138-151.
 • Připodobnění bohu a eudaimonia: náčrt etiky a morálky v platónských dialozích, v: Josef Kružík (ed.),Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, UK FHS, Praha 2006, 159-175.
 • Forgiveness and Revenge: Where Is Justice? v: Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows‘ Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows‘ Conferences, 2004 Vol. 16.

Spoluautor

 • Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek, Obec a duše. K Platónově praktické filosofii, Filosofia, Praha 2014; autor kapitoly „Zdatnost, rozum a Sókratés“, s. 17-116.

Editor

 • Jirsa, Jakub (ed.), On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities, Karolinum, Praha 2023.
 • Jakub Jirsa (ed.), Přístupy k etice III, Filosofia, Praha 2016.
 • Jakub Jirsa (ed.), Idea university, Academia, Praha 2015.
 • Aleš Havlíček, Jakub Jirsa and Karel Thein (eds.), Plato’s Statesman: Proceedings of the Eighth Symposium Platonicum Pragense, Oikoymenh, Praha 2013.
 • Rozum, ctnosti a duše, Jakub Jirsa (ed.), Oikoymenh, Praha 2010.
 • Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows‘ Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows‘ Conferences, 2004 Vol. 16.

Odborné recenze

 • Raimond Gaita, Sdílené lidství, Reflexe 65/2023, 233-238.
 • Andre Archie, Politics in Socrates‘ Alcibiades, Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 34/1 (2017), 172–176.
 • Peter L. Oesterreich, Podoby veřejného rozumu, Reflexe 46, 2014, 177-181.
 • Mark J. Lutz, Divine Law and Political Philosophy in Plato’s Laws, Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 30/2 (2013), 344–349.
 • Morálka jako věda?, Filosofický časopis 61, 4, 2013, 581-589.
 • Jan Sokol, Etika a život, in: Reflexe 43/2012, 138-142.
 • Radim Brázda, Ethicum, in: Reflexe 43/2012, 143-150.
 • David Konstan, Before Forgiveness: The Origins of a Moral Idea, in: Bryn Mawr Classical Review 2011.08.15, http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-08-15.html
 • Karel Thein, Vynález Věcí, in: Reflexe 37/2009, 147-151.
 • Dougles Cairns, Fritz-Gregor Hermann and Terry Penner (eds.), Pursuing The Good: Ethics and Metaphysics in Plato’s Republic, v: RHIZAI VI.1 (2009), 77-88.
 • Greg Recco, Athens Victorious: Democracy in Plato’s Republic, v: Bryn Mawr Classical Review, 2008.11.22, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-11-22.html
 • Frisbee C. C. Sheffield, Plato’s Symposium: The Ethics of Desire, v: RHIZAI IV.1 (2007), 177-183.
 • Tomáš Hejduk, Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, v: Reflexe 34/2007, 125-130.
 • Trevor Curnow, Ancient Philosophy and Everyday Life, v: Bryn Mawr Classical Review, 2007.05.08, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007-2007-05-08.html .
 • Kryštof Boháček, Proč Gorgiás mluví, v: Reflexe 31/2007, 128-137 (společně s Vojtěchem Hladkým).
 • Základní přehled „disidentské“ politické teorie, recenze na Barbara Falk, Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe, in Střední Evropa 116, vol. 19, June/July 2003, 124-126.

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Jakub Jirsa