Ondřej Švec

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 222

Rozvrh

Tutorský kurz 2023-2024

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Životopis

 • od 2012: odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK v Praze
 • od 2022: předseda Akademického senátu FF UK
 • 2016: organizátor 1. Noci filosofie v Praze (spolu s Clarou Royer )
 • 2015 (květen-červen):  Visiting Assistant Professor na Hosei University (Tokyo)  – přednáškový cyklus „Le tournant pragmatique en phénoménologie“
 • 2011 (jarní trimestr):  Visiting Assistant Professor na University of Memphis – přednáškový cyklus „Jan Patočka and Maurice Merleau-Ponty: Situated Embodiment and the Problem of History“
 • 2010-2020: předseda OFFRES – Frankofonní organizace pro vzdělávání a výzkum v sociálních vědách
 • 2009-2015: ředitel interdisciplinárního Centra pro výzkum jazyka, mysli a společnosti (LMS Center) při FF UHK
 • 2008-2015: odborný asistent na Katedře fil. a spol. věd, Filosofická fakulta University Hradec Králové
 • od 2008-2015: post-doktorand v Archivu J.Patočky, Fil.ústav AVČR, spolueditor Sebraných spisů Jana Patočky
 • 2006: Ph.D. v oboru filosofie za doktorskou práci na téma „La Phénoménologie de l’affectivité“, obhájenou před česko-francouzskou porotou
 • 2001-2006: Doktorát pod dvojím vedením, Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK v Praze, vedoucí disertační práce: Karel Thein a Pierre-François Moreau
 • 2001: Magistr v oboru filosofie a francouzská filologie na Filosofické fakultě UK v Praze
 • 2001: Studijní pobyt na univerzitě Paris IV-Sorbonne (březen – červen 2001)
 • 2000: Studijní pobyt Erasmus na Università degli Studi v Miláně (září 2000- únor 2001)
 • 1995:  Maturita na Lycée Carnot v Dijonu v r. 1995, literární sekce, mention très bien

VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie

Kolektivní monografie

Články a statě

Editorská činnost

 • Čapek, J. – Švec, O., edice tematické sekce Merleau-Ponty – Patočka: un rendez-vous manqué, in Chiasmi International 15/2013.
 • Fulka, J. – Tesková, A. (vyd.), Maurice Merleau-Ponty: Založení a podstata, Oikoymenh, Praha 2012 (odborná redakce překladu)
 • Jan Patočka, Fenomenologické spisy II, Oikoymenh, Praha 2009 (k vydání připravili P. Kouba a O. Švec spolu s kolektivem Archivu J. Patočky)
 • Jan Patočka, Fenomenologické spisy I, K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, P. Maťovou, M. Ritterem, C. Říhou, K. Slowikovou, L. Švandovou a O. Švecem, Oikoymenh, Praha 2008
 • Jan Patočka, Péče o duši III. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3. K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, K. Novotným, M. Pětovou, C. Říhou, P. Stehlíkovou, L. Švandovou, O. Švecem a J. Vítem, Oikoymenh, Praha 2002
 • H. Bergson, Myšlení a pohyb, Mladá Fronta, Praha 2003 (odborná redakce překladu)

Recenze, kritické studie, rozhovory, polemiky

Překlady

 • I. Ortega Rodríguez, „Jan Patočka a Michel Henry: dvě cesty fenomenologie na základě sdílených problémů“, in Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, str. 137-152
 • M. Henry, „Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii“, in:  K. Novotný (ed.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikymenh, Praha 2010, s. 111-126
 • D. Jervolino, „Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky“, in I. Chvatík (ed.),Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, s. 101-115
 • J.-F. Courtine, „Nejvlastnější možnost fenomenologie“, in: I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, s. 225-246
 • J. Patočka, „Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové“, in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 7, (Fenomenologické spisy II), Praha, Oikoymenh 2009, str. 175-191
 • Jan Patočka, „Filosofie Edmunda Husserla“, in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 6 (Fenomenologické spisy I), Oikoymenh, Praha 2008, s. 407-419
 • Stelios Virvidakis, „Emoce a normativní důvody k jednání“, in: Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2006 (spolu s D. Štechem)
 • Wioletta Miskiewicz „Pohyb jako jednání. Teorie mozku coby aktéra v kritickém světle teorie racionality.“ in: Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2006 (spolu s A. Teskovou)
 • Bertrand Badie, „Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Otázka francouzského stylu jeho myšlení“, Filosofický časopis, 2006, č. 2
 • Denis Kambouchner, „Analýza Cogita a rozdělení filosofie“, Filosofický časopis, 2005, č. 3
 • Henri Bergson, „Duše a tělo“, in H. Bergson, Duševní energie, Vyšehrad, Praha 2002
 • René Descartes, Vášně duše, Mladá Fronta, Praha 2002

Zvané zahraniční přednášky

 • 2023: Università di Padova
 • 2022: Université Paris Nanterre
 • 2019: Fordham University, New York;  Sapienza Università di Roma; Université de Lille; Higher School of Economics – St. Petersburg
 • 2018: Penn State University; Université Paris Nanterre; Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • 2015: Hosei University, Tokyo; University of Warsaw
 • 2014: Université Libre de Bruxelles; Warsaw, Polish Academy of Sciences
 • 2013: Università di Palermo; Université Lille 3
 • 2012: University of Iasi
 • 2011: University of Memphis; University of Oslo; University of Skopje
 • 2010: University of Belgrade
 • 2009: University of Toulouse; University of Sofia

Granty a projektová činnost

 • 2023 – 2025: člen grantového týmu v projektu „Falibilismus a jeho imanentní struktura“ (GA ČR 23-05448S), hlavní řešitel prof. Vojtěch Kolman
 • 2018 – 2020: člen grantového týmu v projektu „Osobní identita na rozcestí. Fenomenologické, genealogické a hegelovské přístupy“ (GA ČR 18-16622S), hlavní řešitel doc. Jakub Čapek.
 • 2018 – 2023: juniorský badatel v projektu OPVVV KREAS „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“
 • 2014 – 2016: hlavní řešitel projektu „Pragmatický obrat ve fenomenologii“ (GA ČR, 14-07043S)
 • 2011 – 2015: spoluřešitel projektu „Překonání subjektivismu ve fenomenologii“ (GA ČR 401/11/1747)
 • 2009 – 2013: Ředitel projektu ESF „Center for the Study of Language, Mind and Society
 • 2009 – 2012: Spoluřešitel grantového projektu „Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho“ (GAAV IAA901010907)

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Ondřej Švec