Informace o programu a studijní plán

Program spojuje rozvoj znalostí filosofie s osvojováním filosofických a pedagogických schopností. Pokud jde o znalosti filosofie, studenti je získávají v rámci historicky i tematicky zaměřených kurzů volených z bohaté nabídky Ústavu filosofie a religionistiky. Tyto kurzy i kurzy oborově didaktické zároveň kladou důraz na prohlubování filosofických schopností, konkrétně zejména schopnosti interpretace (porozumění rozmanitým myšlenkám a textům, vstřícná i kritická analýza), argumentace (formulace vlastních argumentů, porozumění argumentům druhých a posouzení jejich platnosti) a komunikace (strukturované ústní a písemné představení vlastního myšlení). Oborově didakticky i obecně pedagogicky orientované kurzy programu rozvíjejí kompetence, které umožňují znalost filosofie a uvedené filosofické schopnosti pěstovat u žáků středních škol. Studium programu rovněž zahrnuje kurzy orientované na osvojení či prohlubování základních znalostí disciplín řazených spolu s filosofií do vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ (politologie, právo, psychologie, sociologie, religionistika). Studenti programu jsou také vedeni k tomu, aby nacházeli možné vztahy filosofického poznání se společenskými vědami, nebo i jinými obory (přírodní vědy, umění…). V této souvislosti lze dodat, že program vhodně navazuje nejen na bakalářské studium filosofie, ale také na jiné programy, které svým charakterem rovněž odpovídají obsahu Občanského a společenskovědního základu (programy uvedených společenskovědních disciplín, nebo např. syntetické programy typu Studia humanitní vzdělanosti či Philosophy, Politics, and Economics nebo program učitelství základů společenských věd).

Odkaz na studijní plán.

Úvod > Informace o programu a studijní plán